Kitapçıklar


 • Gürültü
  Kitapçığı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

  İÇİNDEKİLER

      ›   Gürültünün insana ne gibi zararları dokunur ?

      ›   Az gürültü de zararlı mıdır ? dB(A) nedir ?

      ›   Gürültünün süresi önemli midir ?

      ›   Gürültü nasıl ölçülür ?

      ›   İnsan gürültüye alışabilir mi ?

      ›   Gürültü nasıl önlenir ?

      ›   Ses yutucu malzemeler kullanılarak gürültü azaltılamaz mı ?

      ›   Gürültünün bir hacimden başka bir hacme geçmesi nasıl önlenir ?


  ÖNSÖZ

  Bu ufak kitapçığın yazılmasındaki amaç, gürültü ile ilgili birkaç konuyu herkesin anlayabileceği bir sadelikte sunmak, ve kimi karışıklıklara da, böylece, açıklık getirmektir.

  Bu amaç, daha da temelde, belli bilgilerin yaygınlaşmasına yardımcı olarak, topluma ve özellikle çalışanlara gizlice zarar veren bir etkene, gürültüye karşı savaşımda daha geniş bir destek sağlamak biçiminde de tanımlanabilir.

  Ele alınan konuların seçiminde, daha önce sorulmuş sorular esas alınmış, birkaç ek soru ile metinde süreklilik elde edilmeye çalışılmıştır. Yazının, soru-yanıt biçiminde oluşmasının nedeni de budur.

  Oldukça karmaşık konuları basit, kısa, kolay anlaşılabilir, ama yeterince doğru ve doyurucu bir biçimde açıklamanın zorluğunu, bu konuda deneyimi olanlar bilir. Konuya yabancı olmayanların, bunu düşünerek, belli noktalar için hoşgörülü olacaklarını umarım.

  YFU - Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları San. ve Tic. A.Ş.'nin, parasız dağıtılmak üzere hazırlatmış olduğu bu kitapçığın, gürültü ile savaşıma, ufak da olsa bir katkıda bulunması tek beklentimizdir.

  18 Mart 1988

  Prof. Şazi Sirel
  YFU Yayın No.: 1

 • Gürültü denetiminde temel kurallar
  PDF dosyası için tıklayınız

  İÇİNDEKİLER

      ›   Önsöz

      ›   Gürültü Denetiminde 18 Kural


  ÖNSÖZ

  Bu kitapçığın yayınlanmasında güdülen başlıca amaç, yapıların içinde gürültü denetimi ile ilgili kurallar konusunda düşüncel bir hazırlığın, olabildiğince yaygın bir biçimde oluşmasına yardımcı olmak, böylece, bu konuda uzmanlarca yapılacak önerilerin yadırganmamasını sağlamak ve uygulamaları kolaylaştırmaktır.

  Değişik uygulamalar dikkate alınarak, en önemliler arasından seçilmeye çalışılan 18 kuralın, belli bir konu, belli bir uygulama için en önde gelenler olmayabileceği, ve bu 18 kuralın dışında, aynı önemde başka hiç bir kural bulunmadığının da savunulamayacağı açıktır.

  Başta açıklanan amaç doğrultusunda, konu çok sınırlı tutulmuş, dikkatle seçilmiş bir önlemler dizisi sunularak, gürültü denetiminin genel karakteri tanıtılmaya çalışılmıştır. Aynı nedenle, kent gürültüsü denetimi ve yapıların dış gürültüden korunmaları ile ilgili kurallar konu dışı bırakılmıştır.

  YFU - Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nce parasız dağıtılmak üzere hazırlanmış olan bu ikinci kitapçığın, amacı doğrultusunda yararlı olabileceğini bunun yanı sıra, konunun uzmanlarına da bir denetim dokümanı olarak yarar sağlayabileceğini ummaktayım.

  10 Ocak 1991
  Prof. Şazi Sirel

 • Aydınlatmada Enerji Kaybı
  PDF dosyası için tıklayınız

  İÇİNDEKİLER

      ›   Önsöz

      ›   Aydınlatmada Enerji Kaybının Büyük Oluşunun Nedenleri

      ›   Enerji Kaybında Başlıca Aşamalar

      ›   Kayıpların Toplamı - İyi Görme Verimi

      ›   Işık Üretiminde Enerjinin Boşuna Harcanması

      ›   Aydınlatma Aygıtlarında Işığın Boşuna Harcanması

      ›   Işığın Doğrultusal Boşuna Harcanması

      ›   Işığın İç Yüzeylerde Boşuna Harcanması

      ›   Aydınlığın Boşuna Harcanması

      ›   İyi Görme Verimi Bakımından Sonuç

      ›   Kötü Görme Koşullarının Sonuçları

      ›   Bakımsızlık Nedeni İle Enerji ve Işık Kaybı

      ›   Lambaların Işık Veriminde Azalma

      ›   Aydınlatma Aygıtlarının Geriveriminde Azalma

      ›   Yüzeylerden Yansıyan Işık Oranında Azalma

      ›   Bakımsızlıkla İlgili Enerji ve Işık Kayıplarının Özelliği

      ›   Ölçme Konusu

      ›   Sonuç


  ÖNSÖZ

  Aydınlatma için kullanılan enerjinin küçümsenemiyecek bir bölümü boşa gitmektedir. Bunun nedeni, kolay ölçülemeyen, fark edilemeyen ve önemsenmeyen etkenlerin birbirine eklenerek, kayıp oranlarını umulmaz düzeylere çıkarmasıdır. Bu nedenle, aydınlatmada enerji kaybının azaltılması, bir dizi önlemin birlikte alınmasına bağlıdır. Bu kitapçıkta, bu önlemler dizisinin dikkatlere sunulmasına çalışılmıştır.

  YFU, Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları San. ve Tic. A.Ş.'nin parasız dağıtılmak üzere hazırlamış olduğu bu yayında konu, olabildiğince basit, ve uygulamaya dönük bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece, tasarım, uygulama ve kullanma aşamalarında, boşuna harcamaların azaltılmasına önemli bir katkıda bulunulabileceği umulmaktadır.

  15 Ekim 1996
  Prof. Şazi Sirel

 • Aydınlığın Niteliği
  PDF dosyası için tıklayınız

  İÇİNDEKİLER

    ›   BİRİNCİ BÖLÜM

      ›   Aydınlık

      ›   Alan

      ›   Işık akısı

      ›   Aydınlık düzeyi

      ›   Nitelik konusu

      ›   Aydınlığın Niceliği ve Niteliği Arasında Karşılaştırma

      ›   Görme

      ›   Aydınlatmanın Amacı

      ›   Aydınlığın Niteliği

    ›   İKİNCİ BÖLÜM

      › Işığın Doğrultusal Yapısı

      › Işığın Tayfsal Yapısı

      › Aydınlık Dağılımı

      › Aydınlatma Projesi


  ÖNSÖZ

  Gün ışığı ile aydınlanan doğada, atmosfer durumu, sisli, bulutlu havalar, mevsimlere göre güneşin durumu, güneş ışınlarının doğrultusu ve rengi gibi etkenlerle çok değişik görüntüler oluştuğu genellikle bilinir. Hemen herkesin belleğinde, değişik nitelikteki günışığı aydınlığı altında karakter değiştiren, kimi zaman hüzünlü, kasvetli, kimi zaman rengarenk ışıltılı ve canlı görünüşlerin anısı vardır. Havada hiç sis olmadığı halde uzakların görünmediği, ama bir başka zaman çok uzak dağların sanki çok yakında imiş gibi göründüğü, kimi zaman hiç bir ayrıntı seçilemediği, kimi zaman ise olağanüstü net görüntüler oluştuğu da çoğunlukla bilinir.

  Çünkü günışığı sürekli nitelik değiştirir ve sanki insanlara, aydınlığın azlığı çokluğu, yani niceliği yanı sıra, ve ondan çok daha önemli, bir de niteliğin olduğunu kanıtlamaya çalışır.

  Yapay aydınlatmada, yani lamba ışığı ile aydınlatmada ise, aydınlığın niteliği konusu sanki unutulmuştur. Oysa yapay aydınlatmada gerek görsel algılamada belli performansların elde edilmesi, gerek görünüşlere istenen anlam ve karakterin verilmesi, ve bunlarla ilgili her türlü düzenlemenin yapılması ve denetlenmesi olanaklıdır.

  Günışığı aydınlığının niteliği, insanların görsel algılama gereksinimlerine bağlı olmaksızın sürekli değişir. Oysa lamba ışığı aydınlığının niteliği, gereksinime göre belirlenebilir. Bu belirlemedeki olanaklar, günışığının doğal olarak sunduğu olanakları da kat kat aşabilir. Yeter ki, yapay aydınlatmada da bir nitelik konusu olduğu bilinsin ve gereği yapılmaya çalışılsın.

  YFU - Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şikreti'nce parasız dağıtılmak üzere hazırlanmış olan bu yayın, böyle bir konunun varlığını duyurmak ve bir kaç örnek tanım ve kural vererek nitelik konusunun belleklerde biraz daha kalıcı bir biçimde yer etmesini sağlamak amacını gütmektedir. Böylece, ülkemizde aydınlatma tekniğine duyulan ilginin biraz daha artacağını ummaktayım.

  25 Eylül 1992
  Prof. Şazi Sirel

 • Yapı Fiziği Konuları I
  PDF dosyası için tıklayınız

  İÇİNDEKİLER

      › Önsöz

      › Yapı Fiziği (Prof. Şazi Sirel)

      › Aydınlatma Tekniği Nedir ? (Prof. Şazi Sirel)

      › Bilgisayar Programları ve Aydınlatma Projesi (Dr. Osman Sirel)

      › Gürültü Denetimi ve Akustik Ölçmeler (Prof. Şazi Sirel)


  ÖNSÖZ

  Yapı Fiziği, iç ve dış aydınlatma, hacim akustiği ve gürültü denetimi, güneş denetimi, ısısal konfor ve renk düzenleme gibi konuları kapsamaktadır. Herhangi bir mimari ya da kentsel oluşumda, bu konuların mimari ile birlikte ele alınmasında büyük yarar vardır.

  YFU -Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları San. ve Tic. A.Ş. nin parasız dağıtılmak üzere hazırlamış olduğu bu kitapçıkta, değişik dergilerde yayınlanmış Yapı Fiziği konularındaki dört yazıyı toplayarak ilgililere biraz daha yararlı olmaya çalışıldı. Bu çabaları sürdürebileceğimizi ummaktayım.

  10 Subat 1993
  Prof. Şazi Sirel

 • Yapı Fiziği Konuları II
  PDF dosyası için tıklayınız

  İÇİNDEKİLER

      › Önsöz

      › Ses yalıtımı

      › Konutlarda görsel konfor

      › Isı ve Ses Yalıtımında Çift Cidar


  ÖNSÖZ

  Yapı Fiziği, iç ve dış aydınlatma, hacim akustiği ve gürültü denetimi, güneş denetimi, ısısal konfor ve renk düzenleme gibi konuları kapsamaktadır. Herhangi bir mimari ya da kentsel oluşumda, bu konuların mimari ile birlikte ele alınmasında büyük yarar vardır.

  YFU Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları San. ve Tic. A.Ş. nin parasız dağıtılmak üzere hazırladığı bu kitapçıkta, "Yapı Fiziği Konuları I" de yer almış dört yazıdan sonra değişik dergilerde yayınlanmış Yapı Fiziği konularındaki bir bildiri ve iki yazı daha bu kitapçıkta toplanarak ilgililere biraz daha yararlı olmaya çalışıldı. Bu çabaları sürdürebileceğimizi ummaktayım.

  10 Mayıs 1996
  Prof. Şazi Sirel

 • Aydınlatma Tasarımında Temel Kurallar
  PDF dosyası için tıklayınız

  İÇİNDEKİLER

      ›   Önsöz

      ›   CIE ve Aydınlatmanın Geçmişi ve Bugünü

      ›   Aydınlatma Tasarımında Temel Kurallar

      ›   Genel Uyum Konusu

      ›   Kurallar

      ›   Sonsöz


  ÖNSÖZ

  Bir aydınlatma tasarımında, teknik yaklaşımlar ile sanatsal yaklaşımların birlikte ele alınması, yapılacak işin doğasının gereğidir. Daha önceki yıllarda, aydınlatmanın emekleme aşamasında bile, bunun teknik bir konu olduğu kadar, bir sanat konusu da olduğu değişik uzmanlarca dile getirilmiştir.

  İşin sanatsal yanı da düşünüldüğünde, bu konuda belli katı kuralların koyulamıyacağı sonucuna varılabilir. Hele, ikinci kural, beşinci kural diye, bir de bunları numaralayıp sınırlamak, bu kitapçık kaleme alınırken haklı bir özeleştiri sıkıntısının yaşanmasına neden olmuştur.

  Yine de bu yola gidilmiş olmasının nedeni, beş yıl önce YFU yayınlarında yer almış olan Gürültü Denetiminde Temel Kurallar kitapçığının, bu biçiminden ötürü çok kolay okunduğunun zamanla anlaşılmasıdır.

  Eğer bir tasarım sürecinde, uyulması gereken bir takım kurallar varsa, bunlardan hangilerinin Temel Kural sayılabileceği tartışmaya açık olduğu gibi, bunların bir sayı ile sınırlanması da kolayca savunulamaz. Kural sayısı olarak "20" gibi yuvarlak bir sayı alınarak sınırlama düşüncesinden biraz olsun uzaklaşmaya da çalışılmıştır.

  Tüm bu olumsuz düşünceler ve kuramsal yanlışlara karşın yine de, böyle bir kitapçığın, bu ad altında ve bu biçimi ile yayınlanmasının bir çok bakımdan yarar sağlayacağı düşüncesine varılmış ve ona göre davranılmıştır.

  Kitapçığın baş tarafına, zaman içinde aydınlatma ile ilgili gelişmeleri ve buna koşut olarak sırası ile önem kazanan kavramları açıklayan bir konuşma özeti eklenmiştir. Bu özet, aydınlatma konusunda bu gün hangi aşamada bulunulduğu ve konuya nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda da yardımcı olabilir.

  YFU Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları San. ve Tic. A.S. nin, parasız dağıtılmak üzere hazırlamış olduğu bu yedinci yayının da, bundan öncekiler gibi ilgi ile karşılanacağını ummaktayım.

  15 Ekim 1996
  Prof. Şazi Sirel

 • Müzelerde ve Bürolarda Aydınlatma
  PDF dosyası için tıklayınız

  İÇİNDEKİLER

      ›   Önsöz

      ›   Müzelerde Aydınlatma

      ›   Bürolarda Aydınlatma


  ÖNSÖZ

  Aydınlatma tekniği, uygulama alanlarına göre de bir takım özellikler gösterir. Yani, örneğin kapalı spor salonlarında geçerli olan kurallar ile bir konser salonunda geçerli olan kurallar farklıdır. Bir resim galerisi aydınlatması ile bir mekanik atölyesi aydınlatmasında başka başka nitelikler önem kazanır. Bu nedenle de kimi yayınlarda, aydınlatma tekniği, konulara göre sınıflandırılarak ele alınmıştır. YFU yayınlarında da bunun bir örneği altı numaralı yayında "Konutlarda Görsel Konfor" başlığı ile yer almıştır.

  YFU'nun parasız dağıtılmak üzere hazırlamış olduğu bu sekizinci yayın, birbirine benzemeyen iki uygulama alanı ile ilgili aydınlatma konularını bir örnek olarak sunmaktadır. Değişik yapı ve yapı bölümlerinin, aydınlatma tekniği bakımından birbirlerine hiç benzemeyen özellikler göstermesine, (konutlarla ilgili yazı da hesaba katılırsa), bu üç yazının iyi bir örnek oluşuturacağına inanmaktayım.

  3 Ocak 1997
  Prof. Şazi Sirel

 • Yapı Akustiğinde 30 Terim 30 Tanım
  PDF dosyası için tıklayınız

  İÇİNDEKİLER

      ›   Önsöz

      ›   Terim ve Tanımlar


  ÖNSÖZ

  Bu kitapçık, gürültü denetimi ve iç mekan akustiği konusunda, akustik uzmanlarından yardım isteyenlerin, bu uzmanlarla daha kolay anlaşabilmelerini amaçlamaktadır. Uzmanlarca kullanılan yüzlerce terim arasından seçilen bu 30 terim, bu güne kadarki iş görüşmelerinde, işverenle uzman arasında, konuya açıklık getirmek için kullanılması hemen hemen zorunlu olan terimlerden oluşmaktadır.

  Tanımlarda, bilimsel doğruluk ve kesinliğe sıkı sıkıya bağlı kalınmamış, teknik bir dil değil, her okuyanın anlamasını sağlamaya dönük, olabildiğince basit bir anlatım kullanılmasına özen gösterilmiş, kuru tanım biçimine de bağlı kalınmayıp çoğu kez kısa açıklama biçimi yeğlenmiştir.

  Bu nedenle, bu 30 terimle ilgili kısa açıklamaların, aynı zamanda, toplumumuzda, yapı akustiği konusundaki düşüncelere biraz daha açıklık getireceği de düşünülebilir.

  Yapı Akustiğinin belli konularında daha geniş bilgi ise, YFU'nun 1, 2, 5, 6 ve 10 sayılı yayınlarında bulunmaktadır.

  YFU Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları San. ve Tic. A.Ş. nin parasız dağıtılmak üzere hazırlamış olduğu bu dokuzuncu yayının, yukarıda belirtilen konularda yarar sağlayacağını ummaktayım.

  20 Şubat 2000
  Prof. Şazi Sirel

 • Ses Yalıtımı Konusunda Bir Kaç Açıklama
  PDF dosyası için tıklayınız

  Bu kitapçık yayınlanmak üzere hazırlanmış, ancak sonradan aynı metin "Yalıtım Dergisi" Eylül-Ekim (2000) sayısında (Yıl 5, Sayı 26) yayınlanmıştır, ve bu nedenle de kitapçık olarak basılmamıştır.