DİZİNLER


Bu WEB Sitesinde bulunan terimler Yapı Endüstri Merkezi'nin Mart 1997 de yayımlanarak satışa sunduğu AYDINLATMA SÖZÜĞÜ kitabından alınmıştır. Prof. Şazi Sirel tarafından yazılan AYDINLATMA SÖZLÜĞÜ kitabında daha çok terim, terimlerin kesin belirlemeleri ve Türkçe tanımları yanısıra simge, formül, çizelge, açıklayıcı not, terimler arası ilişki gibi önemli ayrıntılar da bulunmaktadır. Daha geniş ve daha kesin bilgi için adı geçen sözlüğe başvurulmalıdır.

 • A

  Abney phenomenon : Abney olayı
  Abney's law : Abney yasası
  abnormal cathode fall : anormal katotsal düşüş
  absolute thermal detector : salt ışınsal ısıölçer
  absorptance : soğurma çarpanı
  absorption : soğurma
  accommodation : uyum
  achromatic perceived colour : türsüz algılanmış renk
  achromatic stimulus : türsüz renk uyartısı
  actinic : aktiniksel
  actinic action spectrum : aktiniksel etkinlik tayfı
  actinic dose : aktiniksel doz
  actinic erythema : aktiniksel deri kızarması
  actinism : aktinizm
  adaptation : uyma
  adaptive colorimetric shift : uymada renkölçümsel çarpıklaşma
  adaptive colour shift : uymada renk çarpıklaşması
  additive complementary colours : tümler renkler
  additive mixture of colour stimuli : renk uyartıları toplamsal karışımı
  adjustable luminaire : ayarlanabilir ışıklık
  afterglow : geç ışılışıma
  air-turbo lamp : hava basıncı jeneratörlü lamba
  alychne : alişne; alikne
  anomalous trichromatism : sapak üçrenkçillik
  anti-Stokes luminescence : anti-Stokes ışıklılık
  aperture colour : delik rengi
  apparent magnitude : görünür büyüklük
  arc discharge : yay boşalması
  arc lamp : yay lambası
  arc tube : boşalma tüpü artifically induced actinic effect : yapay oluşturulmuş aktiniksel etki
  astronomical sunshine duration : astronomik güneşlenme süresi
  asymmetrical luminaire : bakışımsız ışıklık
  avalanche photodiode : çığıl ışıdiod
  average life : ortalama ömür

 • B

  bactericidal lamp : mikrop kırıcı lamba
  bactericidal radiation : bakteri kırıcı ışınım
  ballast : durultucu; balast
  ballast lumen factor : durultucu ışık akısı çarpanı
  base : dip
  bayonet cap; bayonet base : süngü dip
  bayonet pin : dip tırnağı
  Bezold-Brücke phenomenon : Bezold-Brücke olayı
  binary hue : ara renk türü; ikili renk türü
  biological rhythm : biolojik ritim
  bioluminescence : biyolojik ışılışıma
  black light lamp : kara ışık lambası; Wood ışığı lambası
  blackbody : Planck ışıyıcısı; kara cisim
  blended lamp : karışık ışıklı lamba
  bolometer : bolometre
  bowl : çanak
  bright : parıltılı
  brightness : parıltı
  bulb : ampul
  bulkhead luminaire : yer ışıklığı; taban ışıklığı


 • C

  candela : kandela
  candela per square metre : kandela bölü metrekare
  cap : dip
  cap lamp : şapka lambası
  carbon filament lamp : karbon telli lamba
  cathode fall; cathode drop : katotsal düşüş
  cathodoluminescence : katotsal ışılışıma
  chemiluminescence : kimyasal ışılışıma
  chroma : bağıl türsellik
  chroma : renksel parlaklık
  chromatic adaptation : türsel uyma
  chromatic perceived colour : algılanmış türsel renk
  chromatic stimulus : türsel renk uyartısı
  chromaticity : türsellik
  chromaticity coordinates : üçtürsel koordinatlar
  chromaticity diagram : türsellik diyagramı
  chromaticness : türsel doymuşluk; türsellik düzeyi
  CIE standard clear sky : standart açık CIE göğü; açık gök
  CIE standard overcast sky : standart kapalı CIE göğü; kapalı gök
  clear bulb : saydam ampul
  coated bulb : opalleştirilmiş ampul
  coefficient of luminous intensity : ışık yeğinliği katsayısı
  coefficient of retroreflected luminance : geri yansımış ışıklılık katsayısı
  coefficient of retroreflection : geri yansıma katsayısı
  coffer : gömülü tavan ışıklığı
  coherent radiation : koheran ışınım
  coiled-coil filament : çift kıvrımlı tel
  cold cathode lamp : soğuk katotlu lamba
  cold-start lamp : ön ısıtmasız lamba
  colorimeter : renkölçer
  colorimetric purity : renkölçümsel arılık
  colorimetric purity : tayfsal renk yoğunluğu
  colorimetry : renkölçme
  colour atlas : renk atlası
  colour equation : renk denklemi
  colour fullness : türsel doymuşluk; türsellik düzeyi
  colour matching : renk eşleme
  colour rendering : renksel geriverim
  colour rendering index : renksel geriverim indisi
  colour solid : renk katısı
  colour space : tür uzayı
  colour stimulus : renk uyartısı
  colour stimulus function : renk uyartı fonksiyonu
  colour temperature : renk sıcaklığı
  coloured bulb : renkli ampul
  colour-matching functions : renkölçümsel fonksiyonlar
  comparison lamp : dara lambası
  complementary colour stimuli : tümler renk uyartıları
  complementary wavelength : tümler dalga boyu
  complex refractive index : karmaşık kırılma indisi
  compressed air luminaire : hava basıncı jeneratörlü lamba
  cones : koniler
  configuration factor : biçimleniş çarpanı
  contact plate : dip tepesi
  contrast : karşıtlık
  contrast rendering factor : karşıtlık geriverim çarpanı
  contrast sensitivity : karşıtlık duyarlılığı; ayrımsal duyarlılık
  cornice lighting : ışıklı korniş
  correlated colour temperature : benzer renk sıcaklığı
  cove lighting : korniş aydınlatması
  cumulative downward flux proportion : alt toplanık akı orantısı
  cumulative flux : toplanık akı
  cut-off : siperlik
  cut-off angle : siperlik engel açısı
  cylindrical irradiance : erkesel silindirsel aydınlık

 • D

  dark : koyu
  dark current : karanlık akımı
  daylight : günışığı
  daylight factor : günışığı çarpanı
  daylight illuminant : günışığı ışıklayıcısı
  daylight lamp : günışığı lambası
  daylight locus : günışıkları geometrik yeri
  daylight opening : günışığı açıklığı
  defective colour vision : renk görme sapaklığı
  densitometer : yoğunlukölçer
  detectivity : alıcılık
  deuteranomalous vision : ikinci sapaklık
  deuteranopia : ikinci görmezlik
  dichromatism : çiftrenkçillik
  diffraction : kırınma
  diffuse reflectance : yayınık yansıtma çarpanı
  diffuse reflection : yayınık yansıma
  diffuse sky radiation : yayınık gök ışınımı
  diffuse transmission : yayınık geçme
  diffuse transmittance : yayınık geçirme çarpanı
  diffused lighting : yayınık aydınlatma
  diffuser : yayıcı
  diffuser : yayındırıcı
  diffusion factor : yayınma çarpanı
  diffusion : yayınma
  dim : karanlık
  dimmer : karartıcı; dimmer
  direct actinic effect : dolaysız aktiniksel etki
  direct flux : dolaysız akı
  direct glare : dolaysız kamaşma; doğrudan kamaşma
  direct lighting : dolaysız aydınlatma
  direct ratio : dolaysız oran
  direct solar radiation : dolaysız güneş ışınımı
  directional emissivity : doğrultusal yayımlayıcılık
  directional lighting : doğrultulu aydınlatma
  disability glare : bozucu kamaşma
  discharge lamp : boşalmalı lamba
  discomfort glare : konforsuz kamaşma
  dispersion : dağılım
  distribution of luminous intensity : ışık yeğinliği uzaysal dağılımı
  distribution temperature : dağılış sıcaklığı
  dominant wavelength : baskın dalga boyu
  dose : doz
  dose rate : doz debisi
  downlight : toplayıcı tavan ışıklığı
  downward flux : alt yarı küresel akı
  downward flux fraction : alt yarı küresel akı oranı
  downward light output ratio : standart alt geriverim

 • E

  effective dose : etkin doz
  effects projector : dekor projektörü
  electric arc : yay boşalması
  electric discharge : elektriksel boşalma
  electroluminescence : elektro-ışılışıma
  electroluminescent lamp : elektro-ışılışıyıcı lamba
  electroluminescent panel : elektro-ışılışıyıcı levha
  electroluminescent source : elektro-ışılışıyıcı kaynak
  electromagnetic radiation : elektromanyetik ışıma
  electromagnetic radiation : elektromanyetik ışınım
  electronic-flash lamp : elektronik flaş lambası
  emergency lighting : yardım aydınlatması
  emission : yayım
  emission spectrum : yayım tayfı
  emissive material : yayımlatıcı özdek
  enamelled bulb : emaylanmış ampul
  energy level : erkesel düzey
  entrance angle : aydınlatma açısı
  equality of brightness photometer : parıltı eşlemeli ışıkölçer
  equality of contrast photometer : karşıtlık eşlemeli ışıkölçer
  equi-energy spectrum : eşit erke tayfı; eşerke tayfı
  equivalent contrast : eşdeğer karşıtlık
  equivalent luminance : eşdeğer ışıklılık
  equivalent veiling luminance : donukluk eşdeğer ışıklılığı
  erythemal radiation : kızartıcı ışınım
  escape lighting : boşaltma aydınlatması
  exchange coefficient : karşılıklı değişim katsayısı
  excitation : uyarma
  excitation purity : uyartı arılığı
  excitation spectrum : uyarma tayfı
  explosion-proof luminaire : patlama korumalı ışıklık
  exposure meter : pozölçer
  extraterrestrial solar radiation : dünya dışı güneş ışınımı
  eyelet : dip tepesi

 • F

  face luminaire : alın ışıklığı
  fall time : iniş süresi
  field of view : bakma alanı
  filament : tel; filaman
  flameproof luminaire : patlama korumalı ışıklık
  flash tube : elektronik flaş lambası
  flashlight : cep ışıklığı
  flicker : titreme; ışık titremesi
  flicker photometer : titremeli ışıkölçer
  floodlight : ışıklandırma projektörü
  floodlighting : ışıklandırma
  floor lamp : ayaklı ışıklık
  fluorescence : flüorışıma
  fluorescent lamp : flüorışıl lamba; flüoresan lamba
  fluorophor : ışılışır; fosfor; flüorofor
  flux code : akı kodu
  flux triplet : üçüzlü akı
  form factor : biçim çarpanı
  fovea; fovea centralis : fovea; merkezsel fovea
  foveola : foveola
  Fresnel spotlight : Fresnel mercekli projektör
  frosted bulb : buzlu ampul
  fusion frequency : erime frekansı

 • G

  gas-filled lamp : gaz dolu lamba
  general diffused lighting : dolaylı-dolaysız aydınlatma
  general lighting : genel aydınlatma
  geometric extent : geometrik yaygınlık
  germicidal lamp : mikrop kırıcı lamba
  germicidal radiation : mikrop kırıcı ışınım
  glare : kamaşma
  glare by reflection : yansımayla kamaşma
  global illuminance : toplam günışıksal aydınlık
  global solar radiation : toplam güneş ışınımı
  globe : karpuz; glob
  gloss : parlaklık
  glossmeter : parlaklıkölçer
  glow discharge : ışıltılı boşalma; ışılışır boşalma
  goniophotometer : açılı ışıkölçer
  gonioradiometer : açılı ışınımölçer
  Grassmann's laws : Grassmann yasaları
  grey body : gri cisim

 • H

  half-peak divergence : arı yeğinlikte açısal genişlik
  half-value angle : yarı değer açısı
  hand-lamp : el ışıklığı; el lambası
  hard glass bulb : sert camlı ampul
  haulageway luminaire : galeri ışıklığı
  headpiece : şapka lambası projektörü
  heliotherapy : heliootama; güneş ışığı tedavisi
  Helmholtz-Kohlrausch phenomenon : Helmholtz-Kohlrausch olayı
  hemeralopia : gece körlüğü
  hemispherical emissivity : yarı küresel yayımlayıcılık
  HID lamp : yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
  high intensity discharge lamp : yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
  high pressure mercury vapour lamp : yüksek basınçlı cıva buharlı lamba
  high pressure sodium vapour lamp : yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba
  hot cathode lamp : sıcak katotlu lamba
  hot-start lamp : ön ısıtmalı lamba
  hue : renk türü; tür

 • I

  ignitor : ateşleyici
  illuminance : aydınlık
  illuminance : ışıksal aydınlık
  illuminance meter : aydınlıkölçer; lüksmetre
  illuminance vector : aydınlık vektörü
  illuminant : ışıklayıcı
  illuminant colorimetric shift : ışıklayıcı için renkölçümsel çarpıklaşma
  illuminant colour shift : ışıklayıcı renk çarpıklaşması
  illumination : aydınlatma
  incandescence : akkor ışıma
  incandescent lamp : akkor elektrik lambası
  indicatrix of diffusion : yayınma göstericisi
  indirect actinic effect : dolaylı aktiniksel etki
  indirect flux : dolaylı akı
  indirect lighting : dolaylı aydınlatma
  induction luminaire : endüksiyon beslemeli ışıklık
  infrared lamp : kızılaltı lambası
  infrared radiation : kızılaltı ışınım
  input : giriş büyüklüğü
  installation flux density : yüzeylik döşem akısı
  installation index : yer indisi; döşem indisi
  installed lamp flux density : döşeli lambaların yüzeylik akısı
  instant-start lamp : ön ısıtmasız lamba
  instrinsically safe luminaire : özgüvenli ışıklık
  integrating photometer : ışık akısı ölçer
  integrating sphere : Ulbircht küresi
  interference : girişim
  interreflection : çoklu yansıma; iç yansışma
  interreflection ratio : iç yansışma çarpanı
  irradiance : erkesel aydınlık
  iso-illuminance curve : eşaydınlık eğrisi
  iso-intensity curve : eş yeğinlik eğrisi
  iso-intensity diagram : eş yeğinlik diyagramı
  isoluminance curve : eşışıklılık eğrisi
  isotropic diffuse reflection : izotrop yayınık yansıma
  isotropic diffuse transmission : izotrop yayınık geçme

 • L

  lambertian surface : Lambert yüzeyi; tam mat yüzey
  Lambert's cosine law : Lambert yasası; kosinüs yasası
  lamp : lamba
  lamp connector : lamba bağlayıcı
  lamp voltage : yanma gerilimi; lamba gerilimi
  lampholder : duy
  laser : lazer
  LCD : sıvı kristal displey; LCD
  LED : ışık yayımlayıcı diod; LED
  lens spotlight : mercekli projektör
  life : ömür
  life test : süre testi; süre denemesi
  life to X % failures : % X kayıplı ömür
  light : açık
  light : ışık
  light centre : ışıksal merkez
  light emitting diod : ışık yayımlayıcı diod; LED
  light exposure : ışıklanma
  light loss factor : değer düşme çarpanı
  light output ratio : standart geriverim
  light stimulus : ışıksal uyartı; ışık uyartısı
  lighting chain; lighting string : ışık zinciri
  lighting technology : aydınlatmacılık
  lighting : aydınlatma
  lightness : açıklık
  liquid crystal display : sıvı kristal displey; LCD
  local lighting : bölgelik aydınlatma
  localised lighting : bölgelenmiş aydınlatma
  long-arc lamp : uzun yay lambası
  louvre; louver : örtücü
  low pressure mercury vapour lamp : alçak basınçlı cıva buharlı lamba
  low pressure sodium vapour lamp : alçak basınçlı sodyum buharlı lamba
  lumen : lümen
  luminaire : ışıklık
  luminaire efficiency : standart geriverim
  luminaire guard : koruma ızgarası
  luminance : ışıklılık
  luminance : ışıksal ışıklılık
  luminance coefficient : ışıksal ışıklılık katsayısı
  luminance difference threshold : ışıklılık ayrımsal eşiği
  luminance factor : ışıksal ışıklılık çarpanı
  luminance meter : ışıklılıkölçer
  luminance threshold : ışıklılık eşiği
  luminescence : ışılışıma
  luminophor : ışılışır; fosfor; flüorofor
  luminosity : parıltı
  luminous colour : ışık rengi
  luminous cylindrical exposure : silindirsel ışıklanma
  luminous efficacy of a source : ışıksal verim
  luminous efficacy of radiation : ışıksal verim
  luminous efficiency : bağıl ışıksal verim
  luminous element : ışıklı element; ışıklı parçacık
  luminous environment : ışıklı çevre
  luminous exitance : ışıksal uyarıcılık
  luminous exposure : ışıklanma
  luminous flux : ışıksal akı; ışık akısı
  luminous flux maintenance factor : ışık akısı kalıcılık çarpanı
  luminous intensity : ışıksal yeğinlik
  lux : lüks ; lümen bölü metrekare

 • M

  macula lutea : sarı leke
  magnification ratio : güçlendirme çarpanı
  main electrode : baş elektrot; ana elektrot
  maintenance factor : değer düşme çarpanı
  mean spherical luminous intensity : ortalama küresel ışık yeğinliği
  mesopic vision : akşam görmesi
  metal filament lamp : metal telli lamba
  metal halide lamp : metal halojenürlü lamba; metal halide lamba
  metameric colour stimuli : metamer renk uyartıları
  mine luminaire : maden ocağı ışıklığı
  mine rescue luminaire : kurtarıcı lambası
  mine safety lamp : alevli güvenlik lambası
  miner's lamp : madenci lambası
  minimum erythema dose; MED : kızartıcı en az doz; KED
  mixed reflection : karışık yansıma; yarı yayınık yansıma
  mixed transmission : karışık geçme; yarı yayınık geçme
  monochromatic radiance temperature : tektürsel ışıklılık sıcaklığı
  monochromatic radiation : tektürsel ışınım
  monochromatic stimulus : tektürsel uyartı; tayfsal uyartı
  monochromatism : renk körlüğü
  monochromatism : tekrenkçillik

 • N

  natural actinic effect : doğal aktiniksel etki
  negative-glow lamp : ışıltı lambası
  Nepierian spectral absorption coefficient : neperien tayfsal soğurma katsayısı
  Nepierian spectral internal transmittance density : neperien tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
  neutral step wedge : kademeli geçirici gri süzgeç
  neutral wedge : gri kama
  night-blindness : gece körlüğü
  noise equivalent input : gürültü eşdeğer uyartısı
  noise equivalent irradiance : gürültü eşdeğer erkesel aydınlık
  noise equivalent power : gürültü eşdeğer erke akısı
  non-luminous colour : ışımayan nesne rengi
  non-selective detector : seçmez alıcı
  non-selective radiator : seçmez ışıyıcı
  normal cathode fall : normal katotsal düşüş
  normalized detectivity : standart alıcılık

 • O

  object-colour : nesne-renk
  observation angle : gözlem açısı
  obstruction : engel
  opal bulb : opal ampul
  opaque medium : geçirimsiz ortam
  optical filter : süzgeç; optik süzgeç
  optical light output ratio : optik geriverim
  optical radiation : optik ışınım
  optical thickness of the atmosphere : atmosferin optik kalınlığı
  optimal colour stimuli : optimal renk uyartıları; en yüksek renk uyartıları
  ordinary luminaire : sıradan ışıklık
  output : çıkış büyüklüğü; yanıt

 • P

  paddy lamp : katar ardı ışıklık
  parallel cathode heating : paralel elektrot ısınması
  parallel cathode preheating : paralel elektrot ön ısınması
  pelmet lighting : ışıklı perdelik
  pendant luminaire : asılı ışıklık
  perceived colour : algılanmış renk
  perceived light : algılanmış ışık
  perception : algı
  perfect reflecting diffuser : yansıma ile tam yayındırıcı
  perfect transmitting diffuser : geçme ile tam yayındırıcı
  permanent supplementary artificial lighting : sürekli tümler yapay aydınlatma
  permissible luminaire : grizu güvenli ışıklık
  phosphor : ışılışır; fosfor; flüorofor
  phosphorescence : fosforışıma
  photobiology : ışıbiyoloji
  photocathode : ışıkatot
  photoconductive cell : ışıiletken gözcük
  photocurrent : ışıelektrik akım
  photodesensitization : ışıduyarsızlaştırma
  photodiode : ışıdiod
  photoeffect : ışıetki
  photoelectric detector : ışıelektrik alıcı
  photoelement : ışıpil; fotovoltaik gözcük
  photoemissive cell : ışıyıcı gözcük; fotosel
  photoflash lamp : flaş lambası
  photoflood lamp : fotoğrafçı lambası
  photoluminescence : ışıksal ışılışıma
  photoluminescence quantum yield : ışıksal ışılışıma kuantasal verimi
  photoluminescence radiant yield : ışıksal ışılışıma erkesel verimi
  photometer : ışıkölçer
  photometry : ışıkölçme
  photomultiplier : ışı çarpımcı
  photon counter : foton sayıcı
  photon cylindrical exposure : silindirsel fotonlanma
  photon exitance : fotonsal uyarıcılık
  photon exposure : fotonlanma
  photon flux : foton akısı
  photon intensity : fotonsal yeğinlik
  photon irradiance : fotonsal aydınlık
  photon number : foton sayısı
  photon radiance : fotonsal ışıklılık
  photopathology : ışıpatoloji
  photoperiod : ışıdönüm
  photopic vision : gündüz görmesi
  photoresistor : ışıdirenç
  photosensitization : ışıduyarlılaştırma
  phototherapy : ışıotama
  phototransistor : ışıtransistör; fototransistör
  phototube : ışıyıcı gözcük; fotosel
  photovoltaic cell : ışıpil; fotovoltaik gözcük
  physical colorimetry : fiziksel renkölçme
  physical photometry : fiziksel ışıkölçme
  pin : iğne
  pin cap; pin base : iğneli dip
  Planckian locus : kara cisimler yeri; Planck'ın geometrik yeri
  Planckian radiator : Planck ışıyıcısı; kara cisim
  Planck's law : Planck yasası
  point brilliance : noktasal parıltı
  point source : noktasal kaynak
  polarized radiation : kutuplanmış ışınım
  portable luminaire : taşınır ışıklık
  portable mine luminaire : taşınır maden ocağı ışıklığı
  possible sunshine duration : olanaklı güneşlenme süresi
  post : iğne
  prefocus cap; prefocus base : önodaklamalı dip
  prefocus lamp : merkez telli lamba; ön odaklamalı lamba
  preheat lamp : ön ısıtmalı lamba
  pressed glass lamp : optik düzenli lamba
  primary light source : birincil ışık kaynağı
  primary photometric standard : ışıkölçümsel birincil ölçün
  profile spotlight : profil projektörü
  projection lamp : projeksiyon lambası
  projector : projektör
  projector lamp : projektör lambası
  protanomalous vision : birinci sapaklık
  protanopia : birinci görmezlik
  protected luminaire : korunmuş ışıklık
  protective glass : koruma camı
  proximity : duvar uzaklığı
  psychophysical colour : psikofizik renk
  purity : arılık
  Purkinje phenomenon : Purkinje olayı
  purple boundary : purpuralar sınırı
  purple stimulus : purpura uyartısı
  pyroelectric detector : piroelektrik alıcı

 • Q

  quantity of light : ışık niceliği
  quantum detector : kuantasal alıcı
  quantum efficiency : kuantasal verim

 • R

  radiance : erkesel ışıklılık; ışınımlılık
  radiance coefficient : erkesel ışıklılık katsayısı
  radiance factor : erkesel ışıklılık çarpanı
  radiant cylindrical exposure : silindirsel ışınımlanma
  radiant efficiency : erkesel verim
  radiant energy : ışıyan erke
  radiant exitance : erkesel uyarıcılık
  radiant exposure : ışınımlanma
  radiant exposure meter : ışınımlanmaölçer
  radiant flux : erkesel akı; ışıyan güç
  radiant intensitiy per unit area : ışınımlılık
  radiant intensity : erkesel yeğinlik
  radiant power : erkesel akı; ışıyan güç
  radiant spherical exposure; radiant fluence : küresel ışınımlanma
  radiation : ışıma
  radiation : ışınım
  radioluminescence : radyoışılışıma; X ışınımıyla ışılışıma
  radiometer : ışınımölçer
  radiometry : ışınımölçme
  rated luminous flux : ayırdedici ışık akısı
  rated power : ayırdedici güç
  rating : ayırdedici veriler
  Rayleigh scatter : Rayleigh yayınması
  recessed luminaire : gömülü ışıklık
  reduced utilance : kısıtlı yararlılık
  reduced utilization factor : kısıtlı kullanma çarpanı
  reference ballast : referans durultucusu
  reference colour stimuli : referans renk uyartıları; birincil renk uyartıları
  reference illuminant : referans ışıklayıcısı
  reference lamp : referans lambası
  reference lighting : referans aydınlatması
  reference surface : referans yüzeyi
  reflectance : yansıtma çarpanı
  reflectance factor : yansıtıcılık çarpanı
  reflectance factor optical density : optik yansıtıcılık yoğunluk çarpanı
  reflectance optical density : optik yansıtıcılık yoğunluğu
  reflected solar radiation : yansımış güneş ışınımı
  reflection : yansıma
  reflectivity : yansıtıcılık
  reflectometer : yansımaölçer
  reflectometer value : yansımaölçümsel değer
  reflector : yansıtıcı
  reflector lamp : yansıtıcı lamba
  reflector spotlight : aynalı projektör; yansıtıcılı projektör
  reflectorized bulb : yansıtıcı ampul
  refraction : kırılma
  refractive index : kırılma indisi
  refractor : kırıcı; ışık kırıcı
  regular reflectance : düzgün yansıtma çarpanı
  regular reflection : düzgün yansıma; aynasal yansıma
  regular transmission : düzgün geçme
  regular transmittance : düzgün geçirme çarpanı
  related perceived colour : birlikte algılanmış renk
  relative colour stimulus function : bağıl renk uyartı fonksiyonu
  relative optical air mass : bağıl optik hava kütlesi
  relative sensitivity : bağıl duyarlılık
  relative spectral distribution : bağıl tayfsal dağılım
  relative spectral sensitivity : bağıl tayfsal duyarlılık
  relative sunshine duration : bağıl güneşlenme süresi
  resonance line : rezonans çizgisi
  response time : yanıt süresi
  responsivity : duyarlılık resultant colorimetric shift : toplam renkölçümsel çarpıklaşma
  resultant colour shift : toplam renk çarpıklaşması
  retina : ağtabaka
  retina : retina; ağtabaka; ağ katman
  retroreflection : geri yansıma
  retroreflector : geri yansıtıcı
  rise and fall pendant : değişken askılı ışıklık
  rise time : gelişme süresi
  rods : sopacıklar
  rooflight : çatı penceresi; yatay pencere
  room index : yer indisi; döşem indisi
  rotationally symmetrical luminous intensity distribution : ışık yeğinliği dönel dağılımı

 • S

  safety lighting : güvenlik aydınlatması
  saturation : bağıl doymuşluk
  saturation : renksel doymuşluk
  scattering : yayınma
  scattering indicatrix : yayınma göstericisi
  scintillator : skentilatör
  scotopic vision : gece görmesi
  screw cap; screw base : vidalı dip
  sealed beam lamp : tanımlı ışık demeti lambası
  searchlihgt : ışıldak; arama ışıklığı
  secondary light source : ikincil ışık kaynağı
  secondary photometric standard : ışıkölçümsel ikincil ölçün
  secondary standard lamp : ikincil ölçün lamba
  selective detector : seçer alıcı
  selective radiator : seçer ışıyıcı
  self-ballasted mercury lamp : karışık ışıklı lamba
  self-exchange coefficient : özdeğişim katsayısı
  semiconductor ballast : yarıiletken durultucu; elektronik balast
  semi-direct lighting : yarı dolaysız aydınlatma
  semi-indirect lighting : yarı dolaylı aydınlatma
  sensation : duyulanma
  sensitivity : duyarlılık
  service illuminance : kullanma aydınlığı
  shade : abajur
  shading : güneş kıran
  shell cap; shell base : silindirsel dip
  shielding angle : siperlik çıkış açısı
  short-arc lamp : kısa yay lambası
  single-coil filament : tek kıvrımlı tel
  skylight : çatı penceresi; yatay pencere
  skylight : gök ışığı
  softlight : yumuşak yayıcı
  solar constant : güneş değişmezi
  solar factor : güneş çarpanı
  solar radiation : güneş ışınımı
  spacing : aralama
  special studio floodlight : özel stüdyo projektörü
  spectral : tayfsal; spektral
  spectral absorbance : tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
  spectral absorption index : tayfsal soğurma indisi
  spectral absorptivity : tayfsal soğuruculuk
  spectral chromaticity coodrinates : tayfsal üçtürsel koordinatlar
  spectral concentration : tayfsal yoğunluk; tayfsal dağılım
  spectral distribution : tayfsal yoğunluk; tayfsal dağılım
  spectral internal absorptance : tayfsal iç soğurma çarpanı
  spectral internal transmittance : tayfsal iç geçirme çarpanı
  spectral internal transmittance density : tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
  spectral line : tayf çizgisi
  spectral linear absorption coefficient : tayfsal çizgil soğurma katsayısı
  spectral linear attenuation coefficient : tayfsal çizgil zayıflama katsayısı
  spectral linear scattering coefficient : tayfsal çizgil yayınma katsayısı
  spectral luminous efficiency : tayfsal bağıl ışık etkinliği
  spectral mass attenuation coefficient : tayfsal kütlesel zayıflama katsayısı
  spectral optical depth : tayfsal optik kalınlık; tayfsal optik derinlik
  spectral optical thickness : tayfsal optik kalınlık; tayfsal optik derinlik
  spectral responsivity; spectral sensivity : tayfsal duyarlılık
  spectral stimulus : tektürsel uyartı; tayfsal uyartı
  spectral transmissivity : tayfsal geçiricilik
  spectrophotometer : tayfsal ışıkölçer
  spectroradiometer : tayfsal ışınımölçer
  spectroscopic lamp : tayf lambası
  spectrum : tayf; spektrum
  spectrum locus : tayfsal yer; tayfsal geometrik yer
  specular reflection : düzgün yansıma; aynasal yansıma
  speed of perception : algı hızı
  speed of sensation of light : duyulanma hızı
  spherical irradiance : erkesel küresel aydınlık
  spill shield : örtücü
  spotlight : nokta ışıklığı; spot
  spotlighting : noktasal aydınlatma
  standard lamp : ayaklı ışıklık
  stand-by lighting : yedek aydınlatma
  starter : başlatıcı; starter
  starterless fluorescent lamp : başlatıcısız flüorışıl lamba
  starting device : başlatma düzeni
  starting electrode : başlatma elektrotu
  starting strip : başlatma şeridi
  starting time : başlama süresi
  starting voltage : başlama gerilimi
  Stefan-Boltzmann's law : Stefan-Boltzmann yasası
  steradian : steradyan
  stimulated emission : dürtülü yayım
  straight filament : düz tel
  strip lamp : tungsten şeritli lamba
  stroboscopic effect : stroboskopi etkisi
  studio floodlight : stüdyo yayıcı projektörü
  sunburn : güneş yanığı
  sunlight : güneş ışığı
  sunshine duration : güneşlenme süresi
  suntan : bronzlaşma
  surface colour : yüzey rengi
  surround : çevre alanı
  suspended luminaire : asılı ışıklık
  suspension factor : tavan uzaklığı oranı
  suspension length : tavan uzaklığı
  switch-start fluorescent lamp : başlatıcılı flüorışıl lamba
  symmetrical luminaire : bakışımlı ışıklık
  symmetrical luminous intensity distribution : ışık yeğinliği bakışımlı dağılımı
  synchrotron radiation : senkrotron ışınım

 • T

  table lamp : masa ışıklığı; masa lambası
  Talbot's law : Talbot yasası
  test distance : deney uzaklığı
  thermal detector of radiation : ısısal ışınım alıcısı
  thermal radiation : ısısal ışınım
  thermal radiator : ısısal ışıyıcı
  thermally activated luminescence : ısısal ışılışıma
  thermocouple : ısı çifti; ısıelektrik çift
  thermoluminescence : ısısal ışılışıma
  thermopile : ısıpil; ısıelektrik pil
  time constant : süre değişmezi
  torch : cep ışıklığı
  total cloud amount : kapalılık; bulutluluk
  total flux : toplam akı
  total turbidity factor : toplam bulanıklık çarpanı
  translucent medium : ışık geçiren ortam
  transmission : geçme
  transmittance : geçirme çarpanı
  transmittance optical density : optik geçiricilik yoğunluğu
  transparent medium : saydam ortam; görüntü geçiren ortam
  triboluminescence : mekaniksel ışılışıma
  trichromatic system : üçtürsel dizge
  trichromatism : üçrenkçillik
  trip lamp : katar ardı ışıklık
  tristimulus values : üçtürsel bileşenler
  tritanomalous vision : üçüncü sapaklık
  tritanopia : üçüncü görmezlik
  troffer : gömülü uzun ışıklık
  troland : troland
  trouble lamp : el ışıklığı; el lambası
  tungsten filament lamp : tungsten telli lamba
  tungsten halogen lamp : halojen akkor lamba
  tungsten ribbon lamp : tungsten şeritli lamba

 • U

  UCS diagram : tekdüze türsellik diyagramı
  Ulbricht sphere : Ulbircht küresi
  ultraviolet lamp : morötesi lambası
  ultraviolet radiation : morötesi ışınım
  uniform colour space : tekdüze türsel uzay; üniform tür uzayı
  uniform-chromaticity-scale diagram : tekdüze türsellik diyagramı
  uniformity ratio of illuminance : aydınlığın eşyayılmışlık çarpanı
  unique hue : ana renk türü; temel renk türü
  unitary hue : ana renk türü; temel renk türü
  unrelated perceived colour : ayrı algılanmış renk
  upward flux : üst yarı küresel akı
  utilance : yararlılık
  utilization factor : kullanma çarpanı
  utilized flux : yararlı akı

 • V

  vacuum lamp : boşluklu lamba
  valance lighting : ışıklı perdelik
  veiling reflections : puslu yansımalar
  visible radiation : görünür ışınım
  vision : görme
  visual acuity; visual resolution : görme keskinliği
  visual colorimetry : görsel renkölçme
  visual performance : görsel performans
  visual photometry : görsel ışıkölçme
  von Kries' persistence law : von Kries'in geçerlilik yasası

 • W

  wave number : dalga sayısı
  wavelength : dalga boyu
  wide angle luminaire : geniş açılı ışıklık
  Wien's law : Wien'in ışınım yasası; Wien yasası
  window : pencere
  Wood's glass lamp : kara ışık lambası; Wood ışığı lambası
  work plane; working plane : yararlı düzlem; çalışma düzlemi
  working photometric standard : ışıkölçümsel çalışma ölçünü
  working standart lamp : ölçün çalışma lambası

 • Y

  yellow spot : sarı leke

 • Z

  zonal flux : kuşaksal akı

 • A

  abat-jour : abajur
  absorbance spectrale : tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu; tayfsal soğuruculuk
  absorption : soğurma
  absorptivité spectrale : tayfsal soğuruculuk
  accommodation : uyum
  achromatopsie : renk körlüğü
  achromatopsie : tekrenkçillik
  actinique : aktiniksel
  actinisme : aktinizm
  acuité visuelle : görme keskinliği
  adaptation : uyma
  adaptation chromatique : türsel uyma
  affichage à cristaux liquides : sıvı kristal displey; LCD
  alychne : alişne; alikne
  ambiance lumineuse : ışıklı çevre
  amorceur : ateşleyici
  ampoule : ampul
  ampoule claire : saydam ampul
  ampoule colorée : renkli ampul
  ampoule dépolie : buzlu ampul
  ampoule émaillée : emaylanmış ampul
  ampoule en verre dur : sert camlı ampul
  ampoule opale : opal ampul
  ampoule opalisée : opalleştirilmiş ampul
  ampoule réfléchissante : yansıtıcı ampul
  angle de défilement : siperlik engel açısı
  angle de demi-valeur : yarı değer açısı
  angle de divergence : gözlem açısı
  angle d'éclairage : aydınlatma açısı
  apparei diffuseur : yumuşak yayıcı
  appareil à effets : dekor projektörü
  atlas des couleur : renk atlası

 • B

  ballast : durultucu; balast
  ballast à semiconducteurs : yarıiletken durultucu; elektronik balast
  ballast de référence : referans durultucusu
  bande d'amorçage : başlatma şeridi
  bandeau lumineux : ışıklı korniş
  bâtonnets : sopacıklar
  bioluminescence : biyolojik ışılışıma
  boîte à rideau lumineuse : ışıklı perdelik
  bolomètre : bolometre
  brillant : parlaklık
  brise-soleil : güneş kıran
  broche : iğne
  bronzage : bronzlaşma

 • C

  candela : kandela
  candela par mètre carré : kandela bölü metrekare
  catadioptre : geri yansıtıcı
  cathodoluminescence : katotsal ışılışıma
  cécité scotopique : gece körlüğü
  cellule photoconductrice : ışıdirenç; ışıiletken gözcük
  cellule photoémissive : ışıyıcı gözcük; fotosel
  cellule photovoltaïque : ışıpil; fotovoltaik gözcük
  centre lumineux : ışıksal merkez
  champ du regard : bakma alanı
  champ périphérique : çevre alanı
  charactéristiques assignées : ayırdedici veriler
  chauffage en parallèle des électrodes : paralel elektrot ısınması
  chemin lunineux encastré : gömülü uzun ışıklık
  chimiluminescence : kimyasal ışılışıma
  chroma : bağıl türsellik
  chromaticité : türsellik
  chromie : türsel doymuşluk; türsellik düzeyi
  chute cathodique : katotsal düşüş
  chute cathodique anormale : anormal katotsal düşüş
  chute cathodique normale : normal katotsal düşüş
  ciel couvert normalisé CIE : standart kapalı CIE göğü
  ciel serein normalisé CIE : standart açık CIE göğü
  clair : açık
  clarté : açıklık
  code de flux : akı kodu
  coefficient d'absorbtion spectral népérien : neperien tayfsal soğurma katsayısı
  coefficient d'absorption linéique spectral : tayfsal çizgil soğurma katsayısı
  coefficient d'atténuation linéique spectral : tayfsal çizgil zayıflama katsayısı
  coefficient d'atténuation massique spectral : tayfsal kütlesel zayıflama katsayısı
  coefficient d'auto-échange : özdeğişim katsayısı
  coefficient de diffusion linéique spectral : tayfsal çizgil yayınma katsayısı
  coefficient de luminance énergétique : erkesel ışıklılık katsayısı
  coefficient de luminance lumineuse : ışıksal ışıklılık katsayısı
  coefficient de luminance rétroréfléchie : geri yansımış ışıklılık katsayısı
  coefficient de rétroréflexion : geri yansıma katsayısı
  coefficient d'échange mutuel : karşılıklı değişim katsayısı
  coefficient d'intensité lumineuse : ışık yeğinliği katsayısı
  coin photométrique : gri kama
  colorimètre : renkölçer
  colorimétrie : renkölçme
  colorimétrie physique : fiziksel renkölçme
  colorimétrie visuelle : görsel renkölçme
  composants trichromatiques : üçtürsel bileşenler
  compteur de photons : foton sayıcı
  cônes : koniler
  connecteur de lampe : lamba bağlayıcı
  constante de temps : süre değişmezi
  constante solaire : güneş değişmezi
  contraste : karşıtlık
  contraste équivalent : eşdeğer karşıtlık
  coordonnées trichromatiques : üçtürsel koordinatlar
  coordonnées trihcromatiques spectrales : tayfsal üçtürsel koordinatlar
  corps gris : gri cisim
  corps lumineux : ışıklı element; ışıklı parçacık
  corps noir : Planck ışıyıcısı; kara cisim
  couleur complémentaires : tümler renkler
  couleur de surface : yüzey rengi
  couleur perçue : algılanmış renk
  couleur perçue achromatique : türsüz algılanmış renk
  couleur perçue chromatique : algılanmış türsel renk
  couleur perçue d'un objet non lumineux : ışımayan nesne rengi
  couleur perçue isolée : ayrı algılanmış renk
  couleur perçue non isolée : birlikte algılanmış renk
  couleur phychophysique : psikofizik renk
  couleur-lumière : ışık rengi
  couleur-objet : nesne-renk
  couleur-ouverture : delik rengi
  coup de soleil : güneş yanığı
  coupe : çanak
  couple thermoélectrique : ısı çifti; ısıelektrik çift
  courant d'obscurité : karanlık akımı
  courant photoélectrique : ışıelektrik akım
  courbe isoéclairement; courbe isolux : eşaydınlık eğrisi; izolüks eğrisi
  courbe isointensité; courbe isocandela : eş yeğinlik eğrisi ; izokandela eğrisi
  courbe isoluminance : eşışıklılık eğrisi
  courbe relative d'un stimulus de couleur : bağıl renk uyartı fonksiyonu
  courbe spectrale d'un stimulus de couleur : renk uyartı tayf eğrisi
  culot : dip
  culot à baïonnette : süngü dip
  culot à broches : iğneli dip
  culot à vis : vidalı dip
  culot cylindrique : silindirsel dip
  culot préfocus; culot à précentrage : önodaklamalı dip

 • D

  débit de dose : doz debisi
  décharge électrique : elektriksel boşalma
  décharge en arc : yay boşalması
  décharge luminescente; décharge en lueur : ışıltılı boşalma; ışılışır boşalma
  défilement : siperlik
  DEL : ışık yayımlayıcı diod; LED
  DEM : kızartıcı en az doz; KED
  densité optique interne népérienne par transmission : neperien tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
  densité optique interne spectrale par transmission : tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu; tayfsal soğuruculuk
  densité optique par réflexion : optik yansıtıcılık yoğunluğu
  densité optique par transmission : optik geçiricilik yoğunluğu
  densité spectrale : tayfsal yoğunluk; tayfsal dağılım
  densitomètre : yoğunlukölçer
  détectivité : alıcılık
  détectivité spécifique; détectivité normée : standart alıcılık
  deutéranomalie : ikinci sapaklık
  deutéranopie : ikinci görmezlik
  diagramme de chromaticité : türsellik diyagramı
  diagramme de chromaticité uniforme : tekdüze türsellik diyagramı
  diagramme isointensité; diagramme isocandela : eş yeğinlik diyagramı ; izokandela diyagramı
  dichromatisme : çiftrenkçillik
  diffraction : kırınma
  diffuser parfait par reflexion : yansıma ile tam yayındırıcı
  diffuseur : yayıcı
  diffuseur : yayındırıcı
  diffuseur parfait par transmission : geçme ile tam yayındırıcı
  diffusion : yayınma
  diffusion de Rayleigh : Rayleigh yayınması
  diode électroluminescente : ışık yayımlayıcı diod; LED
  diode photoémettrice : ışık yayımlayıcı diod; LED
  dispersion : dağılım
  dispositif d'amorçage : başlatma düzeni
  distance au plafond : tavan uzaklığı
  distance d'essai : deney uzaklığı
  distorsion colorimétrique pour l'adaptation : uymada renkölçümsel çarpıklaşma
  distorsion colorimétrique pour l'illuminant : ışıklayıcı için renkölçümsel çarpıklaşma
  distorsion colorimétrique totale : toplam renkölçümsel çarpıklaşma
  distorsion de couleur pour l'adaptation : uymada renk çarpıklaşması
  distorsion de couleur pour l'illuminant : ışıklayıcı renk çarpıklaşması
  distorsion totale de couleur : toplam renk çarpıklaşması
  dose : doz
  dose actinique : aktiniksel doz
  dose effective : etkin doz
  dose érythémale minimale : kızartıcı en az doz; KED
  douille : duy
  durée astronomique d'ensoleillement : astronomik güneşlenme süresi
  durée de vie : ömür
  durée de vie à X % de défaillances : % X kayıplı ömür
  durée de vie moyenne : ortalama ömür
  durée d'ensoleillement : güneşlenme süresi
  durée possible d'ensoleillement : olanaklı güneşlenme süresi
  durée relative d'ensoleillement : bağıl güneşlenme süresi
  dyschromatopsie : renk görme sapaklığı

 • E

  éblouissement : kamaşma
  éblouissement direct : dolaysız kamaşma; doğrudan kamaşma
  éblouissement inconfortable : konforsuz kamaşma
  éblouissement par réflexion : yansımayla kamaşma
  éblouissement perturbateur : bozucu kamaşma
  éclairage : aydınlatma
  éclairage direct-indirect : dolaylı-dolaysız aydınlatma
  éclairage artificiel complémentaire permanent : sürekli tümler yapay aydınlatma
  éclairage de référence : referans aydınlatması
  éclairage de remplacement : yedek aydınlatma
  éclairage de secours : yardım aydınlatması
  éclairage de sécurité : güvenlik aydınlatması
  éclairage d'évacuation : boşaltma aydınlatması
  éclairage diffusé : yayınık aydınlatma
  éclairage direct : dolaysız aydınlatma
  éclairage dirigé : doğrultulu aydınlatma
  éclairage en corniche : korniş aydınlatması
  éclairage général : genel aydınlatma
  éclairage indirect : dolaylı aydınlatma
  éclairage local : bölgelik aydınlatma
  éclairage localisé : bölgelenmiş aydınlatma
  éclairage ponctuel : noktasal aydınlatma
  éclairage semi-direct : yarı dolaysız aydınlatma
  éclairage semi-indirect : yarı dolaylı aydınlatma
  éclairagisme : aydınlatmacılık
  éclairement ; éclairement lumineux : aydınlık
  éclairement cylindrique énergétique : erkesel silindirsel aydınlık
  éclairement en service : kullanma aydınlığı
  éclairement énergétique : erkesel aydınlık
  éclairement énergétique équivalent au bruit : gürültü eşdeğer erkesel aydınlık
  éclairement lumineux : ışıksal aydınlık
  éclairement lumineux global : toplam günışıksal aydınlık
  éclairement photonique : fotonsal aydınlık
  éclairement sphérique énergétique : erkesel küresel aydınlık
  éclat apparent : noktasal parıltı
  écran solaire : güneş kıran
  écran-paralume : örtücü
  effect stroboscopique : stroboskopi etkisi
  effet actinique direct : dolaysız aktiniksel etki
  effet actinique indirect : dolaylı aktiniksel etki
  effet actinique naturel : doğal aktiniksel etki
  effet actinique produit artificiellement : yapay oluşturulmuş aktiniksel etki
  efficacité lumineuse d'un rayonnement : ışıksal verim
  efficacité lumineuse d'une source : ışıksal verim
  efficacité lumineuse relative : bağıl ışıksal verim
  efficacité lumineuse relative spectrale : tayfsal bağıl ışık etkinliği
  égalisation de couleur : renk eşleme
  électrode d'amorçage : başlatma elektrotu
  électrode principale : baş elektrot; ana elektrot
  électroluminescence : elektro-ışılışıma
  émission : yayım
  émission stimulée : dürtülü yayım
  émissivité directionnelle : doğrultusal yayımlayıcılık
  émissivité hémisphérique : yarı küresel yayımlayıcılık
  énergie rayonnante : ışıyan erke
  épaisseur optique de l'atmosphère : atmosferin optik kalınlığı
  épaisseur optique spectrale : tayfsal optik kalınlık; tayfsal optik derinlik
  équation chromatique : renk denklemi
  ergot : dip tırnağı
  érythème actinique : aktiniksel deri kızarması
  espace chromatique : tür uzayı
  espace chromatique uniforme : tekdüze türsel uzay; üniform tür uzayı
  espacement : aralama
  essai de durée : süre testi; süre denemesi
  étalon photométrique de travail : ışıkölçümsel çalışma ölçünü
  étalon photométrique primaire : ışıkölçümsel birincil ölçün
  étalon photométrique secondaire : ışıkölçümsel ikincil ölçün
  étendue géométrique : geometrik yaygınlık
  excitation : giriş büyüklüğü
  excitation : uyarma
  excitation équivalente au bruit : gürültü eşdeğer uyartısı
  exitance énergétique : erkesel uyarıcılık
  exitance lumineuse : ışıksal uyarıcılık
  exitance photonique : fotonsal uyarıcılık
  exposition cylindrique énergétique : silindirsel ışınımlanma
  exposition cylindrique lumineuse : silindirsel ışıklanma
  exposition cylindrique photonique : silindirsel fotonlanma
  exposition énergétique : ışınımlanma
  exposition lumineuse : ışıklanma
  exposition photonique : fotonlanma
  exposition sphérique énergétique : küresel ışınımlanma

 • F

  facteur d'absorption : soğurma çarpanı
  facteur d'absorption interne spectral : tayfsal iç soğurma çarpanı
  facteur de configuration : biçimleniş çarpanı
  facteur de conservation du flux lumineux : ışık akısı kalıcılık çarpanı
  facteur de dépréciation : değer düşme çarpanı
  facteur de diffusion : yayınma çarpanı
  facteur de flux lumineux d'un ballast : durultucu ışık akısı çarpanı
  facteur de forme : biçim çarpanı
  facteur de lumière du jour : günışığı çarpanı
  facteur de luminance énergétique : erkesel ışıklılık çarpanı
  facteur de luminance lumineuse : ışıksal ışıklılık çarpanı
  facteur de maintenance : değer düşme çarpanı
  facteur de multiplication : güçlendirme çarpanı
  facteur de pureté colorimétrique : tayfsal renk yoğunluğu
  facteur de réflexion : yansıtma çarpanı
  facteur de réflexion diffuse : yayınık yansıtma çarpanı
  facteur de réflexion régulière : düzgün yansıtma çarpanı
  facteur de rendu du contraste : karşıtlık geriverim çarpanı
  facteur de transmission : geçirme çarpanı
  facteur de transmission diffuse : yayınık geçirme çarpanı
  facteur de transmission interne spectral : tayfsal iç geçirme çarpanı
  facteur de transmission régulière : düzgün geçirme çarpanı
  facteur d'interréflexions : çoklu yansıtma çarpanı; iç yansışma çarpanı
  facteur d'uniformité de l'éclairement : aydınlığın eşyayılmışlık çarpanı
  facteur d'utilisation : kullanma çarpanı
  facteur d'utilisation réduit : kısıtlı kullanma çarpanı
  facteur solaire : güneş çarpanı
  facteur total de trouble : toplam bulanıklık çarpanı
  fateur de réflexions mutuelles : çoklu yansıtma çarpanı; iç yansışma çarpanı
  fenêtre : pencere
  feu arrière d'une rame : katar ardı ışıklık
  filament : tel; filaman
  filament à double boudinage : çift kıvrımlı tel
  filament à simple boudinage; filament spiralé : tek kıvrımlı tel
  filament bispiralé : çift kıvrımlı tel
  filament droit : düz tel
  filtre neutre à transmission échelonnée : kademeli geçirici gri süzgeç
  filtre optique : süzgeç; optik süzgeç
  fluence énergétique : küresel ışınımlanma
  fluorescence : flüorışıma
  flux cumulé : toplanık akı
  flux direct : dolaysız akı
  flux énergétique équivalent au bruit : gürültü eşdeğer erke akısı
  flux énergétiques : erkesel akı; ışıyan güç
  flux hémisphérique inférieur : alt yarı küresel akı
  flux hémisphérique supérieur : üst yarı küresel akı
  flux indirect : dolaylı akı
  flux lumineux : ışıksal akı; ışık akısı
  flux lumineux assigné : ayırdedici ışık akısı
  flux photonique : foton akısı
  flux surfacique de l'installation : yüzeylik döşem akısı
  flux surfacique des lampes installées : döşeli lambaların yüzeylik akısı
  flux total : toplam akı
  flux utile : yararlı akı
  flux zonal : kuşaksal akı
  fonctions colorimétriques : renkölçümsel fonksiyonlar
  fovea; fovea centralis : fovea; merkezsel fovea
  foveola : foveola
  fraction de flux hémisphérique inférieur : alt yarı küresel akı oranı
  fréquence de fusion : erime frekansı

 • G

  globe : karpuz; glob
  goniophotomètre : açılı ışıkölçer
  gonioradiomètre : açılı ışınımölçer
  gradateur : karartıcı; dimmer
  grandeur de sortie : çıkış büyüklüğü; yanıt
  grandeur d'entrée : giriş büyüklüğü
  grille de protection : koruma ızgarası
  guirlande lumineuse : ışık zinciri

 • H

  hauteur de suspension : tavan uzaklığı
  héliothérapie : heliootama; güneş ışığı tedavisi
  héméralopie : gece körlüğü
  hublot : yer ışıklığı; taban ışıklığı

 • I

  illuminant : ışıklayıcı
  illuminant de référence : referans ışıklayıcısı
  illuminant lumière du jour : günışığı ışıklayıcısı
  illumination : ışıklandırma
  incandescence : akkor ışıma
  indicatrice de diffusion : yayınma göstericisi
  indice d'absoption spectral : tayfsal soğurma indisi
  indice de réfraction : kırılma indisi
  indice de réfraction complexe : karmaşık kırılma indisi
  indice de rendu des couleurs : renksel geriverim indisi
  indice du local; indice d'installation : yer indisi; döşem indisi
  intensité énergétique : erkesel yeğinlik
  intensité lumineuse : ışıksal yeğinlik
  intensité lumineuse sphérique moyenne : ortalama küresel ışık yeğinliği
  intensité photonique : fotonsal yeğinlik
  interférence : girişim
  interréflexions : çoklu yansıma; iç yansışma

 • L

  lamp de référence : referans lambası
  lamp sans préchauffage : ön ısıtmasız lamba
  lampadaire : ayaklı ışıklık
  lampe : lamba
  lampe à amorçage à chaud : ön ısıtmalı lamba
  lampe à amorçage à froid : ön ısıtmasız lamba
  lampe à arc : yay lambası
  lampe à arc court : kısa yay lambası
  lampe à arc long : uzun yay lambası
  lampe à cathode chaude : sıcak katotlu lamba
  lampe à cathode froide : soğuk katotlu lamba
  lampe à décharge : boşalmalı lamba
  lampe à décharge à haute intensité : yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
  lampe à éclats : elektronik flaş lambası
  lampe à filament centré : merkez telli lamba; ön odaklamalı lamba
  lampe à filament de carbone : karbon telli lamba
  lampe à filament de tungstène : tungsten telli lamba
  lampe à filament métallique : metal telli lamba
  lampe à incandescence à atmosphère gazeuse : gaz dolu akkor lamba
  lampe à incandescence à halogènes : halojen akkor lamba
  lampe à incandescence à vide : boşluklu akkor lamba
  lampe à infrarouge : kızılaltı lambası
  lampe à lueur : ışıltı lambası
  lampe à lumière du jour : günışığı lambası
  lampe à lumière mixte : karışık ışıklı lamba
  lampe à lumière noire; lampe à lumière de Wood : kara ışık lambası; Wood ışığı lambası
  lampe à optique incorporée : optik düzenli lamba
  lampe à pied : ayaklı ışıklık
  lampe à préchauffage : ön ısıtmalı lamba
  lampe à réflecteur : yansıtıcı lamba
  lampe à ruban de tungstène : tungsten şeritli lamba
  lampe à ultraviolet : morötesi lambası
  lampe à vapeur de mercure à basse pression : alçak basınçlı cıva buharlı lamba
  lampe à vapeur de mercure à haute pression : yüksek basınçlı cıva buharlı lamba
  lampe à vapeur de sodium à basse pression : alçak basınçlı sodyum buharlı lamba
  lampe à vapeur de sodium à haute pression : yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba
  lampe au chapeau; lampe-casque : şapka lambası
  lampe aux halogénures métalliques : metal halojenürlü lamba; metal halide lamba
  lampe baladeuse : el ışıklığı; el lambası
  lampe de mineur : madenci lambası
  lampe de poche : cep ışıklığı
  lampe de projection : projeksiyon lambası
  lampe de sauveteur : kurtarıcı lambası
  lampe de sûreté à flamme : alevli güvenlik lambası
  lampe de table : masa ışıklığı; masa lambası
  lampe DHI : yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
  lampe éclair : flaş lambası
  lampe électrique à incandescence : akkor elektrik lambası
  lampe électroluminescente : elektro-ışılışıyıcı lamba
  lampe électropneumatique : hava basıncı jeneratörlü lamba
  lampe étalon de travail : ölçün çalışma lambası
  lampe étalon secondaire : ikincil ölçün lamba
  lampe fluorescente à allumage par starter : başlatıcılı flüorışıl lamba
  lampe fluorescente à allumage sans starter : başlatıcısız flüorışıl lamba
  lampe fluorescente; lampe à fluorescence : flüorışıl lamba; flüoresan lamba
  lampe germicide : mikrop kırıcı lamba
  lampe monobloc : tanımlı ışık demeti lambası
  lampe pour photographie : fotoğrafçı lambası
  lampe pour projecteur : projektör lambası
  lampe préfocus : merkez telli lamba; ön odaklamalı lamba
  lampe spectrale : tayf lambası
  lampe tare : dara lambası
  largeur angulaire de faisceau à mi-intensité : bir ışık demetinin yarı yeğinlikte açısal genişliği
  laser : lazer
  leucie : açıklık
  lieu des corps noirs : kara cisimler yeri; Planck'ın geometrik yeri
  lieu des lumière du jour : günışıkları geometrik yeri
  lieu spectral : tayfsal yer; tayfsal geometrik yer
  limite des pourpres : purpuralar sınırı
  loi d'Abney : Abney yasası
  loi de Lambert; loi du cosinus : Lambert yasası; kosinüs yasası
  loi de persistance de von Kries : von Kries'in geçerlilik yasası
  loi de Planck : Planck yasası
  loi de Stefan-Boltzmann : Stefan-Boltzmann yasası
  loi de Talbot : Talbot yasası
  loi du rayonnement de Wien, loi de Wien : Wien'in ışınım yasası; Wien yasası
  lois de Grassmann : Grassmann yasaları
  longueur d'onde : dalga boyu
  longueur d'onde complémentaires : tümler dalga boyu
  longueur d'onde dominante : baskın dalga boyu
  lucarne : çatı penceresi; yatay pencere
  luisance : parlaklık
  luisancemètre : parlaklıkölçer
  lumen : lümen
  lumenmètre : ışık akısı ölçer
  lumière : ışık
  lumière du ciel : gök ışığı
  lumière du jour : günışığı
  lumière perçue : algılanmış ışık
  lumière solaire : güneş ışığı
  luminaire : ışıklık; aydınlatma aygıtı
  luminaire à alimentation par induction : endüksiyon beslemeli ışıklık
  luminaire à répartition extensive : geniş açılı ışıklık
  luminaire à suspension réglable : değişken askılı ışıklık
  luminaire ajustable : ayarlanabilir ışıklık
  luminaire antidéflagrant : patlama korumalı ışıklık
  luminaire antigrisouteux : grizu güvenli ışıklık
  luminaire asymétrique : bakışımsız ışıklık
  luminaire de front : alın ışıklığı
  luminaire de galerie : galeri ışıklığı
  luminaire de mine : maden ocağı ışıklığı
  luminaire de mine portatif : taşınır maden ocağı ışıklığı
  luminaire de sécurité intrinsèque : özgüvenli ışıklık
  luminaire de table : masa ışıklığı; masa lambası
  luminaire encastré : gömülü ışıklık
  luminaire extensif : geniş açılı ışıklık
  luminaire mobile; luminaire portatif : taşınır ışıklık
  luminaire ordinaire : sıradan ışıklık
  luminaire protégé : korunmuş ışıklık
  luminaire suspendu : asılı ışıklık
  luminaire symétrique : bakışımlı ışıklık
  luminance : ışıklılık
  luminance énergétique : erkesel ışıklılık; ışınımlılık
  luminance énergétique : ışınımlılık
  luminance équivalente : eşdeğer ışıklılık
  luminance équivalente de voile : donukluk eşdeğer ışıklılığı
  luminance lumineuse; luminance visuelle : ışıksal ışıklılık
  luminance mètre : ışıklılıkölçer
  luminance photonique : fotonsal ışıklılık
  lumination : ışıklanma
  luminescence : ışılışıma
  luminescence anti-Stokes : anti-Stokes ışıklılık
  lumineux : parıltılı
  luminophore : ışılışır; fosfor; flüorofor
  luminosité : parıltı
  lustre : asılı ışıklık
  lux : lüks ; lümen bölü metrekare
  luxmètre : aydınlıkölçer; lüksmetre

 • M

  macula lutea : sarı leke
  magnitude apparente : görünür büyüklük
  masse d'air optique relative : bağıl optik hava kütlesi
  matière émissive : yayımlatıcı özdek
  mélange additif de stimulus de couleur : renk uyartıları toplamsal karışımı
  métamères : metamer renk uyartıları
  milieu opaque : geçirimsiz ortam
  milieu translucide : ışık geçiren ortam
  milieu transparent : saydam ortam

 • N

  nébulosité : kapalılık; bulutluluk
  niveau de coloration : türsel doymuşluk; türsellik düzeyi
  niveau d'énergie : erkesel düzey
  niveau énergétique : erkesel düzey
  nombre de photons : foton sayısı
  nombre d'ondes : dalga sayısı

 • O

  obscur : karanlık
  obstruction : engel

 • P

  papillotement : titreme; ışık titremesi
  paralume : örtücü
  perception : algı
  performance visuelle : görsel performans
  phénomène d'Abney : Abney olayı
  phénomène de Bezold-Brücke : Bezold-Brücke olayı
  phénomène de Purkinje : Purkinje olayı
  phénomène d'Helmholtz-Kohlrausch : Helmholtz-Kohlrausch olayı
  phosphorescence : fosforışıma
  photobiologie : ışıbiyoloji
  photocathode : ışıkatot
  photodésensibilisation : ışıduyarsızlaştırma
  photodiode : ışıdiod
  photodiode à avalanche : çığıl ışıdiod
  photoeffet : ışıetki
  photoluminescence : ışıksal ışılışıma
  photomètre : ışıkölçer
  photomètre à égalisation de contraste : karşıtlık eşlemeli ışıkölçer
  photomètre à égalisation de luminosité : parıltı eşlemeli ışıkölçer
  photomètre à papillotement : titremeli ışıkölçer
  photométrie : ışıkölçme
  photométrie physique : fiziksel ışıkölçme
  photométrie visuelle : görsel ışıkölçme
  photomultiplicateur : ışı çarpımcı
  photopathologie : ışıpatoloji
  photopériode : ışıdönüm
  photopile : ışıpil; fotovoltaik gözcük
  photorésistance : ışıdirenç; ışıiletken gözcük
  photosensibilisation : ışıduyarlılaştırma
  photothérapie : ışıotama
  phototransistor : ışıtransistör; fototransistör
  pile thermoélectrique : ısıpil; ısıelektrik pil
  plafonnier encastré : gömülü tavan ışıklığı
  plafonnier intensif : toplayıcı tavan ışıklığı
  plan utile; plan de travail : yararlı düzlem; çalışma düzlemi
  plaque électroluminescente : elektro-ışılışıyıcı levha
  plot : dip tepesi
  posemètre : pozölçer
  postluminescence : geç ışılışıma
  préchauffage en parallèle des électrodes : paralel elektrot ön ısınması
  prise de jour : günışığı açıklığı
  profondeur optique spectrale : tayfsal optik kalınlık; tayfsal optik derinlik
  projecteur : projektör
  projecteur à lentille de Fresnel : Fresnel mercekli projektör
  projecteur de décor : dekor projektörü
  projecteur de lampe au chapeau : şapka lambası projektörü
  projecteur de silhouettes : profil projektörü
  projecteur d'illumination : ışıklandırma projektörü
  projecteur-réflecteur : aynalı projektör; yansıtıcılı projektör
  projeteur à lentille : mercekli projektör
  proportion de flux cumulé inférieur : alt toplanık akı orantısı
  protanomalie : birinci sapaklık
  protanopie : birinci görmezlik
  proximité : duvar uzaklığı
  puissance assignée : ayırdedici güç
  puissance rayonnante : erkesel akı; ışıyan güç
  pureté : arılık
  pureté colorimétrique : renkölçümsel arılık
  pureté d'excitation : uyartı arılığı

 • Q

  qiantité de lumière : ışık niceliği

 • R

  radiance : erkesel ışıklılık; ışınımlılık
  radiateur de Planck : Planck ışıyıcısı; kara cisim
  radiateur non sélectif : seçmez ışıyıcı
  radiateur sélectif : seçer ışıyıcı
  radiateur thermique : ısısal ışıyıcı
  radiation : ışınım
  radiation monochromatique : tektürsel ışınım
  radioluminescence : radyoışılışıma
  radiomètre : ışınımölçer
  radiomètre absolu : salt ışınsal ısıölçer
  radiométrie : ışınımölçme
  raie de résonance : rezonans çizgisi
  raie spectrale : tayf çizgisi
  rapport de hauteur de suspension : tavan uzaklığı oranı
  rapport direct : dolaysız oran
  rayonnement : ışıma
  rayonnement bactéricide : bakteri kırıcı ışınım
  rayonnement cohérent : koheran ışınım
  rayonnement diffus du ciel : yayınık gök ışınımı
  rayonnement électromagnétique : elektromanyetik ışıma
  rayonnement électromagnétique : elektromanyetik ışınım
  rayonnement érythémal : kızartıcı ışınım
  rayonnement germicide : mikrop kırıcı ışınım
  rayonnement infrarouge : kızılaltı ışınım
  rayonnement monochromatique : tektürsel ışınım
  rayonnement optique : optik ışınım
  rayonnement polarisé : kutuplanmış ışınım
  rayonnement solaire : güneş ışınımı
  rayonnement solaire direct : dolaysız güneş ışınımı
  rayonnement solaire extraterrestre : dünya dışı güneş ışınımı
  rayonnement solaire global : toplam güneş ışınımı
  rayonnement solaire global réfléchi : yansımış toplam güneş ışınımı
  rayonnement synchrotron : senkrotron ışınım
  rayonnement thermique : ısısal ışınım
  rayonnement ultraviolet : morötesi ışınım
  rayonnement visible : görünür ışınım
  récepteur non sélectif : seçmez alıcı
  récepteur photoélectrique : ışıelektrik alıcı
  récepteur pyroélectrique : piroelektrik alıcı
  récepteur quantique : kuantasal alıcı
  récepteur sélectif : seçer alıcı
  récepteur thermique de rayonnement : ısısal ışınım alıcısı
  réflecteur : yansıtıcı
  réflecteur diffusant de studio : stüdyo yayıcı projektörü
  réflecteur diffusant spécial : özel stüdyo projektörü
  réflectivité : yansıtıcılık
  réflectomètre : yansımaölçer
  réflexion : yansıma
  réflexion diffuse : yayınık yansıma
  réflexion diffuse isotrope; réflexion diffuse uniforme : izotrop yayınık yansıma
  réflexion mixte; réflexion semi-diffuse : karışık yansıma; yarı yayınık yansıma
  réflexion régulière; réflexion spéculaire : düzgün yansıma; aynasal yansıma
  réflexions mutuelles : çoklu yansıma; iç yansışma
  réflexions-voile : puslu yansımalar
  réfracteur : kırıcı; ışık kırıcı
  réfraction : kırılma
  rendement énergétique : erkesel verim
  rendement énergétique de photoluminescence : ışıksal ışılışıma erkesel verimi
  rendement normalisé : standart geriverim
  rendement normalisé inférieur : standart alt geriverim
  rendement optique : optik geriverim
  rendement quantique : kuantasal verim
  rendement quantique de photoluminescence : ışıksal ışılışıma kuantasal verimi
  rendu des couleurs : renksel geriverim
  répartition de révolution de l'intensité lumineuse : ışık yeğinliği dönel dağılımı
  répartition spatiale de l'intensité lumineuse : ışık yeğinliği uzaysal dağılımı
  répartition spectrale : tayfsal yoğunluk; tayfsal dağılım
  répartition spectrale relative : bağıl tayfsal dağılım
  répartition symétrique de l'intensité lumineuse : ışık yeğinliği bakışımlı dağılımı
  réponse : çıkış büyüklüğü; yanıt
  rétine : ağtabaka
  rétine : retina; ağtabaka; ağ katman
  rétroréflecteur : geri yansıtıcı
  rétroréflexion : geri yansıma
  rythme biologique : biolojik ritim

 • S

  saturation : bağıl doymuşluk
  saturation : renksel doymuşluk
  scintillateur : skentilatör
  sensation : duyulanma
  sensibilité : duyarlılık
  sensibilité au contraste; sensibilité différentielle : karşıtlık duyarlılığı; ayrımsal duyarlılık
  sensibilité relative : bağıl duyarlılık
  sensibilité spectrale : tayfsal duyarlılık
  sensibilité spectrale relative : bağıl tayfsal duyarlılık
  seuil de luminance : ışıklılık eşiği
  seuil différentiel de luminance : ışıklılık ayrımsal eşiği
  solide des couleur : renk katısı
  sombre : koyu
  source électroluminescente : elektro-ışılışıyıcı kaynak
  source ponctuelle : noktasal kaynak
  source primaire de lumière : birincil ışık kaynağı
  source secondaire de lumière : ikincil ışık kaynağı
  spectoradiomètre : tayfsal ışınımölçer
  spectral : tayfsal; spektral
  spectre : tayf; spektrum
  spectre d'action actinique : aktiniksel etkinlik tayfı
  spectre d'égale énergie; spectre equiénergétique : eşit erke tayfı; eşerke tayfı
  spectre d'émission : yayım tayfı
  spectre d'excitation : uyarma tayfı
  spectrophotomètre : tayfsal ışıkölçer
  sphère d'Ulbricht; sphère intégrante : Ulbircht küresi
  spot : nokta ışıklığı; spot
  spot de plafond : toplayıcı tavan ışıklığı
  starter : başlatıcı; starter
  stéradian : steradyan
  stimulus achromatique : türsüz renk uyartısı
  stimulus chromatique : türsel renk uyartısı
  stimulus de couleur : renk uyartısı
  stimulus de couleur complémentaires : tümler renk uyartıları
  stimulus de couleur de référence : referans renk uyartıları
  stimulus de couleur métamères : metamer renk uyartıları
  stimulus de couleur optimaux : optimal renk uyartıları; en yüksek renk uyartıları
  stimulus lumineux; stimulus de lumière : ışıksal uyartı; ışık uyartısı
  stimulus monochromatique; stimulus spectral : tektürsel uyartı; tayfsal uyartı
  stimulus pourpre : purpura uyartısı
  surface de référence : referans yüzeyi
  surface lambertienne : Lambert yüzeyi; tam mat yüzey
  système trichromatique : üçtürsel dizge

 • T

  tache jaune : sarı leke
  teinte : renk türü; tür
  teinte binaire : ara renk türü; ikili renk türü
  teinte élémentaire : ana renk türü; temel renk türü
  température de couleur : renk sıcaklığı
  température de couleur proximale : benzer renk sıcaklığı
  température de luminance monochromatique : tektürsel ışıklılık sıcaklığı
  température de répartition : dağılış sıcaklığı
  temps d'amorçage : başlama süresi
  temps de descente; temp de décroissance : iniş süresi
  temps de montée; temps de croissance : gelişme süresi
  temps de réponse : yanıt süresi
  tension d'amorçage : başlama gerilimi
  tension fonctionnement : yanma gerilimi; lamba gerilimi
  thermocouple : ısı çifti; ısıelektrik çift
  thermoluminescence : ısısal ışılışıma
  thermopile : ısıpil; ısıelektrik pil
  tonalité chromatique : renk türü; tür
  transmission : geçme
  transmission diffuse : yayınık geçme
  transmission diffuse isotrope : izotrop yayınık geçme
  transmission diffuse uniforme : izotrop yayınık geçme
  transmission mixte; transmission semi-diffuse : karışık geçme; yarı yayınık geçme
  transmission régulière : düzgün geçme
  transmissivité spectrale : tayfsal geçiricilik
  triboluminescence : mekaniksel ışılışıma
  trichromatisme : üçrenkçillik
  trichromatisme anormal : sapak üçrenkçillik
  triplet de flux : üçüzlü akı
  tritanomalie : üçüncü sapaklık
  tritanopie : üçüncü görmezlik
  troland : troland
  tube à décharge : boşalma tüpü

 • U

  utilance : yararlılık
  utilance réduite : kısıtlı yararlılık

 • V

  valeur réflectométriques : yansımaölçümsel değer
  variateur : karartıcı; dimmer
  vasque : çanak
  vecteur d'éclairement : aydınlık vektörü
  verre de protection : koruma camı
  verrine : koruma camı
  vision : görme
  vision anormale des couleur : renk görme sapaklığı
  vision mésopique : akşam görmesi
  vision photopique : gündüz görmesi
  vision scotopique : gece görmesi
  vitesse de perception : algı hızı
  vitesse de sensation : duyulanma hızı

 • A

  Abdeckung : örtücü
  Abfallzeit : iniş süresi
  Abneysches Gesetz : Abney yasası
  Abschirmung : siperlik
  Abschirmwinkel : siperlik engel açısı
  absoluter thermischer Empfänger : salt ışınsal ısıölçer
  Absorption : soğurma
  Absorptionsgrad : soğurma çarpanı
  Abstand : aralama
  Achromatopsie : renk körlüğü
  Achromatopsie : tekrenkçillik
  Adaptation : uyma
  additive Farbmischung : renk uyartıları toplamsal karışımı
  ähnlichste Farbtemperatur : benzer renk sıcaklığı
  Akkommodation : uyum
  aktinisch : aktiniksel
  aktinische Dosis : aktiniksel doz
  aktinische Wirkungsfunktion : aktiniksel etkinlik tayfı
  aktinisches Erythem : aktiniksel deri kızarması
  Aktinität : aktinizm
  Allgemeinbeleuchtung : genel aydınlatma
  Alychne : alişne; alikne
  anomale Trichromasie : sapak üçrenkçillik
  anormaler Kathodenfall : anormal katotsal düşüş
  Anregung : uyarma
  Anregungsspektrum : uyarma tayfı
  Ansprechzeit : yanıt süresi
  Anstiegszeit : gelişme süresi
  Anstrahlung : noktasal aydınlatma
  Anti-Stokes-Lumineszenz : anti-Stokes ışıklılık
  äquivalente Leuchtdichte : eşdeğer ışıklılık
  äquivalente Schleierleuchtdichte : donukluk eşdeğer ışıklılığı
  äquivalenter Kontrast : eşdeğer karşıtlık
  Arbeitsnormallampe : ölçün çalışma lambası
  Arbeitsplatzbeleuchtung : bölgelik aydınlatma
  arbeitsplatzorientierte Allgemeinbeleuchtung : bölgelenmiş aydınlatma
  aselektiver Empfänger : seçmez alıcı
  aselektiver Strahler : seçmez ışıyıcı
  astronomische Sonnenscheindauer : astronomik güneşlenme süresi
  asymmetrische Leuchte : bakışımsız ışıklık
  Aufsichtfarbe : yüzey rengi
  Ausgangsgrösse : çıkış büyüklüğü; yanıt
  Ausstrahlungswinkel : siperlik çıkış açısı
  Avalanche-Photodiode : çığıl ışıdiod

 • B

  Bajonettsockel : süngü dip
  Bajonettstift : dip tırnağı
  bakterientötende Strahlung : bakteri kırıcı ışınım
  bedeckter Himmel nach CIE : standart kapalı CIE göğü
  bedingt-gleiche Farbreize : metamer renk uyartıları
  Beleuchtung : aydınlatma
  Beleuchtungsmesser : aydınlıkölçer; lüksmetre
  Beleuchtungsstärke : aydınlık
  Beleuchtungsstärke : ışıksal aydınlık
  Beleuchtungsstärkemesser : aydınlıkölçer; lüksmetre
  Beleuchtungstechnik : aydınlatmacılık
  Beleuchtungswirkungsgrad : kullanma çarpanı
  Belichtung : ışıklanma
  Belichtungsmesser : pozölçer
  Bemessungsdaten : ayırdedici veriler
  Bemessungswert der elektrischen Leistung : ayırdedici güç
  Bemessungswert des Lichtstromes : ayırdedici ışık akısı
  Benzinsicherheitslampe : alevli güvenlik lambası
  Beobachtungswinkel : gözlem açısı
  beschichteter Kolben : opalleştirilmiş ampul
  Bestrahlung : ışınımlanma
  Bestrahlungsmesser : ışınımlanmaölçer
  Bestrahlungsstärke : erkesel aydınlık
  Betriebsbeleuchtungsstärke : kullanma aydınlığı
  Betriebswirkungsgrad : standart geriverim
  Beugung : kırınma
  bezogene Farbe : birlikte algılanmış renk
  Bezold-Abney-Phänomen : Abney olayı
  Bezold-Brücke Phänomen : Bezold-Brücke olayı
  Bezugsfläche : referans yüzeyi
  Bezugslichtart : referans ışıklayıcısı
  biologischer Rhythmus : biolojik ritim
  Biolumineszenz : biyolojik ışılışıma
  Blendung : kamaşma
  Blickfeld : bakma alanı
  Blitzlampe : flaş lambası
  Blitzröhre : elektronik flaş lambası
  Bodenkontakt : dip tepesi
  Bodenleuchte : yer ışıklığı; taban ışıklığı
  Bogenentladung : yay boşalması
  Bogenlampe : yay lambası
  Bolometer : bolometre
  Brechung : kırılma
  Brechungszahl : kırılma indisi
  Brechzahl : kırılma indisi
  Breitstrahler : geniş açılı ışıklık
  Brenner : boşalma tüpü
  Brennspannung : yanma gerilimi; lamba gerilimi
  bunte Farbe : algılanmış türsel renk
  bunter Farbreiz : türsel renk uyartısı
  Buntheit : bağıl türsellik
  Buntton : renk türü; tür
  bunttongleiche Wellenlänge : baskın dalga boyu
  Bühnenbildprojektor : dekor projektörü

 • C

  Candela : kandela
  Candela pro Quadratmeter : kandela bölü metrekare
  Chemilumineszenz : kimyasal ışılışıma
  Cosinus-Gesetz : Lambert yasası; kosinüs yasası

 • D

  Dämmerungssehen : akşam görmesi
  Deckenbeleuchtung : korniş aydınlatması
  Deckeneinbauleuchte : gömülü tavan ışıklığı
  dekadische Extinktion : tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu; tayfsal soğuruculuk
  Densitometer : yoğunlukölçer
  Detektivität : alıcılık
  Deuteranomalie : ikinci sapaklık
  Deuteranopie : ikinci görmezlik
  Diagramm gleicher Lichtstärke : eş yeğinlik diyagramı
  Dichromasie : çiftrenkçillik
  diffuse Beleuchtung : yayınık aydınlatma
  diffuse Bezugsbeleuchtung : referans aydınlatması
  diffuse Himmelsstrahlung : yayınık gök ışınımı
  diffuse Reflexion : yayınık yansıma
  diffuse Transmission : yayınık geçme
  Diffusor : yayıcı
  Diffusor : yayındırıcı
  Direktanteil : dolaysız oran
  direkte Beleuchtung : dolaysız aydınlatma
  direkte Blendung : dolaysız kamaşma; doğrudan kamaşma
  direkte Sonnenstrahlung : dolaysız güneş ışınımı
  direkter aktninischer Effekt : dolaysız aktiniksel etki
  direkter Lichtstrom : dolaysız akı
  Dispersion : dağılım
  Doppelwendel : çift kıvrımlı tel
  Dosis : doz
  Dosisrate : doz debisi
  Druckluftleuchte : hava basıncı jeneratörlü lamba
  dunkel : karanlık
  dunkel : koyu
  Dunkelstrom : karanlık akımı
  durchscheinendes Medium : ışık geçiren ortam
  durchsichtiges Medium : saydam ortam

 • E

  Effekt-Scheinwerfer : dekor projektörü
  Eigenaustauschkoeffizient : özdeğişim katsayısı
  Eigenreflexionsgrad : yansıtıcılık
  eigensichere Leuchte : özgüvenli ışıklık
  Einbauleuchte : gömülü ışıklık
  Einfachwendel : tek kıvrımlı tel
  Eingangsgrösse : giriş büyüklüğü
  Einstellampe : merkez telli lamba; ön odaklamalı lamba
  Einstellsockel : önodaklamalı dip
  elektrische Glühlampe : akkor elektrik lambası
  Elektrolumineszenz : elektro-ışılışıma
  Elektrolumineszenz-Lampe : elektro-ışılışıyıcı lamba
  Elektrolumineszenz-Leuchtplatte : elektro-ışılışıyıcı levha
  Elektrolumineszenz-Lichtquelle : elektro-ışılışıyıcı kaynak
  elektromagnetische Strahlung : elektromanyetik ışıma
  elektromagnetische Strahlung : elektromanyetik ışınım
  emaillierter Kolben : emaylanmış ampul
  Emission : yayım
  Emissionsspektrum : yayım tayfı
  Emitter : yayımlatıcı özdek
  Empfindlichkeit : duyarlılık
  Empfindung : duyulanma
  Empfindungsgeschwindigkeit : duyulanma hızı
  Energiefluenz : küresel ışınımlanma
  energiegleiches Spektrum : eşit erke tayfı; eşerke tayfı
  Energieniveau : erkesel düzey
  Entkeimungslampe : mikrop kırıcı lamba
  Entladungslampe : boşalmalı lamba
  Entladungsrohr : boşalma tüpü
  Ersatzbeleuchtung : yedek aydınlatma
  erythemwirksame Bestrahlung : kızartıcı ışınım
  explosiongeschützte Leuchte : patlama korumalı ışıklık
  extraterrestrische Sonnenstrahlung : dünya dışı güneş ışınımı

 • F

  Farbabgleich : renk eşleme
  Farbabgleichung : renk denklemi
  Farbart : türsellik
  Farbatlas : renk atlası
  Farbe eines Nichtselbstleuchters : ışımayan nesne rengi
  Farbempfindung : algılanmış renk
  Farbenfehlsichtigkeit : renk görme sapaklığı
  Farbenkarte : renk atlası
  Farbenraum : tür uzayı
  Farbkörper : renk katısı
  Farbmessgerät : renkölçer
  Farbmessung : renkölçme
  farbmetrische Verschiebung : toplam renkölçümsel çarpıklaşma
  farbmetrische Verzerrung : ışıklayıcı için renkölçümsel çarpıklaşma
  Farbreiz : renk uyartısı
  Farbreizfunktion : renk uyartı tayf eğrisi
  Farbtafel : türsellik diyagramı
  Farbtemperatur : renk sıcaklığı
  Farbumstimmung : türsel uyma
  Farbumstimmungs-Adaptation : uymada renkölçümsel çarpıklaşma
  Farbvalenz : psikofizik renk
  Farbverschiebung : toplam renk çarpıklaşması
  Farbverzerrung : ışıklayıcı algılanmış renk çarpıklaşması
  Farbwandlung : uymada renk çarpıklaşması
  Farbwertanteile : üçtürsel koordinatlar
  Farbwerte : üçtürsel bileşenler
  Farbwiedergabe : renksel geriverim
  Farbwiedergabe-Index : renksel geriverim indisi
  Fassung : duy
  Fenster : pencere
  flächenbezogener Lichtstrom der Beleuchtugnsanlage : yüzeylik döşem akısı
  flächenbezogener Lichtstrom der installierten Lampen : döşeli lambaların yüzeylik akısı
  Flimmern : titreme; ışık titremesi
  Flimmerphotometer : titremeli ışıkölçer
  Fluoreszenz : flüorışıma
  Fluoreszenzlampe : flüorışıl lamba; flüoresan lamba
  Flutlicht-Beleuchtung : ışıklandırma
  Flutlichtscheinwerfer : ışıklandırma projektörü
  Flutlicht-Strahler : ışıklandırma projektörü
  Flüssigkristallanzeige : sıvı kristal displey; LCD
  Fovea centralis : fovea; merkezsel fovea
  Foveola : foveola
  freie Farbe : delik rengi
  Fremdleuchter : ikincil ışık kaynağı
  Fresnellinsen-Scheinwerfer : Fresnel mercekli projektör

 • G

  Gasentladung : elektriksel boşalma
  gasgefüllte Lampe : gaz dolu akkor lamba
  gebundene Farbe : nesne-renk
  gefärbter Kolben : renkli ampul
  gegenseitiger Austauschkoeffizient : karşılıklı değişim katsayısı
  gelber Fleck : sarı leke
  gemischte Reflexion : karışık yansıma; yarı yayınık yansıma
  gemischte Transmission : karışık geçme; yarı yayınık geçme
  geometrischer Leitwert; geometrischer Fluss : geometrik yaygınlık
  gerichtete Beleuchtung : doğrultulu aydınlatma
  gerichtete Reflexion : düzgün yansıma; aynasal yansıma
  gerichtete Transmission : düzgün geçme
  gerichteter Emissionsgrad : doğrultusal yayımlayıcılık
  Gesamtbewölkungsgrad : kapalılık; bulutluluk
  Gesamtlichtstrom : toplam akı
  geschützte Leuchte : korunmuş ışıklık
  gestreckter Leuchtdraht : düz tel
  gestreute Beleuchtung : yayınık aydınlatma
  gestreute Reflexion : yayınık yansıma
  gestreute Transmission : yayınık geçme
  Gewindesockel : vidalı dip
  gewöhnliche Leuchte : sıradan ışıklık
  Glanz : parlaklık
  Glanzmeter : parlaklıkölçer
  gleichförmige Beleuchtung : dolaylı-dolaysız aydınlatma
  gleichförmige Farbtafel : tekdüze türsellik diyagramı
  gleichförmiger Farbenraum : tekdüze türsel uzay; üniform tür uzayı
  Gleichheitsphotometer : parıltı eşlemeli ışıkölçer
  Gleichmässigkeitsgrad der Beleuchtungsstärke : aydınlığın eşyayılmışlık çarpanı
  Glimmentladung : ışıltılı boşalma; ışılışır boşalma
  Glimmlampe : ışıltı lambası
  Globalbeleuchtungsstärke : toplam günışıksal aydınlık
  Globalstrahlung : toplam güneş ışınımı
  Glühen : akkor ışıma
  Glühkathodenlampe : sıcak katotlu lamba
  Glühstartlampe : ön ısıtmalı lamba
  Goniophotometer : açılı ışıkölçer
  Gonioradiometer : açılı ışınımölçer
  Grad der gerichteten Reflexion : düzgün yansıtma çarpanı
  Grad der gerichteten Transmission : düzgün geçirme çarpanı
  Grad der gestreuten Reflexion : yayınık yansıtma çarpanı
  Grad der gestreuten Transmission : yayınık geçirme çarpanı
  Grassmannsche Gesetze : Grassmann yasaları
  grauer Strahler; grauer Körper : gri cisim
  Graukeil : gri kama
  Graustufenfilter : kademeli geçirici gri süzgeç
  Grubenleuchte : maden ocağı ışıklığı

 • H

  Halbleiter-Vorschaltgerät : yarıiletken durultucu; elektronik balast
  halbräumlicher Emissionsgrad : yarı küresel yayımlayıcılık
  Halbstreuwinkel : bir ışık demetinin yarı yeğinlikte açısal genişliği
  Halbwertswinkel : yarı değer açısı
  Halogen-Glühlampe : halojen akkor lamba
  Handleuchte : el ışıklığı; el lambası
  Hängeleuchte : asılı ışıklık
  Hartglaskolben : sert camlı ampul
  Hauptelektrode : baş elektrot; ana elektrot
  Heliotherapie : heliootama; güneş ışığı tedavisi
  hell : açık
  hell : parıltılı
  Helligkeit : parıltı
  Helligkeit : açıklık
  Helmholtz-Kohlrausch-Phänomen : Helmholtz-Kohlrausch olayı
  Hemeralopie : gece körlüğü
  HID-Lampe : yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
  Himmelslicht : gök ışığı
  Hochdruckentladungslampe : yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
  Hülsensockel : silindirsel dip

 • I

  indirekte Beleuchtung : dolaylı aydınlatma
  indirekter aktninischer Effekt : dolaylı aktiniksel etki
  indirekter Lichtstrom : dolaylı akı
  Induktionsleuchte : endüksiyon beslemeli ışıklık
  Infeldblendung : dolaysız kamaşma; doğrudan kamaşma
  infrarote Strahlung : kızılaltı ışınım
  Infrarot-Lampe : kızılaltı lambası
  Interferenz : girişim
  Interflexion : çoklu yansıma; iç yansışma
  Interflexionswirkungsgrad : çoklu yansıtma çarpanı; iç yansışma çarpanı
  Isocandela-Diagramm : eş yeğinlik diyagramı
  Isocandela-Kurve : eş yeğinlik eğrisi
  Isolux-Linie : eşaydınlık eğrisi; izolüks eğrisi
  isotrope diffuse Reflexion : izotrop yayınık yansıma
  isotrope diffuse Transmission : izotrop yayınık geçme

 • K

  Kaltkathodenlampe : soğuk katotlu lamba
  Kaltstartlampe : ön ısıtmasız lamba
  Kathodenfal : katotsal düşüş
  Kathodolumineszenz : katotsal ışılışıma
  keimtötende Strahlung : mikrop kırıcı ışınım
  klarer Himmel nach CIE : standart açık CIE göğü
  Klarglaskolben : saydam ampul
  kohärente Strahlung : koheran ışınım
  Kohlefadenlampe : karbon telli lamba
  Kolben : ampul
  Kompensationsfarbe : tümler renkler
  kompensative Farbe : tümler renkler
  kompensative Wellenlänge : tümler dalga boyu
  komplementäre Farbreize : tümler renk uyartıları
  komplexe Brechzahl : karmaşık kırılma indisi
  Kontaktplättchen : dip tepesi
  Kontrast : karşıtlık
  Kontrastempfindlichkeit : karşıtlık duyarlılığı; ayrımsal duyarlılık
  Kontrastphotometer : karşıtlık eşlemeli ışıkölçer
  Kontrastwiedergabefaktor : karşıtlık geriverim çarpanı
  Kopfleuchte : şapka lambası
  Kopfstück : şapka lambası projektörü
  Körperfarbe : ışımayan nesne rengi
  kumulierter Zonenlichtstrom : toplanık akı
  Kurve gleicher Beleuchtungsstärke : eşaydınlık eğrisi; izolüks eğrisi
  Kurve gleicher Leuchtdichte : eşışıklılık eğrisi
  Kurve gleicher Lichtstärke : eş yeğinlik eğrisi
  Kurzbogenlampe : kısa yay lambası
  künstlich erzeugter aktinischer Effekt : yapay oluşturulmuş aktiniksel etki

 • L

  Lambertfläche : Lambert yüzeyi; tam mat yüzey
  Lambertsches Gesetz : Lambert yasası; kosinüs yasası
  Lampe : lamba
  Lampen- Anschlusselement : lamba bağlayıcı
  Langbogenlampe : uzun yay lambası
  Laser : lazer
  Lawinen-Photodiode : çığıl ışıdiod
  Lebensdauer : ömür
  Lebensdauer bis zu einer Ausfallrate von X% : % X kayıplı ömür
  Lebensdauerprüfung : süre testi; süre denemesi
  LED : ışık yayımlayıcı diod; LED
  Leuchtdichte : ışıklılık
  Leuchtdichte : ışıksal ışıklılık
  Leuchtdichtefaktor : ışıksal ışıklılık çarpanı
  Leuchtdichtekoeffizient : ışıksal ışıklılık katsayısı
  Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion : geri yansımış ışıklılık katsayısı
  Leuchtdichtemesser : ışıklılıkölçer
  Leuchtdraht : tel; filaman
  Leuchte : ışıklık; aydınlatma aygıtı
  Leuchtenglocke : karpuz; glob
  Leuchtenschale : çanak
  Leuchtenschirm : abajur
  Leuchtenschutzgitter : koruma ızgarası
  Leuchtenwirkungsgrad : optik geriverim
  Leuchtkette : ışık zinciri
  Leuchtkörper : ışıklı element; ışıklı parçacık
  Leuchtstofflampe : flüorışıl lamba; flüoresan lamba
  Leuchtstofflampe für Starterbetrieb : başlatıcılı flüorışıl lamba
  Leuchtstofflampe für starterlosen Betrieb : başlatıcısız flüorışıl lamba
  Licht : ışık
  Lichtart : ışıklayıcı
  Lichtausbeute einer Strahlungsquelle : ışıksal verim
  Lichteinfallswinkel : aydınlatma açısı
  Lichtfarbe : ışık rengi
  Lichtmenge : ışık niceliği
  Lichtreiz : ışıksal uyartı; ışık uyartısı
  Lichtschwerpunkt : ışıksal merkez
  Lichtstärke : ışıksal yeğinlik
  Lichtsteuergerät : karartıcı; dimmer
  lichtstreuender Körper : yayıcı
  Lichtstrom : ışıksal akı; ışık akısı
  Lichtstromfaktor : ışık akısı kalıcılık çarpanı
  Lichtstrommessgerät : ışık akısı ölçer
  Lichtstromverhältnis : ışık akısı kalıcılık çarpanı
  Lichttechnik : aydınlatmacılık
  lichtundurchlässiges Medium : geçirimsiz ortam
  Lichtvektor : aydınlık vektörü
  Lichtwurflampe : projektör lambası
  Linsen-Scheinwerfer : mercekli projektör
  Lumen : lümen
  Lumineszenz : ışılışıma
  lumineszenzemittierende Diode : ışık yayımlayıcı diod; LED
  Luminophor : ışılışır; fosfor; flüorofor
  Lux : lüks ; lümen bölü metrekare

 • M

  Macula lutea : sarı leke
  mattierter Kolben : buzlu ampul
  MED : kızartıcı en az doz; KED
  Mehrfachreflexion : çoklu yansıma; iç yansışma
  mesopisches Sehen : akşam görmesi
  Messabstand : deney uzaklığı
  Messfläche : referans yüzeyi
  Metalldrahtlampe : metal telli lamba
  Metall-Halogenid-Lampe : metal halojenürlü lamba; metal halide lamba
  metamere Farbreize : metamer renk uyartıları
  minimale Erythem-Dosis : kızartıcı en az doz; KED
  Mischlichtlampe : karışık ışıklı lamba
  mittlere Lebensdauer : ortalama ömür
  mittlere räumliche Lichtstärke : ortalama küresel ışık yeğinliği
  monochromatische Strahlung : tektürsel ışınım
  mögliche Sonnenscheindauer : olanaklı güneşlenme süresi
  Muldenleuchte : gömülü uzun ışıklık

 • N

  Nachleuchten : geç ışılışıma
  Nachtblindheit : gece körlüğü
  Nachtsehen : gece görmesi
  Natriumdampf-Hochdrucklampe : yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba
  Natriumdampf-Niederdrucklampe : alçak basınçlı sodyum buharlı lamba
  natürlicher aktinischer Effekt : doğal aktiniksel etki
  Netzhaut : ağtabaka
  Netzhaut : retina; ağtabaka; ağ katman
  Netzhautgrube : fovea; merkezsel fovea
  normaler Kathodenfall : normal katotsal düşüş
  normierte Detektivität : standart alıcılık
  Notbeleuchtung : yardım aydınlatması
  Notbeleuchtung für Fluchtwege : boşaltma aydınlatması
  Notbeleuchtung für Räume : güvenlik aydınlatması
  Nutzebene : yararlı düzlem; çalışma düzlemi
  Nutzlichtstrom : yararlı akı

 • O

  oberer halbräumlicher Lichtstrom : üst yarı küresel akı
  Oberlicht : çatı penceresi; yatay pencere
  Opalglaskolben : opal ampul
  Optimalfarben : optimal renk uyartıları; en yüksek renk uyartıları
  optische Dichte bei Reflexion : optik yansıtıcılık yoğunluğu
  optische Dichte bei Transmission : optik geçiricilik yoğunluğu
  optische Dichte für den Reflexionsfaktor : optik yansıtıcılık yoğunluk çarpanı
  optische Dicke der Atmosphäre : atmosferin optik kalınlığı
  optische Filter : süzgeç; optik süzgeç
  optische Strahlung : optik ışınım
  optischer Wirkungsgrad : optik geriverim
  Ortsleuchte : alın ışıklığı
  ortsveränderliche Leuchte : taşınır ışıklık

 • P

  Parallelheizung einer Kathode : paralel elektrot ısınması
  Parallelvorheizung einer Kathode : paralel elektrot ön ısınması
  Pendellänge : tavan uzaklığı
  Pendellängenverhältnis : tavan uzaklığı oranı
  Pendelleuchte : asılı ışıklık
  Persistenzsatz nach von Kries : von Kries'in geçerlilik yasası
  persönliche Bergmannsleuchte : madenci lambası
  persönliches Geleucht : şapka lambası
  Phosphoreszenz : fosforışıma
  Photo-Aufnahme-Lampe : fotoğrafçı lambası
  Photobiologie : ışıbiyoloji
  Photodesensibilisierung : ışıduyarsızlaştırma
  Photodiode : ışıdiod
  Photoeffekt : ışıetki
  photoelektrischer Empfänger : ışıelektrik alıcı
  Photoelement : ışıpil; fotovoltaik gözcük
  Photokathode : ışıkatot
  Photoleiter : ışıdirenç; ışıiletken gözcük
  Photolumineszenz : ışıksal ışılışıma
  Photolumineszenz-Quantenausbeute : ışıksal ışılışıma kuantasal verimi
  Photolumineszenz-Strahlungsausbeute : ışıksal ışılışıma erkesel verimi
  Photometer : ışıkölçer
  Photometrie : ışıkölçme
  photometrisches Umfeld : çevre alanı
  photometrisches Arbeitsnormal : ışıkölçümsel çalışma ölçünü
  photometrisches Primärnormal : ışıkölçümsel birincil ölçün
  photometrisches Sekundärnormal : ışıkölçümsel ikincil ölçün
  photometrisches Strahlungsäquivalent : ışıksal verim
  Photonenanzahl : foton sayısı
  Photonenbestrahlung : fotonlanma
  Photonenbestrahlungsstärke : fotonsal aydınlık
  Photonenstrahldichte : fotonsal ışıklılık
  Photonenstrahlstärke : fotonsal yeğinlik
  Photonenstrom : foton akısı
  Photonenzähler : foton sayıcı
  Photopathologie : ışıpatoloji
  Photoperiode : ışıdönüm
  photopisches Sehen : gündüz görmesi
  Photosensibilisierung : ışıduyarlılaştırma
  Photostrom : ışıelektrik akım
  Phototherapie : ışıotama
  Phototransistor : ışıtransistör; fototransistör
  Photovervielfacher : ışı çarpımcı
  Photowiderstand : ışıdirenç; ışıiletken gözcük
  Photozelle : ışıyıcı gözcük; fotosel
  physikalische Farbmessung : fiziksel renkölçme
  physikalische Photometrie : fiziksel ışıkölçme
  physiologische Blendung : bozucu kamaşma
  Planckscher Kurvenzug : kara cisimler yeri; Planck'ın geometrik yeri
  Planckscher Strahler : Planck ışıyıcısı; kara cisim
  Plancksches Gesetz : Planck yasası
  Platzbeleuchtung : bölgelik aydınlatma
  polarisierte Strahlung : kutuplanmış ışınım
  Prefocus-Lampe : merkez telli lamba; ön odaklamalı lamba
  Prefocus-Sockel : önodaklamalı dip
  Pressglaslampe : optik düzenli lamba
  Primärlichtquelle : birincil ışık kaynağı
  Primärvalenzen : referans renk uyartıları
  Profil-Scheinwerfer : profil projektörü
  Projektionslampe : projeksiyon lambası
  Protanomalie : birinci sapaklık
  Protanopie : birinci görmezlik
  psychologische Blendung : konforsuz kamaşma
  punktartige Strahlungsquelle : noktasal kaynak
  Punkthelle : noktasal parıltı
  Punktstrahler : nokta ışıklığı; spot
  Purkinje-Phänomen : Purkinje olayı
  Purpurfarben : purpura uyartısı
  Purpurgerade : purpuralar sınırı
  Purpurlinie : purpuralar sınırı
  pyroelektrischer Emfänger : piroelektrik alıcı

 • Q

  Quantenausbeute : kuantasal verim
  Quantenempfänger : kuantasal alıcı
  Quecksilberdampf-Hochdrucklampe : yüksek basınçlı cıva buharlı lamba
  Quecksilberdampf-Niederdrucklampe : alçak basınçlı cıva buharlı lamba

 • R

  Radiolumineszenz : radyoışılışıma
  Radiometer : ışınımölçer
  Radiometrie : ışınımölçme
  Raster : örtücü
  Raumbestrahlung : küresel ışınımlanma
  Raumbestrahlungsstärke : erkesel küresel aydınlık
  Raum-Index : yer indisi; döşem indisi
  räumliche Verteilung der Lichtstärke : ışık yeğinliği uzaysal dağılımı
  Raumwirkungsgrad : yararlılık
  rauschäquivalente Bestrahlungsstärke : gürültü eşdeğer erkesel aydınlık
  rauschäquivalente Eingangsgrösse : gürültü eşdeğer uyartısı
  rauschäquivalente Leistung : gürültü eşdeğer erke akısı
  Rayleigh-Streuung : Rayleigh yayınması
  Referenzlampe : referans lambası
  Referenz-Vorschaltgerät : referans durultucusu
  reflektierte Globalstrahlung : yansımış toplam güneş ışınımı
  Reflektometer : yansımaölçer
  Reflektometerwert : yansımaölçümsel değer
  Reflektor : yansıtıcı
  Reflektorlampe : yansıtıcı lamba
  Reflexblendung : yansımayla kamaşma
  Reflexionsfaktor : yansıtıcılık çarpanı
  Reflexionsgrad : yansıtma çarpanı
  Refraktor : kırıcı; ışık kırıcı
  relative Empfindlichkeit : bağıl duyarlılık
  relative Farbreizfunktion : bağıl renk uyartı fonksiyonu
  relative optische Luftmasse : bağıl optik hava kütlesi
  relative Sonnenscheindauer : bağıl güneşlenme süresi
  relative spektrale Empfindlichkeit : bağıl tayfsal duyarlılık
  relative spektrale Verteilung : bağıl tayfsal dağılım
  Relfexion : yansıma
  Resonanzlinie : rezonans çizgisi
  Retina : retina; ağtabaka; ağ katman
  Retroreflektor : geri yansıtıcı
  Retroreflexion : geri yansıma
  Rettungsleuchte für Grubenwehrmannschaften : kurtarıcı lambası
  rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung : ışık yeğinliği dönel dağılımı
  Rückstrahler : geri yansıtıcı
  Rückstrahlung : geri yansıma
  Rückstrahlwert : ışık yeğinliği katsayısı

 • S

  Sättigung : bağıl doymuşluk
  Sättigung : renksel doymuşluk
  scheinbare Grösse : görünür büyüklük
  Scheinwerfer : projektör
  schlagwettergeschützte Grubenleuchte : grizu güvenli ışıklık
  Schleierreflexionen : puslu yansımalar
  Schraubsockel : vidalı dip
  Schutzglas : koruma camı
  schwarzer Körper : Planck ışıyıcısı; kara cisim
  Schwarzglaslampe : kara ışık lambası; Wood ışığı lambası
  Sehen : görme
  Sehleistung : görsel performans
  Sehschärfe : görme keskinliği
  Sekundärlichtquelle : ikincil ışık kaynağı
  Sekundärnormallampe : ikincil ölçün lamba
  Selbstleuchte : birincil ışık kaynağı
  selektiver Empfänger : seçer alıcı
  selektiver Strahler : seçer ışıyıcı
  Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze : güvenlik aydınlatması
  Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege : boşaltma aydınlatması
  sichtbare Strahlung : görünür ışınım
  skotopisches Sehen : gece görmesi
  Sockel : dip
  Solarkonstante : güneş değişmezi
  Sonnenbrand : güneş yanığı
  Sonnenbräunung : bronzlaşma
  Sonnenfaktor : güneş çarpanı
  Sonnenlicht : güneş ışığı
  Sonnenscheindauer : güneşlenme süresi
  Sonnenschutzeinrichtung : güneş kıran
  Sonnenstrahlung : güneş ışınımı
  spektral : tayfsal; spektral
  spektrale Absorptivität : tayfsal soğuruculuk
  spektrale Dichte; spektrale Verteilung : tayfsal yoğunluk; tayfsal dağılım
  spektrale Empfindlichkeit : tayfsal duyarlılık
  spektrale Farbdichte : tayfsal renk yoğunluğu
  spektrale optische Dicke; spektrale optische Tiefe : tayfsal optik kalınlık; tayfsal optik derinlik
  spektrale Strahlungstemperatur : tektürsel ışıklılık sıcaklığı
  spektrale Transmissivität : tayfsal geçiricilik
  spektraler Absorptionsindex : tayfsal soğurma indisi
  spektraler Absorptionskoeffizient : tayfsal çizgil soğurma katsayısı
  spektraler Farbanteil : uyartı arılığı
  spektraler Farbreiz : tektürsel uyartı; tayfsal uyartı
  spektraler Hellempfindlichkeitsgrad : tayfsal bağıl ışık etkinliği
  spektraler Leuchtdichteanteil : renkölçümsel arılık
  spektraler Massenschwächungskoeffizient : tayfsal kütlesel zayıflama katsayısı
  spektraler natürlicher Absorptionskoeffizient : neperien tayfsal soğurma katsayısı
  spektraler Reinabsorptionsgrad : tayfsal iç soğurma çarpanı
  spektraler Reintransmissionsgrad : tayfsal iç geçirme çarpanı
  spektraler Schwächungskoeffizient : tayfsal çizgil zayıflama katsayısı
  spektraler Streukoeffizient : tayfsal çizgil yayınma katsayısı
  spektrales dekadisches Absorptionsmass : tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu; tayfsal soğuruculuk
  spektrales natürliches Absorptionsmass : neperien tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
  Spektralfarbenzug : tayfsal yer; tayfsal geometrik yer
  Spektrallampe : tayf lambası
  Spektrallinie : tayf çizgisi
  Spektralphotometer : tayfsal ışıkölçer
  Spektralradiometer : tayfsal ışınımölçer
  Spektralwertanteile : tayfsal üçtürsel koordinatlar
  Spektralwertfunktionen : renkölçümsel fonksiyonlar
  Spektrum : tayf; spektrum
  spezieller Studio-Scheinwerfer : özel stüdyo projektörü
  spezifische Ausstrahlung : erkesel uyarıcılık
  spezifische Lichtausstrahlung : ışıksal uyarıcılık
  spezifische Photonenausstrahlung : fotonsal uyarıcılık
  spezifischer Beleuchtungswirkungsgrad : kısıtlı kullanma çarpanı
  spezifischer Raumwirkungsgrad : kısıtlı yararlılık
  spezifischer Rückstrahlwert : geri yansıma katsayısı
  Spiegel-Scheinwerfer : aynalı projektör; yansıtıcılı projektör
  Stäbchen : sopacıklar
  Starter : başlatıcı; starter
  Startvorrichtung : başlatma düzeni
  Stefan-Boltzmannsches Gesetz : Stefan-Boltzmann yasası
  Stehleuchte : ayaklı ışıklık
  Steradiant : steradyan
  Stift : iğne
  Stiftsockel : iğneli dip
  stimulierte Emission : dürtülü yayım
  Strahldichte : erkesel ışıklılık; ışınımlılık
  Strahldichte : ışınımlılık
  Strahldichtefaktor : erkesel ışıklılık çarpanı
  Strahldichtekoeffizient : erkesel ışıklılık katsayısı
  Strahler : projektör
  Strahlstärke : erkesel yeğinlik
  Strahlung : ışıma
  Strahlung : ışınım
  Strahlungsausbeute : erkesel verim
  Strahlungsenergie : ışıyan erke
  Strahlungsfluss : erkesel akı; ışıyan güç
  Strahlungsleistung : erkesel akı; ışıyan güç
  Strahlungsthermoelement : ısı çifti; ısıelektrik çift
  Strahlungsthermosäule : ısıpil; ısıelektrik pil
  Streckenleuchte : galeri ışıklığı
  Streuindikatrix : yayınma göstericisi
  Streuung : yayınma
  Streuvermögen : yayınma çarpanı
  stroboskopischer Effekt : stroboskopi etkisi
  Studio-Scheinwerfer : stüdyo yayıcı projektörü
  Stufenlinsen-Scheinwerfer : Fresnel mercekli projektör
  Suchscheinwerfer : ışıldak; arama ışıklığı
  symmetrische Leuchte : bakışımlı ışıklık
  symmetrische Lichtstärkeverteilung : ışık yeğinliği bakışımlı dağılımı
  Synchrotron-Strahlung : senkrotron ışınım
  Szintillator : skentilatör

 • T

  Tageslicht : günışığı
  Tageslichtart : günışığı ışıklayıcısı
  Tageslichtergänzungsbeleuchtung : sürekli tümler yapay aydınlatma
  Tageslichtkurvenzug : günışıkları geometrik yeri
  Tageslichtlampe : günışığı lambası
  Tageslichtöffnung : günışığı açıklığı
  Tageslichtquotient : günışığı çarpanı
  Tagessehen : gündüz görmesi
  Talbotsches Gesetz : Talbot yasası
  Taschenleuchte : cep ışıklığı
  Temperaturstrahler : ısısal ışıyıcı
  Temperaturstrahlung : ısısal ışınım
  thermischer Strahlungsempfänger : ısısal ışınım alıcısı
  Thermolumineszenz : ısısal ışılışıma
  Tischleuchte : masa ışıklığı; masa lambası
  tragbare Grubenleuchte : taşınır maden ocağı ışıklığı
  Transmission : geçme
  Transmissionsgrad : geçirme çarpanı
  Tribolumineszenz : mekaniksel ışılışıma
  Trichromasie : üçrenkçillik
  trichromatisches System : üçtürsel dizge
  Tritanomalie : üçüncü sapaklık
  Tritanopie : üçüncü görmezlik
  Troland : troland
  Trübglaskolben : opal ampul
  Trübungsfaktor : toplam bulanıklık çarpanı

 • U

  UCS-Farbtafel : tekdüze türsellik diyagramı
  Ulbrichtsche Kugel : Ulbircht küresi
  Ultraviolet-Lampe : morötesi lambası
  ultraviolette Strahlung : morötesi ışınım
  Umfeld : çevre alanı
  unbezogene Farbe : ayrı algılanmış renk
  unbunte Farbe : türsüz algılanmış renk
  unbunter Farbreiz : türsüz renk uyartısı
  unterer Betriebswirkungsgrad : standart alt geriverim
  unterer halbräumlicher Lichtstrom : alt yarı küresel akı
  unterer halbräumlicher Lichtstromanteil : alt yarı küresel akı oranı
  unterer kumulierter Zonenlichtstromanteil : alt toplanık akı orantısı
  Unterschiedsempfindlichkeit : karşıtlık duyarlılığı; ayrımsal duyarlılık
  Unterschiedsschwelle für Leuchtdichten : ışıklılık ayrımsal eşiği
  Urfarbe : ana renk türü; temel renk türü
  Übergangssehen : akşam görmesi

 • V

  Vakuumlampe : boşluklu akkor lamba
  Verbauung : engel
  Verbund-Lampe : karışık ışıklı lamba
  Vergleichslampe : dara lambası
  Verminderungsfaktor : değer düşme çarpanı
  Verschmelzungsfrequenz : erime frekansı
  verspiegelter Kolben : yansıtıcı ampul
  Verstärkungsfaktor : güçlendirme çarpanı
  Verstärkungszahl : güçlendirme çarpanı
  verstellbare Leuchte : ayarlanabilir ışıklık
  Verteilungstemperatur : dağılış sıcaklığı
  visuelle Farbmessung : görsel renkölçme
  visuelle Photometrie : görsel ışıkölçme
  visueller Nutzeffekt : bağıl ışıksal verim
  vollkommen gestreute Reflexion : izotrop yayınık yansıma
  vollkommen gestreute Transmission : izotrop yayınık geçme
  vollkommen matte Fläche : Lambert yüzeyi; tam mat yüzey
  vollkommen mattweisses Medium bei Reflexion : yansıma ile tam yayındırıcı
  vollkommen mattweisses Medium bei Transmission : geçme ile tam yayındırıcı
  Vorhangbeleuchtung : ışıklı perdelik
  Vorschaltgerät : durultucu; balast
  Vorschaltgerät-Lichtstromfaktor : durultucu ışık akısı çarpanı
  vorwiegend direkte Beleuchtung : yarı dolaysız aydınlatma
  vorwiegend indirekte Beleuchtung : yarı dolaylı aydınlatma
  Voutenbeleuchtung : korniş aydınlatması

 • W

  wahrgenommenes Licht : algılanmış ışık
  Wahrnehmung : algı
  Wahrnehmungsgeschwindigkeit : algı hızı
  Wahrnehmungsschwelle : ışıklılık eşiği
  Wandabstand : duvar uzaklığı
  Wandbeleuchtung : ışıklı korniş
  Warmstartlampe : ön ısıtmalı lamba
  Weitwinkel-Leuchte : geniş açılı ışıklık
  Wellenlänge : dalga boyu
  Wellenzahl : dalga sayısı
  Wendel : tek kıvrımlı tel
  Wiensches Strahlungsgesetz : Wien'in ışınım yasası; Wien yasası
  wirksame Dosis : etkin doz
  Wolframband-Lampe : tungsten şeritli lamba
  Wolframdrahtlampe : tungsten telli lamba

 • Z

  Zapfen : koniler
  Zeitkonstante : süre değişmezi
  Zonenlichtstrom : kuşaksal akı
  Zugleuchte : değişken askılı ışıklık
  Zugschlussleuchte : katar ardı ışıklık
  Zündelektrode : başlatma elektrotu
  Zündgerät : ateşleyici
  Zündspannung : başlama gerilimi
  Zündstrich : başlatma şeridi
  Zündzeit : başlama süresi
  Zwischenton : ara renk türü; ikili renk türü
  zylindrische Belichtung : silindirsel ışıklanma
  zylindrische Bestrahlung : silindirsel ışınımlanma
  zylindrische Bestrahlungsstärke : erkesel silindirsel aydınlık
  zylindrische Photonenbestrahlung : silindirsel fotonlanma

 • A


  % X kayıplı ömür
        ing.: life to X % failures
        fra.: durée de vie à X % de défaillances
        alm.: Lebensdauer bis zu einer Ausfallrate von X%

  abajur
        ing.: shade
        fra.: abat-jour
        alm.: Leuchtenschirm

  Abney olayı
        ing.: Abney phenomenon
        fra.: phénomène d'Abney
        alm.: Bezold-Abney-Phänomen

  Abney yasası
        ing.: Abney's law
        fra.: loi d'Abney
        alm.: Abneysches Gesetz

  açık
        ing.: light
        fra.: clair
        alm.: hell

  açıklık
        ing.: lightness 
        fra.: clarté; leucie
        alm.: Helligkeit 

  açılı ışıkölçer
        ing.: goniophotometer
        fra.: goniophotomètre
        alm.: Goniophotometer

  açılı ışınımölçer
        ing.: gonioradiometer
        fra.: gonioradiomètre
        alm.: Gonioradiometer

  ağtabaka
        ing.: retina
        fra.: rétine
        alm.: Netzhaut

  akı kodu
        ing.: flux code 
        fra.: code de flux 
        alm.: ..... 

  akkor elektrik lambası
        ing.: incandescent lamp
        fra.: lampe à incandescence
        alm.: Glühlampe

  akkor ışıma
        ing.: incandescence
        fra.: incandescence
        alm.: Glühen

  akşam görmesi
        ing.: mesopic vision
        fra.: vision mésopique
        alm.: Dämmerungssehen; Übergangssehen; mesopisches Sehen

  aktiniksel
        ing.: actinic
        fra.: actinique
        alm.: aktinisch

  aktiniksel deri kızarması
        ing.: erythema
        fra.: érythème 
        alm.: Erythem

  aktiniksel doz
        ing.: actinic dose
        fra.: dose actinique
        alm.: aktinische Dosis

  aktiniksel etkinlik tayfı
        ing.: action spectrum
        fra.: spectre d'action 
        alm.: Wirkungsfunktion

  aktinizm
        ing.: actinism
        fra.: actinisme
        alm.: Aktinität

  alçak basınçlı cıva buharlı lamba
        ing.: low pressure mercury lamp
        fra.: lampe à mercure à basse pression
        alm.: Quecksilberdampf-Niederdrucklampe

  alçak basınçlı sodyum buharlı lamba
        ing.: low pressure sodium lamp
        fra.: lampe à sodium à basse pression
        alm.: Natriumdampf-Niederdrucklampe

  alevli güvenlik lambası
        ing.: mine safety lamp
        fra.: lampe de sûreté à flamme
        alm.: Benzinsicherheitslampe

  algı
        ing.: perception
        fra.: perception
        alm.: Wahrnehmung

  algı hızı
        ing.: speed of perception
        fra.: vitesse de perception
        alm.: Wahrnehmungsgeschwindigkeit

  algılanmış ışık
        ing.: light
        fra.: lumière 
        alm.: Licht

  algılanmış renk
        ing.: colour
        fra.: couleur 
        alm.: Farbempfindung

  algılanmış türsel renk
        ing.: chromatic colour
        fra.: couleur chromatique
        alm.: bunte Farbe

  alıcılık
        ing.: detectivity 
        fra.: détectivité 
        alm.: Detektivität 

  alın ışıklığı
        ing.: face luminaire
        fra.: luminaire de front
        alm.: Ortsleuchte

  alişne; alikne
        ing.: alychne
        fra.: alychne
        alm.: Alychne

  alt toplanık akı orantısı
        ing.: cumulative downward flux proportion
        fra.: proportion de flux cumulé inférieur
        alm.: unterer kumulierter Zonenlichtstromanteil

  alt akı
        ing.: downward flux 
        fra.: flux inférieur 
        alm.: unterer halbräumlicher Lichtstrom 

  alt akı oranı
        ing.: downward flux fraction 
        fra.: fraction de flux inférieur 
        alm.: unterer halbräumlicher Lichtstromanteil 

  ampul
        ing.: bulb
        fra.: ampoule
        alm.: Kolben

  ana elektrot
        ing.: main electrode 
        fra.: électrode principale 
        alm.: Hauptelektrode 

  ana renk türü
        ing.: unitary hue; unique hue
        fra.: teinte élémentaire
        alm.: Urfarbe

  anormal katotsal düşüş
        ing.: abnormal cathode fall
        fra.: chute cathodique anormale
        alm.: anormaler Kathodenfall

  anti-Stokes ışıklılık
        ing.: anti-Stokes luminescence
        fra.: luminescence anti-Stokes
        alm.: Anti-Stokes-Lumineszenz

  ara renk türü
        ing.: binary hue
        fra.: teinte binaire
        alm.: Zwischenton

  aralama
        ing.: spacing 
        fra.: espacement 
        alm.: Abstand 

  arılık
        ing.: purity 
        fra.: pureté 
        alm.: ..... 

  asılı ışıklık
        ing.: pendant luminaire; suspended luminaire 
        fra.: luminaire suspendu; lustre
        alm.: Hängeleuchte; Pendelleuchte 

  astronomik güneşlenme süresi
        ing.: astronomical sunshine duration
        fra.: durée astronomique d'ensoleillement
        alm.: astronomische Sonnenscheindauer

  ateşleyici
        ing.: ignitor
        fra.: amorceur
        alm.: Zündgerät

  atmosferin optik kalınlığı
        ing.: optical thickness of the atmosphere
        fra.: épaisseur optique de l'atmosphère
        alm.: optische Dicke der Atmosphäre

  ayaklı ışıklık
        ing.: standard lamp; floor lamp 
        fra.: lampadaire; lampe à pied
        alm.: Stehleuchte

  ayarlanabilir ışıklık
        ing.: adjustable luminaire
        fra.: luminaire ajustable
        alm.: verstellbare Leuchte

  aydınlatma
        ing.: lighting; illumination
        fra.: éclairage
        alm.: Beleuchtung

  aydınlatma açısı
        ing.: entrance angle 
        fra.: angle d'éclairage 
        alm.: Lichteinfallswinkel 

  aydınlatma aygıtı (eski terim); ışıklık
        ing.: luminaire; lighting fitting (eski terim)
        fra.: luminaire
        alm.: Leuchte

  aydınlatmacılık
        ing.: lighting technology; illuminating engineering
        fra.: éclairagisme
        alm.: Lichttechnik; Beleuchtungstechnik

  aydınlığın eşyayılmışlık çarpanı
        ing.: uniformity ratio of illuminance
        fra.: facteur d'uniformité de l'éclairement
        alm.: Gleichmässigkeitsgrad der Beleuchtungsstärke; Gleichmässigkeit der Beleuchtungsstärke

  aydınlık
        ing.: illumination ; illuminance
        fra.: éclairement ; éclairement lumineux
        alm.: Beleuchtungsstärke 

  aydınlık vektörü
        ing.: illuminance vector 
        fra.: vecteur d'éclairement 
        alm.: Lichtvektor 

  aydınlıkölçer
        ing.: illuminance meter
        fra.: luxmètre
        alm.: Beleuchtungsstärkemesser; Beleuchtungsmesser ; Luxmeter 

  ayırdedici güç
        ing.: rated power 
        fra.: puissance assignée 
        alm.: Bemessungswert der elektrischen Leistung 

  ayırdedici ışık akısı
        ing.: rated luminous flux
        fra.: flux lumineux assigné
        alm.: Bemessungswert des Lichtstromes

  ayırdedici veriler
        ing.: rating 
        fra.: charactéristiques assignées 
        alm.: Bemessungsdaten 

  aynalı projektör
        ing.: reflector spotlight
        fra.: projecteur-réflecteur
        alm.: Spiegel-Scheinwerfer

  aynasal yansıma
        ing.: regular reflection; specular reflection
        fra.: réflexion régulière; réflexion spéculaire
        alm.: gerichtete Reflexion

  ayrı algılanmış renk
        ing.: unrelated colour
        fra.: couleur isolée
        alm.: unbezogene Farbe

 • B

  bağıl doymuşluk
        ing.: saturation
        fra.: saturation
        alm.: Sättigung

  bağıl duyarlılık
        ing.: relative responsivity; relative sensitivity 
        fra.: sensibilité relative 
        alm.: relative Empfindlichkeit 

  bağıl güneşlenme süresi
        ing.: relative sunshine duration
        fra.: durée relative d'ensoleillement
        alm.: relative Sonnenscheindauer

  bağıl ışıksal verim
        ing.: luminous efficiency 
        fra.: efficacité lumineuse relative 
        alm.: visueller Nutzeffekt 

  bağıl optik hava kütlesi
        ing.: relative optical air mass
        fra.: masse d'air optique relative
        alm.: relative optische Luftmasse

  bağıl renk uyartı fonksiyonu
        ing.: relative colour stimulus function
        fra.: courbe relative d'un stimulus de couleur
        alm.: relative Farbreizfunktion

  bağıl tayfsal dağılım
        ing.: relative spectral distribution
        fra.: répartition spectrale relative
        alm.: relative spektrale Verteilung; Strahlungsfunktion

  bağıl tayfsal duyarlılık
        ing.: relative spectral responsivity; relative spectral sensitivity 
        fra.: sensibilité spectrale relative 
        alm.: relative spektrale Empfindlichkeit 

  bağıl türsellik
        ing.: chroma
        fra.: chroma
        alm.: Buntheit

  bakışımlı ışıklık
        ing.: symmetrical luminaire
        fra.: luminaire symétrique
        alm.: symmetrische Leuchte

  bakışımsız ışıklık
        ing.: asymmetrical luminaire
        fra.: luminaire asymétrique
        alm.: asymmetrische Leuchte

  bakma alanı
        ing.: field of view
        fra.: champ du regard
        alm.: Blickfeld

  bakteri kırıcı ışınım
        ing.: bactericidal radiation
        fra.: rayonnement bactéricide
        alm.: bakterientötende Strahlung

  balast
        ing.: ballast
        fra.: ballast
        alm.: Vorschaltgerät

  baskın dalga boyu
        ing.: dominant wavelength 
        fra.: longueur d'onde dominante 
        alm.: bunttongleiche Wellenlänge 

  baş elektrot
        ing.: main electrode 
        fra.: électrode principale 
        alm.: Hauptelektrode 

  başlama gerilimi
        ing.: starting voltage 
        fra.: tension d'amorçage 
        alm.: Zündspannung 

  başlama süresi
        ing.: starting time 
        fra.: temps d'amorçage 
        alm.: Zündzeit 

  başlatıcı
        ing.: starter
        fra.: starter
        alm.: Starter

  başlatıcılı flüorışıl lamba
        ing.: switch-start fluorescent lamp
        fra.: lampe fluorescente à allumage par starter
        alm.: Leuchtstofflampe für Starterbetrieb

  başlatıcısız flüorışıl lamba
        ing.: starterless fluorescent lamp
        fra.: lampe fluorescente à allumage sans starter
        alm.: Leuchtstofflampe für starterlosen Betrieb

  başlatma düzeni
        ing.: starting device
        fra.: dispositif d'amorçage
        alm.: Startvorrichtung

  başlatma elektrotu
        ing.: starting electrode 
        fra.: électrode d'amorçage 
        alm.: Zündelektrode 

  başlatma şeridi
        ing.: starting strip; starting stripe 
        fra.: bande d'amorçage
        alm.: Zündstrich

  benzer renk sıcaklığı
        ing.: correlated colour temperature
        fra.: température de couleur proximale
        alm.: ähnlichste Farbtemperatur

  Bezold-Brücke olayı
        ing.: Bezold-Brücke phenomenon
        fra.: phénomène de Bezold-Brücke
        alm.: Bezold-Brücke Phänomen

  biçim çarpanı
        ing.: form factor 
        fra.: facteur de forme 
        alm.: ..... 

  biçimleniş çarpanı
        ing.: configuration factor 
        fra.: facteur de configuration 
        alm.: ..... 

  biolojik ritim
        ing.: biological rhythm
        fra.: rythme biologique
        alm.: biologischer Rhythmus

  bir ışık demetinin yarı yeğinlikte açısal genişliği
        ing.: half-peak divergence; one-half-peak spread 
        fra.: largeur angulaire de faisceau à mi-intensité
        alm.: Halbstreuwinkel

  birinci görmezlik
        ing.: protanopia
        fra.: protanopie
        alm.: Protanopie

  birinci sapaklık
        ing.: protanomalous vision
        fra.: protanomalie
        alm.: Protanomalie

  birincil ışık kaynağı
        ing.: primary light source
        fra.: source primaire de lumière
        alm.: Selbstleuchter; Primärlichtquelle

  birincil renk uyartıları
        ing.: reference colour stimuli
        fra.: stimulus de couleur de référence
        alm.: Primärvalenzen

  birlikte algılanmış renk
        ing.: related colour
        fra.: couleur non isolée
        alm.: bezogene Farbe

  biyolojik ışılışıma
        ing.: bioluminescence
        fra.: bioluminescence
        alm.: Biolumineszenz

  bolometre
        ing.: bolometer
        fra.: bolomètre
        alm.: Bolometer

  boşalma tüpü
        ing.: arc tube
        fra.: tube à décharge
        alm.: Entladungsrohr; Brenner

  boşalmalı lamba
        ing.: discharge lamp
        fra.: lampe à décharge
        alm.: Entladungslampe

  boşaltma aydınlatması
        ing.: escape lighting
        fra.: éclairage d'évacuation
        alm.: Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege; Notbeleuchtung für Fluchtwege 

  boşluklu lamba
        ing.: vacuum lamp
        fra.: lampe à vide
        alm.: Vakuumlampe

  bozucu kamaşma
        ing.: disability glare
        fra.: éblouissement perturbateur
        alm.: physiologische Blendung

  bölgelenmiş aydınlatma
        ing.: localised lighting
        fra.: éclairage localisé
        alm.: arbeitsplatzorientierte Allgemeinbeleuchtung

  bölgelik aydınlatma
        ing.: local lighting
        fra.: éclairage local
        alm.: Platzbeleuchtung; Arbeitsplatzbeleuchtung

  bronzlaşma
        ing.: suntan
        fra.: bronzage
        alm.: Sonnenbräunung

  buzlu ampul
        ing.: frosted bulb
        fra.: ampoule dépolie
        alm.: mattierter Kolben

 • C

  cep ışıklığı
        ing.: torch; flashlight 
        fra.: lampe de poche
        alm.: Taschenleuchte

 • Ç

  çalışma düzlemi
        ing.: work plane; working plane
        fra.: plan utile; plan de travail
        alm.: Nutzebene

  çanak
        ing.: bowl
        fra.: vasque; coupe
        alm.: Leuchtenschale

  çatı penceresi
        ing.: rooflight; skylight
        fra.: lucarne
        alm.: Oberlicht

  çevre alanı
        ing.: surround of a comparison field
        fra.: champ périphérique 
        alm.: Umfeld; photometrisches Umfeld

  çığıl ışıdiod
        ing.: avalanche photodiode
        fra.: photodiode à avalanche
        alm.: Avalanche-Photodiode; Lawinen-Photodiode

  çıkış büyüklüğü
        ing.: output
        fra.: réponse; grandeur de sortie
        alm.: Ausgangsgrösse

  çift kıvrımlı tel
        ing.: coiled-coil filament
        fra.: filament à double boudinage; filament bispiralé
        alm.: Doppelwendel

  çiftrenkçillik
        ing.: dichromatism
        fra.: dichromatisme
        alm.: Dichromasie

  çoklu yansıma
        ing.: interreflection; interflection 
        fra.: réflexions mutuelles; interréflexions
        alm.: Mehrfachreflexion; Interflexion

  çoklu yansıtma çarpanı
        ing.: interreflection ratio
        fra.: fateur de réflexions mutuelles; facteur d'interréflexions
        alm.: Interflexionswirkungsgrad

 • D

  dağılım
        ing.: dispersion
        fra.: dispersion
        alm.: Dispersion

  dağılış sıcaklığı
        ing.: distribution temperature
        fra.: température de répartition
        alm.: Verteilungstemperatur

  dalga boyu
        ing.: wavelength
        fra.: longueur d'onde
        alm.: Wellenlänge

  dalga sayısı
        ing.: wave number
        fra.: nombre d'ondes 
        alm.: Wellenzahl

  dara lambası
        ing.: comparison lamp
        fra.: lampe tare
        alm.: Vergleichslampe

  değer düşme çarpanı
        ing.: light loss factor; maintenance factor 
        fra.: facteur de dépréciation; facteur de maintenance 
        alm.: Verminderungsfaktor

  değişken askılı ışıklık
        ing.: rise and fall pendant
        fra.: luminaire à suspension réglable; lustre à suspension réglable
        alm.: Zugleuchte

  dekor projektörü
        ing.: effects projector
        fra.: appareil à effets; projecteur de décor
        alm.: Effekt-Scheinwerfer; Bühnenbildprojektor

  delik rengi
        ing.: aperture colour
        fra.: couleur-ouverture
        alm.: freie Farbe

  deney uzaklığı
        ing.: test distance 
        fra.: distance d'essai 
        alm.: Messabstand 

  dimmer
        ing.: dimmer
        fra.: gradateur ; variateur 
        alm.: Lichtsteuergerät

  dip
        ing.: cap; base 
        fra.: culot
        alm.: Sockel

  dip tepesi
        ing.: contact plate; eyelet 
        fra.: plot
        alm.: Bodenkontakt; Kontaktplättchen

  dip tırnağı
        ing.: bayonet pin
        fra.: ergot
        alm.: Bajonettstift

  doğal aktiniksel etki
        ing.: natural actinic effect
        fra.: effet actinique naturel
        alm.: natürlicher aktinischer Effekt

  doğrultulu aydınlatma
        ing.: directional lighting
        fra.: éclairage dirigé
        alm.: gerichtete Beleuchtung

  doğrultusal yayımlayıcılık
        ing.: directional emissivity
        fra.: émissivité directionnelle
        alm.: gerichteter Emissionsgrad

  dolaylı akı
        ing.: indirect flux 
        fra.: flux indirect 
        alm.: indirekter Lichtstrom 

  dolaylı aktiniksel etki
        ing.: indirect actinic effect
        fra.: effet actinique indirect
        alm.: indirekter aktninischer Effekt

  dolaylı aydınlatma
        ing.: indirect lighting
        fra.: éclairage indirect
        alm.: indirekte Beleuchtung

  dolaylı-dolaysız aydınlatma
        ing.: general diffused lighting
        fra.: éclairage direct-indirect
        alm.: gleichförmige Beleuchtung

  dolaysız akı
        ing.: direct flux 
        fra.: flux direct 
        alm.: direkter Lichtstrom 

  dolaysız aktiniksel etki
        ing.: direct actinic effect
        fra.: effet actinique direct
        alm.: direkter aktninischer Effekt

  dolaysız aydınlatma
        ing.: direct lighting
        fra.: éclairage direct
        alm.: direkte Beleuchtung

  dolaysız güneş ışınımı
        ing.: direct solar radiation
        fra.: rayonnement solaire direct
        alm.: direkte Sonnenstrahlung

  dolaysız kamaşma
        ing.: direct glare
        fra.: éblouissement direct
        alm.: Infeldblendung; direkte Blendung

  dolaysız oran
        ing.: direct ratio 
        fra.: rapport direct 
        alm.: Direktanteil 

  donukluk eşdeğer ışıklılığı
        ing.: equivalent veiling luminance
        fra.: luminance équivalente de voile
        alm.: äquivalente Schleierleuchtdichte

  doz
        ing.: dose 
        fra.: dose 
        alm.: Dosis 

  doz debisi
        ing.: dose rate
        fra.: débit de dose
        alm.: Dosisrate

  döşeli lambaların yüzeylik akısı
        ing.: installed lamp flux density
        fra.: flux surfacique des lampes installées
        alm.: flächenbezogener Lichtstrom der installierten Lampen

  döşem indisi
        ing.: room index; installation index
        fra.: indice du local; indice d'installation
        alm.: Raum-Index

  durultucu
        ing.: ballast
        fra.: ballast
        alm.: Vorschaltgerät

  durultucu ışık akısı çarpanı
        ing.: ballast lumen factor
        fra.: facteur de flux d'un ballast
        alm.: Vorschaltgerät-Lichtstromfaktor

  duvar uzaklığı
        ing.: proximity 
        fra.: proximité 
        alm.: Wandabstand 

  duy
        ing.: lampholder
        fra.: douille
        alm.: Fassung

  duyarlılık
        ing.: responsivity; sensitivity 
        fra.: sensibilité 
        alm.: Empfindlichkeit 

  duyulanma
        ing.: sensation
        fra.: sensation
        alm.: Empfindung

  duyulanma hızı
        ing.: speed of sensation of light
        fra.: vitesse de sensation
        alm.: Empfindungsgeschwindigkeit

  dünya dışı güneş ışınımı
        ing.: extraterrestrial solar radiation
        fra.: rayonnement solaire extraterrestre
        alm.: extraterrestrische Sonnenstrahlung

  dürtülü yayım
        ing.: stimulated emission
        fra.: émission stimulée
        alm.: stimulierte Emission

  düz tel
        ing.: straight filament
        fra.: filament droit
        alm.: gestreckter Leuchtdraht

  düzgün geçirme çarpanı
        ing.: regular transmittance
        fra.: facteur de transmission régulière
        alm.: Grad der gerichteten Transmission

  düzgün geçme
        ing.: regular transmission; direct transmission
        fra.: transmission régulière
        alm.: gerichtete Transmission

  düzgün yansıma
        ing.: regular reflection; specular reflection
        fra.: réflexion régulière; réflexion spéculaire
        alm.: gerichtete Reflexion

  düzgün yansıtma çarpanı
        ing.: regular reflectance
        fra.: facteur de réflexion régulière
        alm.: Grad der gerichteten Reflexion

 • E

  el ışıklığı; el lambası
        ing.: hand-lamp; trouble lamp 
        fra.: baladeuse
        alm.: Handleuchte

  elektriksel boşalma
        ing.: electric discharge
        fra.: décharge électrique
        alm.: Gasentladung

  elektro-ışılışıma
        ing.: electroluminescence
        fra.: électroluminescence
        alm.: Elektrolumineszenz

  elektro-ışılışıyıcı kaynak
        ing.: electroluminescent source
        fra.: source électroluminescente
        alm.: Elektrolumineszenz-Lichtquelle

  elektro-ışılışıyıcı lamba
        ing.: electroluminescent lamp
        fra.: lampe électroluminescente
        alm.: Elektrolumineszenz-Lampe

  elektro-ışılışıyıcı levha
        ing.: electroluminescent panel
        fra.: plaque électroluminescente
        alm.: Elektrolumineszenz-Leuchtplatte

  elektromanyetik ışıma
        ing.: radiation
        fra.: rayonnement ; radiation 
        alm.: Strahlung

  elektromanyetik ışınım
        ing.: electromagnetic radiation
        fra.: rayonnement électromagnétique; radiation électromagnétique
        alm.: elektromagnetische Strahlung

  elektronik balast
        ing.: semiconductor ballast
        fra.: ballast à semiconducteurs
        alm.: Halbleiter-Vorschaltgerät

  elektronik flaş lambası
        ing.: flash tube; electronic-flash lamp
        fra.: lampe à éclats
        alm.: Blitzröhre

  emaylanmış ampul
        ing.: enamelled bulb
        fra.: ampoule émaillée
        alm.: emaillierter Kolben

  endüksiyon beslemeli ışıklık
        ing.: induction luminaire
        fra.: luminaire à alimentation par induction
        alm.: Induktionsleuchte

  engel
        ing.: obstruction
        fra.: obstruction
        alm.: Verbauung

  erime frekansı
        ing.: fusion frequency; critical flicker frequency
        fra.: fréquence de fusion; fréquence critique de papillotement
        alm.: Verschmelzungsfrequenz

  erkesel akı
        ing.: radiant flux
        fra.: flux énergétiques
        alm.: Strahlungsfluss

  erkesel aydınlık
        ing.: irradiance
        fra.: éclairement énergétique
        alm.: Bestrahlungsstärke

  erkesel düzey
        ing.: energy level
        fra.: niveau énergétique; niveau d'énergie
        alm.: Energieniveau

  erkesel ışıklılık
        ing.: radiance
        fra.: luminance énergétique; radiance
        alm.: Strahldichte

  erkesel ışıklılık çarpanı
        ing.: radiance factor
        fra.: facteur de luminance énergétique
        alm.: Strahldichtefaktor

  erkesel ışıklılık katsayısı
        ing.: radiance coefficient
        fra.: coefficient de luminance énergétique
        alm.: Strahldichtekoeffizient

  erkesel küresel aydınlık
        ing.: spherical irradiance
        fra.: éclairement sphérique énergétique
        alm.: Raumbestrahlungsstärke

  erkesel silindirsel aydınlık
        ing.: cylindrical irradiance
        fra.: éclairement cylindrique énergétique
        alm.: zylindrische Bestrahlungsstärke

  erkesel uyarıcılık
        ing.: radiant exitance
        fra.: exitance énergétique
        alm.: spezifische Ausstrahlung

  erkesel verim
        ing.: radiant efficiency
        fra.: rendement énergétique
        alm.: Strahlungsausbeute

  erkesel yeğinlik
        ing.: radiant intensity
        fra.: intensité énergétique
        alm.: Strahlstärke

  eş yeğinlik diyagramı
        ing.: iso-intensity diagram
        fra.: diagramme isointensité
        alm.: Diagramm gleicher Lichtstärke

  eş yeğinlik eğrisi
        ing.: iso-intensity curve; iso-intensity line
        fra.: courbe isointensité
        alm.: Kurve gleicher Lichtstärke

  eşaydınlık eğrisi
        ing.: iso-illuminance curve; iso-illuminance line
        fra.: courbe isoéclairement
        alm.: Isolux-Linie; Kurve gleicher Beleuchtungsstärke

  eşerke tayfı
        ing.: equi-energy spectrum; equal energy spectrum 
        fra.: spectre d'égale énergie; spectre equiénergétique
        alm.: energiegleiches Spektrum

  eşdeğer ışıklılık
        ing.: equivalent luminance
        fra.: luminance équivalente
        alm.: äquivalente Leuchtdichte

  eşdeğer karşıtlık
        ing.: equivalent contrast 
        fra.: contraste équivalent 
        alm.: äquivalenter Kontrast 

  eşışıklılık eğrisi
        ing.: isoluminance curve
        fra.: courbe isoluminance
        alm.: Kurve gleicher Leuchtdichte

  eşit erke tayfı
        ing.: equi-energy spectrum; equal energy spectrum 
        fra.: spectre d'égale énergie; spectre equiénergétique
        alm.: energiegleiches Spektrum

  etkin doz
        ing.: effective dose
        fra.: dose effective
        alm.: wirksame Dosis

 • F

  filaman
        ing.: filament
        fra.: filament
        alm.: Leuchtdraht

  fiziksel ışıkölçme
        ing.: physical photometry
        fra.: photométrie physique
        alm.: physikalische Photometrie

  fiziksel renkölçme
        ing.: physical colorimetry
        fra.: colorimétrie physique
        alm.: physikalische Farbmessung

  flaş lambası
        ing.: photoflash lamp
        fra.: lampe éclair 
        alm.: Blitzlampe

  flüoresan lamba
        ing.: fluorescent lamp
        fra.: lampe fluorescente; lampe à fluorescence
        alm.: Leuchtstofflampe; Fluoreszenzlampe 

  flüorışıl lamba
        ing.: fluorescent lamp
        fra.: lampe fluorescente; lampe à fluorescence
        alm.: Leuchtstofflampe; Fluoreszenzlampe 

  flüorışıma
        ing.: fluorescence
        fra.: fluorescence
        alm.: Fluoreszenz

  flüorofor
        ing.: luminophor; phosphor; fluorophor
        fra.: luminophore
        alm.: Luminophor

  fosfor
        ing.: luminophor; phosphor; fluorophor
        fra.: luminophore
        alm.: Luminophor

  fosforışıma
        ing.: phosphorescence
        fra.: phosphorescence
        alm.: Phosphoreszenz

  fotoğrafçı lambası
        ing.: photoflood lamp
        fra.: lampe pour photographie
        alm.: Photo-Aufnahme-Lampe

  foton akısı
        ing.: photon flux
        fra.: flux photonique
        alm.: Photonenstrom

  foton sayıcı
        ing.: photon counter
        fra.: compteur de photons
        alm.: Photonenzähler

  foton sayısı
        ing.: number of photons; photon number
        fra.: nombre de photons
        alm.: Photonenanzahl

  fotonlanma
        ing.: photon exposure
        fra.: exposition photonique
        alm.: Photonenbestrahlung

  fotonsal aydınlık
        ing.: photon irradiance
        fra.: éclairement photonique
        alm.: Photonenbestrahlungsstärke

  fotonsal ışıklılık
        ing.: photon radiance
        fra.: luminance photonique
        alm.: Photonenstrahldichte

  fotonsal uyarıcılık
        ing.: photon exitance
        fra.: exitance photonique
        alm.: spezifische Photonenausstrahlung

  fotonsal yeğinlik
        ing.: photon intensity
        fra.: intensité photonique
        alm.: Photonenstrahlstärke

  fotosel
        ing.: photoemissive cell; phototube
        fra.: cellule photoémissive
        alm.: Photozelle

  fototransistör
        ing.: phototransistor
        fra.: phototransistor
        alm.: Phototransistor

  fotovoltaik gözcük
        ing.: photoelement; photovoltaic cell
        fra.: photopile; cellule photovoltaïque
        alm.: Photoelement

  fovea
        ing.: fovea; fovea centralis
        fra.: fovea; fovea centralis
        alm.: Netzhautgrube; Fovea centralis

  foveola
        ing.: foveola
        fra.: foveola
        alm.: Foveola

  Fresnel mercekli projektör
        ing.: Fresnel spotlight
        fra.: projecteur à lentille de Fresnel
        alm.: Stufenlinsen-Scheinwerfer; Fresnellinsen-Scheinwerfer

 • G

  galeri ışıklığı
        ing.: haulageway luminaire
        fra.: luminaire de galerie
        alm.: Streckenleuchte

  gaz dolu lamba
        ing.: gas-filled lamp
        fra.: lampe à atmosphère gazeuse
        alm.: gasgefüllte Lampe

  gece görmesi
        ing.: scotopic vision
        fra.: vision scotopique
        alm.: Nachtsehen; skotopisches Sehen

  gece körlüğü
        ing.: hemeralopia; night-blindness
        fra.: héméralopie; cécité scotopique
        alm.: Nachtblindheit; Hemeralopie

  geç ışılışıma
        ing.: afterglow
        fra.: postluminescence
        alm.: Nachleuchten

  geçirimsiz ortam
        ing.: opaque medium
        fra.: milieu opaque
        alm.: lichtundurchlässiges Medium

  geçirme çarpanı
        ing.: transmittance
        fra.: facteur de transmission
        alm.: Transmissionsgrad

  geçme
        ing.: transmission
        fra.: transmission
        alm.: Transmission

  geçme ile tam yayındırıcı
        ing.: perfect transmitting diffuser
        fra.: diffuseur parfait par transmission
        alm.: vollkommen mattweisses Medium bei Transmission

  gelişme süresi
        ing.: rise time 
        fra.: temps de montée; temps de croissance 
        alm.: Anstiegszeit 

  genel aydınlatma
        ing.: general lighting
        fra.: éclairage général
        alm.: Allgemeinbeleuchtung

  geniş açılı ışıklık
        ing.: wide angle luminaire
        fra.: luminaire extensif; luminaire à répartition extensive
        alm.: Weitwinkel-Leuchte; Breitstrahler

  geometrik yaygınlık
        ing.: geometric extent 
        fra.: étendue géométrique 
        alm.: geometrischer Leitwert; geometrischer Fluss 

  geri yansıma
        ing.: retroreflection
        fra.: rétroréflexion
        alm.: Retroreflexion; Rückstrahlung 

  geri yansıma katsayısı
        ing.: coefficient of retroreflection
        fra.: coefficient de rétroréflexion
        alm.: spezifischer Rückstrahlwert

  geri yansımış ışıklılık katsayısı
        ing.: coefficient of retroreflected luminance
        fra.: coefficient de luminance rétroréfléchie
        alm.: Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion

  geri yansıtıcı
        ing.: retroreflector
        fra.: rétroréflecteur; catadioptre
        alm.: Retroreflektor; Rückstrahler

  giriş büyüklüğü
        ing.: input
        fra.: excitation, grandeur d'entrée
        alm.: Eingangsgrösse

  girişim
        ing.: interference
        fra.: interférence
        alm.: Interferenz

  glob
        ing.: globe
        fra.: globe
        alm.: Leuchtenglocke

  gök ışığı
        ing.: skylight 
        fra.: lumière du ciel 
        alm.: Himmelslicht 

  gömülü ışıklık
        ing.: recessed luminaire
        fra.: luminaire encastré
        alm.: Einbauleuchte

  gömülü tavan ışıklığı
        ing.: coffer
        fra.: plafonnier encastré
        alm.: Deckeneinbauleuchte

  gömülü uzun ışıklık
        ing.: troffer
        fra.: chemin lunineux encastré
        alm.: Muldenleuchte

  görme
        ing.: vision
        fra.: vision
        alm.: Sehen

  görme keskinliği
        ing.: visual acuity; visual resolution
        fra.: acuité visuelle
        alm.: Sehschärfe

  görsel ışıkölçme
        ing.: visual photometry
        fra.: photométrie visuelle
        alm.: visuelle Photometrie

  görsel performans
        ing.: visual performance
        fra.: performance visuelle
        alm.: Sehleistung

  görsel renkölçme
        ing.: visual colorimetry
        fra.: colorimétrie visuelle
        alm.: visuelle Farbmessung

  görüntü geçiren ortam
        ing.: transparent medium
        fra.: milieu transparent
        alm.: durchsichtiges Medium

  görünür büyüklük
        ing.: apparent magnitude 
        fra.: magnitude apparente 
        alm.: scheinbare Grösse 

  görünür ışınım
        ing.: visible radiation
        fra.: rayonnement visible
        alm.: sichtbare Strahlung

  gözlem açısı
        ing.: observation angle 
        fra.: angle de divergence 
        alm.: Beobachtungswinkel 

  Grassmann yasaları
        ing.: Grassmann's laws
        fra.: lois de Grassmann
        alm.: Grassmannsche Gesetze

  gri cisim
        ing.: grey body; gray body 
        fra.: corps gris
        alm.: grauer Strahler; grauer Körper

  gri kama
        ing.: neutral wedge
        fra.: coin photométrique
        alm.: Graukeil

  grizu güvenli ışıklık
        ing.: permissible luminaire
        fra.: luminaire antigrisouteux
        alm.: schlagwettergeschützte Grubenleuchte

  güçlendirme çarpanı
        ing.: magnification ratio 
        fra.: facteur de multiplication 
        alm.: Verstärkungszahl; Verstärkungsfaktor 

  gündüz görmesi
        ing.: photopic vision
        fra.: vision photopique
        alm.: Tagessehen; photopisches Sehen

  güneş çarpanı
        ing.: solar factor
        fra.: facteur solaire
        alm.: Sonnenfaktor

  güneş değişmezi
        ing.: solar constant
        fra.: constante solaire
        alm.: Solarkonstante

  güneş ışığı
        ing.: sunlight 
        fra.: lumière solaire 
        alm.: Sonnenlicht 

  güneş ışığı tedavisi; heliootama
        ing.: heliotherapy
        fra.: héliothérapie
        alm.: Heliotherapie

  güneş ışınımı
        ing.: solar radiation
        fra.: rayonnement solaire
        alm.: Sonnenstrahlung

  güneş kıran
        ing.: shading
        fra.: brise-soleil; écran solaire
        alm.: Sonnenschutzeinrichtung

  güneş yanığı
        ing.: sunburn
        fra.: coup de soleil
        alm.: Sonnenbrand

  güneşlenme süresi
        ing.: sunshine duration
        fra.: durée d'ensoleillement
        alm.: Sonnenscheindauer

  günışığı
        ing.: daylight 
        fra.: lumière du jour 
        alm.: Tageslicht 

  günışığı açıklığı
        ing.: daylight opening
        fra.: prise de jour
        alm.: Tageslichtöffnung

  günışığı çarpanı
        ing.: daylight factor
        fra.: facteur de lumière du jour
        alm.: Tageslichtquotient

  günışığı ışıklayıcısı
        ing.: daylight illuminant
        fra.: illuminant lumière du jour
        alm.: Tageslichtart

  günışığı lambası
        ing.: daylight lamp
        fra.: lampe à lumière du jour
        alm.: Tageslichtlampe

  günışıkları geometrik yeri
        ing.: daylight locus
        fra.: lieu des lumière du jour
        alm.: Tageslichtkurvenzug

  gürültü eşdeğer erke akısı
        ing.: noise equivalent power; NEP 
        fra.: flux équivalent au bruit 
        alm.: rauschäquivalente Leistung 

  gürültü eşdeğer erkesel aydınlık
        ing.: noise equivalent irradiance 
        fra.: éclairement équivalent au bruit 
        alm.: rauschäquivalente Bestrahlungsstärke 

  gürültü eşdeğer uyartısı
        ing.: noise equivalent input 
        fra.: excitation équivalente au bruit 
        alm.: rauschäquivalente Eingangsgrösse 

  güvenlik aydınlatması
        ing.: safety lighting
        fra.: éclairage de sécurité
        alm.: Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze ; Notbeleuchtung für Räume 

 • H

  halojen akkor lamba
        ing.: tungsten halogen lamp
        fra.: lampe à halogènes
        alm.: Halogen-Glühlampe

  hava basıncı jeneratörlü lamba
        ing.: air-turbo lamp; compressed air luminaire 
        fra.: lampe électropneumatique
        alm.: Druckluftleuchte

  heliootama; güneş ışığı tedavisi
        ing.: heliotherapy
        fra.: héliothérapie
        alm.: Heliotherapie

  Helmholtz-Kohlrausch olayı
        ing.: Helmholtz-Kohlrausch phenomenon
        fra.: phénomène d'Helmholtz-Kohlrausch
        alm.: Helmholtz-Kohlrausch-Phänomen

 • I

  ısı çifti
        ing.: thermocouple
        fra.: couple thermoélectrique; thermocouple
        alm.: Strahlungsthermoelement

  ısıelektrik çift
        ing.: thermocouple
        fra.: couple thermoélectrique; thermocouple
        alm.: Strahlungsthermoelement

  ısıelektrik pil
        ing.: thermopile
        fra.: thermopile; pile thermoélectrique
        alm.: Strahlungsthermosäule

  ısıpil
        ing.: thermopile
        fra.: thermopile; pile thermoélectrique
        alm.: Strahlungsthermosäule

  ısısal ışılışıma
        ing.: thermally activated luminescence; thermoluminescence
        fra.: luminescence thermiquement activée; thermoluminescence
        alm.: thermisch stimulierte Lumineszenz; Thermolumineszenz

  ısısal ışınım
        ing.: thermal radiation
        fra.: rayonnement thermique
        alm.: Temperaturstrahlung

  ısısal ışınım alıcısı
        ing.: thermal detector of radiation; thermal detector
        fra.: récepteur thermique 
        alm.: thermischer Strahlungsempfänger

  ısısal ışıyıcı
        ing.: thermal radiator
        fra.: radiateur thermique
        alm.: Temperaturstrahler

  ışı çarpımcı
        ing.: photomultiplier
        fra.: photomultiplicateur
        alm.: Photovervielfacher

  ışıbiyoloji
        ing.: photobiology
        fra.: photobiologie
        alm.: Photobiologie

  ışıdiod
        ing.: photodiode
        fra.: photodiode
        alm.: Photodiode

  ışıdirenç
        ing.: photoresistor; photoconductive cell
        fra.: photorésistance; cellule photoconductrice
        alm.: Photowiderstand; Photoleiter

  ışıdönüm
        ing.: photoperiod
        fra.: photopériode
        alm.: Photoperiode

  ışıduyarlılaştırma
        ing.: photosensitization
        fra.: photosensibilisation
        alm.: Photosensibilisierung

  ışıduyarsızlaştırma
        ing.: photodesensitization
        fra.: photodésensibilisation
        alm.: Photodesensibilisierung

  ışıelektrik akım
        ing.: photocurrent
        fra.: courant photoélectrique
        alm.: Photostrom

  ışıelektrik alıcı
        ing.: photoelectric detector
        fra.: récepteur photoélectrique
        alm.: photoelektrischer Empfänger

  ışıetki
        ing.: photoeffect
        fra.: photoeffet
        alm.: Photoeffekt

  ışıiletken gözcük
        ing.: photoresistor; photoconductive cell
        fra.: photorésistance; cellule photoconductrice
        alm.: Photowiderstand; Photoleiter

  ışık
        ing.: light
        fra.: lumière
        alm.: Licht

  ışık akısı
        ing.: luminous flux
        fra.: flux lumineux
        alm.: Lichtstrom

  ışık akısı kalıcılık çarpanı
        ing.: luminous flux maintenance factor; lumen maintenance 
        fra.: facteur de conservation du flux lumineux 
        alm.: Lichtstromverhältnis; Lichtstromfaktor

  ışık akısı ölçer
        ing.: integrating photometer
        fra.: lumenmètre
        alm.: Lichtstrommessgerät

  ışık geçiren ortam
        ing.: translucent medium
        fra.: milieu translucide
        alm.: durchscheinendes Medium

  ışık kırıcı
        ing.: refractor
        fra.: réfracteur
        alm.: Refraktor

  ışık niceliği
        ing.: quantity of light
        fra.: qiantité de lumière
        alm.: Lichtmenge

  ışık rengi
        ing.: luminous colour
        fra.: couleur-lumière
        alm.: Lichtfarbe

  ışık titremesi
        ing.: flicker
        fra.: papillotement
        alm.: Flimmern

  ışık uyartısı
        ing.: light stimulus
        fra.: stimulus lumineux; stimulus de lumière
        alm.: Lichtreiz

  ışık yeğinliği bakışımlı dağılımı
        ing.: symmetrical luminous intensity distribution 
        fra.: répartition symétrique de l'intensité lumineuse 
        alm.: symmetrische Lichtstärkeverteilung 

  ışık yeğinliği dönel dağılımı
        ing.: rotationally symmetrical luminous intensity distribution 
        fra.: répartition de révolution de l'intensité lumineuse 
        alm.: rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung 

  ışık yeğinliği katsayısı
        ing.: coefficient of luminous intensity 
        fra.: coefficient d'intensité lumineuse 
        alm.: Rückstrahlwert 

  ışık yeğinliği uzaysal dağılımı
        ing.: distribution of luminous intensity 
        fra.: répartition de l'intensité lumineuse 
        alm.: Verteilung der Lichtstärke 

  ışık zinciri
        ing.: lighting chain; lighting string 
        fra.: guirlande 
        alm.: Leuchtkette

  ışıkatot
        ing.: photocathode
        fra.: photocathode
        alm.: Photokathode

  ışıklandırma
        ing.: floodlighting
        fra.: illumination
        alm.: Flutlicht-Beleuchtung

  ışıklandırma projektörü
        ing.: floodlight
        fra.: projecteur d'illumination
        alm.: Flutlicht-Strahler; Flutlichtscheinwerfer

  ışıklanma
        ing.: luminous exposure; light exposure 
        fra.: exposition lumineuse; lumination 
        alm.: Belichtung 

  ışıklayıcı
        ing.: illuminant
        fra.: illuminant
        alm.: Lichtart

  ışıklayıcı renk çarpıklaşması
        ing.: illuminant colour shift
        fra.: distorsion de couleur pour l'illuminant
        alm.: Farbverzerrung

  ışıklayıcı için renkölçümsel çarpıklaşma
        ing.: illuminant colorimetric shift
        fra.: distorsion colorimétrique pour l'illuminant
        alm.: farbmetrische Verzerrung

  ışıklı çevre
        ing.: luminous environment
        fra.: ambiance lumineuse
        alm.: ...

  ışıklı element
        ing.: luminous element
        fra.: corps lumineux
        alm.: Leuchtkörper

  ışıklı korniş
        ing.: cornice lighting
        fra.: bandeau lumineux
        alm.: Wandbeleuchtung

  ışıklı parçacık
        ing.: luminous element
        fra.: corps lumineux
        alm.: Leuchtkörper

  ışıklı perdelik
        ing.: valance lighting; pelmet lighting
        fra.: boîte à rideau lumineuse
        alm.: Vorhangbeleuchtung

  ışıklık; aydınlatma aygıtı
        ing.: luminaire; lighting fitting 
        fra.: luminaire
        alm.: Leuchte

  ışıklılık
        ing.: luminance
        fra.: luminance
        alm.: Leuchtdichte

  ışıklılık ayrımsal eşiği
        ing.: luminance difference threshold
        fra.: seuil différentiel de luminance
        alm.: Unterschiedsschwelle für Leuchtdichten

  ışıklılık eşiği
        ing.: luminance threshold
        fra.: seuil de luminance
        alm.: Wahrnehmungsschwelle

  ışıklılıkölçer
        ing.: luminance meter
        fra.: luminance mètre
        alm.: Leuchtdichtemesser

  ışıkölçer
        ing.: photometer
        fra.: photomètre
        alm.: Photometer

  ışıkölçme
        ing.: photometry
        fra.: photométrie
        alm.: Photometrie

  ışıkölçümsel birincil ölçün
        ing.: primary photometric standard
        fra.: étalon photométrique primaire
        alm.: photometrisches Primärnormal

  ışıkölçümsel çalışma ölçünü
        ing.: working photometric standard
        fra.: étalon photométrique de travail
        alm.: photometrisches Arbeitsnormal

  ışıkölçümsel ikincil ölçün
        ing.: secondary photometric standard
        fra.: étalon photométrique secondaire
        alm.: photometrisches Sekundärnormal

  ışıksal akı
        ing.: luminous flux
        fra.: flux lumineux
        alm.: Lichtstrom

  ışıksal aydınlık
        ing.: illuminance 
        fra.: éclairement 
        alm.: Beleuchtungsstärke 

  ışıksal ışıklılık
        ing.: luminance 
        fra.: luminance ; luminance visuelle 
        alm.: Leuchtdichte 

  ışıksal ışıklılık çarpanı
        ing.: luminance factor
        fra.: facteur de luminance 
        alm.: Leuchtdichtefaktor

  ışıksal ışıklılık katsayısı
        ing.: luminance coefficient
        fra.: coefficient de luminance 
        alm.: Leuchtdichtekoeffizient

  ışıksal ışılışıma
        ing.: photoluminescence
        fra.: photoluminescence
        alm.: Photolumineszenz

  ışıksal ışılışıma erkesel verimi
        ing.: photoluminescence radiant yield
        fra.: rendement énergétique de photoluminescence
        alm.: Photolumineszenz-Strahlungsausbeute

  ışıksal ışılışıma kuantasal verimi
        ing.: photoluminescence quantum yield
        fra.: rendement quantique de photoluminescence
        alm.: Photolumineszenz-Quantenausbeute

  ışıksal merkez
        ing.: light centre 
        fra.: centre lumineux 
        alm.: Lichtschwerpunkt 

  ışıksal uyarıcılık
        ing.: luminous exitance 
        fra.: exitance lumineuse 
        alm.: spezifische Lichtausstrahlung 

  ışıksal uyartı
        ing.: light stimulus
        fra.: stimulus lumineux; stimulus de lumière
        alm.: Lichtreiz

  ışıksal verim
        ing.: luminous efficacy of radiation
        fra.: efficacité lumineuse d'un rayonnement
        alm.: photometrisches Strahlungsäquivalent

  ışıksal verim
        ing.: luminous efficacy of a source
        fra.: efficacité lumineuse d'une source
        alm.: Lichtausbeute einer Strahlungsquelle

  ışıksal yeğinlik
        ing.: luminous intensity
        fra.: intensité lumineuse
        alm.: Lichtstärke

  ışıldak
        ing.: searchlihgt
        fra.: ...
        alm.: Suchscheinwerfer

  ışılışıma
        ing.: luminescence
        fra.: luminescence
        alm.: Lumineszenz

  ışılışır
        ing.: luminophor; phosphor; fluorophor
        fra.: luminophore
        alm.: Luminophor

  ışılışır boşalma
        ing.: glow discharge
        fra.: décharge luminescente; décharge en lueur
        alm.: Glimmentladung

  ışıltı lambası
        ing.: negative-glow lamp
        fra.: lampe à lueur
        alm.: Glimmlampe

  ışıltılı boşalma
        ing.: glow discharge
        fra.: décharge luminescente; décharge en lueur
        alm.: Glimmentladung

  ışıma
        ing.: radiation
        fra.: rayonnement
        alm.: Strahlung

  ışımayan nesne rengi
        ing.: non-luminous colour
        fra.: couleur d'un objet non lumineux
        alm.: Körperfarbe; Farbe eines Nichtselbstleuchters

  ışınım
        ing.: radiation
        fra.: radiation
        alm.: Strahlung

  ışınımlanma
        ing.: radiant exposure
        fra.: exposition énergétique
        alm.: Bestrahlung

  ışınımlanmaölçer
        ing.: radiant exposure meter
        fra.: ...
        alm.: Bestrahlungsmesser

  ışınımlılık
        ing.: radiant intensitiy per unit area 
        fra.: luminance énergétique
        alm.: Strahldichte

  ışınımölçer
        ing.: radiometer
        fra.: radiomètre
        alm.: Radiometer

  ışınımölçme
        ing.: radiometry
        fra.: radiométrie
        alm.: Radiometrie

  ışıotama
        ing.: phototherapy
        fra.: photothérapie
        alm.: Phototherapie

  ışıpatoloji
        ing.: photopathology
        fra.: photopathologie
        alm.: Photopathologie

  ışıpil
        ing.: photoelement; photovoltaic cell
        fra.: photopile; cellule photovoltaïque
        alm.: Photoelement

  ışıtransistör
        ing.: phototransistor
        fra.: phototransistor
        alm.: Phototransistor

  ışıyan erke
        ing.: radiant energy
        fra.: énergie rayonnante
        alm.: Strahlungsenergie

  ışıyan güç
        ing.: radiant power
        fra.: puissance rayonnante
        alm.: Strahlungsleistung

  ışıyıcı gözcük
        ing.: photoemissive cell; phototube
        fra.: cellule photoémissive
        alm.: Photozelle

 • İ

  iç yansışma
        ing.: interreflection; interflection 
        fra.: réflexions mutuelles; interréflexions
        alm.: Mehrfachreflexion; Interflexion

  iç yansışma çarpanı
        ing.: interreflection ratio
        fra.: fateur de réflexions mutuelles; facteur d'interréflexions
        alm.: Interflexionswirkungsgrad

  iğne
        ing.: pin; post
        fra.: broche
        alm.: Stift

  iğneli dip
        ing.: pin cap; pin base 
        fra.: culot à broches
        alm.: Stiftsockel

  ikili renk türü
        ing.: binary hue
        fra.: teinte binaire
        alm.: Zwischenton

  ikinci görmezlik
        ing.: deuteranopia
        fra.: deutéranopie
        alm.: Deuteranopie

  ikinci sapaklık
        ing.: deuteranomalous vision
        fra.: deutéranomalie
        alm.: Deuteranomalie

  ikincil ışık kaynağı
        ing.: secondary light source
        fra.: source secondaire de lumière
        alm.: Fremdleuchter; Sekundärlichtquelle

  ikincil ölçün lamba
        ing.: secondary standard lamp
        fra.: lampe étalon secondaire
        alm.: Sekundärnormallampe

  iniş süresi
        ing.: fall time
        fra.: temps de descente; temp de décroissance
        alm.: Abfallzeit

  izotrop yayınık geçme
        ing.: isotropic diffuse transmission
        fra.: transmission diffuse isotrope; transmission diffuse uniforme
        alm.: vollkommen gestreute Transmission; isotrope diffuse Transmission

  izotrop yayınık yansıma
        ing.: isotropic diffuse reflection
        fra.: réflexion diffuse isotrope; réflexion diffuse uniforme
        alm.: vollkommen gestreute Reflexion; isotrope diffuse Reflexion

 • K

  kademeli geçirici gri süzgeç
        ing.: neutral step wedge
        fra.: filtre neutre à transmission échelonnée
        alm.: Graustufenfilter

  kamaşma
        ing.: glare
        fra.: éblouissement
        alm.: Blendung

  kandela
        ing.: candela
        fra.: candela
        alm.: Candela

  kandela bölü metrekare
        ing.: candela per square metre
        fra.: candela par mètre carré
        alm.: Candela pro Quadratmeter

  kara cisim
        ing.: Planckian radiator, blackbody
        fra.: radiateur de Planck; corps noir
        alm.: Planckscher Strahler; schwarzer Körper

  kara cisimler yeri
        ing.: Planckian locus
        fra.: lieu des corps noirs
        alm.: Planckscher Kurvenzug

  kara ışık lambası
        ing.: black light lamp; Wood's glass lamp
        fra.: lampe à lumière noire; lampe de Wood
        alm.: Schwarzglaslampe

  karanlık
        ing.: dim
        fra.: obscur
        alm.: dunkel

  karanlık akımı
        ing.: dark current
        fra.: courant d'obscurité
        alm.: Dunkelstrom

  karartıcı
        ing.: dimmer
        fra.: gradateur ; variateur 
        alm.: Lichtsteuergerät

  karbon telli lamba
        ing.: carbon filament lamp
        fra.: lampe à filament de carbone
        alm.: Kohlefadenlampe

  karışık geçme
        ing.: mixed transmission
        fra.: transmission mixte; transmission semi-diffuse
        alm.: gemischte Transmission

  karışık ışıklı lamba
        ing.: blended lamp; self-ballasted mercury lamp 
        fra.: lampe à lumière mixte
        alm.: Verbund-Lampe; Mischlichtlampe

  karışık yansıma
        ing.: mixed reflection
        fra.: réflexion mixte; réflexion semi-diffuse; réflexion semi-régulière
        alm.: gemischte Reflexion

  karmaşık kırılma indisi
        ing.: complex refractive index 
        fra.: indice de réfraction complexe 
        alm.: komplexe Brechzahl 

  karpuz
        ing.: globe
        fra.: globe
        alm.: Leuchtenglocke

  karşılıklı değişim katsayısı
        ing.: exchange coefficient
        fra.: coefficient d'échange 
        alm.: Austauschkoeffizient

  karşıtlık
        ing.: contrast
        fra.: contraste
        alm.: Kontrast

  karşıtlık duyarlılığı
        ing.: contrast sensitivity
        fra.: sensibilité au contraste; sensibilité différentielle
        alm.: Unterschiedsempfindlichkeit; Kontrastempfindlichkeit

  karşıtlık eşlemeli ışıkölçer
        ing.: equality of contrast photometer
        fra.: photomètre à égalisation de contraste
        alm.: Kontrastphotometer

  karşıtlık geriverim çarpanı
        ing.: contrast rendering factor
        fra.: facteur de rendu du contraste
        alm.: Kontrastwiedergabefaktor

  katar ardı ışıklık
        ing.: paddy lamp; trip lamp 
        fra.: feu arrière d'une rame
        alm.: Zugschlussleuchte

  katotsal düşüş
        ing.: cathode fall; cathode drop
        fra.: chute cathodique
        alm.: Kathodenfal

  katotsal ışılışıma
        ing.: cathodoluminescence
        fra.: cathodoluminescence
        alm.: Kathodolumineszenz

  kırılma
        ing.: refraction
        fra.: réfraction
        alm.: Brechung

  kırılma indisi
        ing.: refractive index
        fra.: indice de réfraction
        alm.: Brechzahl; Brechungszahl

  kırınma
        ing.: diffraction
        fra.: diffraction
        alm.: Beugung

  kısa yay lambası
        ing.: short-arc lamp; compact-source arc discharge lamp
        fra.: lampe à arc court
        alm.: Kurzbogenlampe

  kısıtlı kullanma çarpanı
        ing.: reduced utilization factor
        fra.: facteur d'utilisation réduit
        alm.: spezifischer Beleuchtungswirkungsgrad

  kısıtlı yararlılık
        ing.: reduced utilance
        fra.: utilance réduite
        alm.: spezifischer Raumwirkungsgrad

  kızartıcı en az doz
        ing.: minimum erythema dose; MED
        fra.: dose érythémale minimale; DEM
        alm.: minimale Erythem-Dosis; MED

  kızartıcı ışınım
        ing.: erythemal radiation
        fra.: rayonnement érythémal
        alm.: erythemwirksame Bestrahlung

  kızılaltı ışınım
        ing.: infrared radiation
        fra.: rayonnement infrarouge
        alm.: infrarote Strahlung

  kızılaltı lambası
        ing.: infrared lamp
        fra.: émetteur infrarouge; lampe à infrarouge
        alm.: Infrarot-Strahler; Infrarot-Lampe

  kimyasal ışılışıma
        ing.: chemiluminescence
        fra.: chimiluminescence
        alm.: Chemilumineszenz

  koheran ışınım
        ing.: coherent radiation
        fra.: rayonnement cohérent
        alm.: kohärente Strahlung

  konforsuz kamaşma
        ing.: discomfort glare
        fra.: éblouissement inconfortable
        alm.: psychologische Blendung

  koniler
        ing.: cones
        fra.: cônes
        alm.: Zapfen

  korniş aydınlatması
        ing.: cove lighting
        fra.: éclairage en corniche
        alm.: Deckenbeleuchtung; Voutenbeleuchtung 

  koruma camı
        ing.: protective glass
        fra.: verrine; verre de protection
        alm.: Schutzglas

  koruma ızgarası
        ing.: luminaire guard
        fra.: grille de protection
        alm.: Leuchtenschutzgitter

  korunmuş ışıklık
        ing.: protected luminaire
        fra.: luminaire protégé
        alm.: geschützte Leuchte

  kosinüs yasası
        ing.: Lambert's law
        fra.: loi de Lambert
        alm.: Lambertsches Gesetz

  koyu
        ing.: dark
        fra.: sombre
        alm.: dunkel

  kuantasal alıcı
        ing.: quantum detector
        fra.: récepteur quantique
        alm.: Quantenempfänger

  kuantasal verim
        ing.: quantum efficiency 
        fra.: rendement quantique 
        alm.: Quantenausbeute 

  kullanma aydınlığı
        ing.: service illuminance 
        fra.: éclairement en service 
        alm.: Betriebswert der Beleuchtungssträrke; Betriebsbeleuchtungsstärke 

  kullanma çarpanı
        ing.: uzilization factor; coefficient of utilization 
        fra.: facteur d'utilisation
        alm.: Beleuchtungswirkungsgrad

  kurtarıcı lambası
        ing.: mine rescue luminaire
        fra.: lampe de sauveteur
        alm.: Rettungsleuchte für Grubenwehrmannschaften

  kuşaksal akı
        ing.: zonal flux
        fra.: flux zonal
        alm.: Zonenlichtstrom

  kutuplanmış ışınım
        ing.: polarized radiation
        fra.: rayonnement polarisé
        alm.: polarisierte Strahlung

  küresel ışınımlanma
        ing.: radiant spherical exposure; radiant fluence
        fra.: exposition sphérique énergétique; fluence énergétique
        alm.: Raumbestrahlung; Energiefluenz

 • L

  lamba
        ing.: lamp
        fra.: lampe
        alm.: Lampe

  lamba bağlayıcı
        ing.: connector
        fra.: connecteur 
        alm.: Anschlusselement

  lamba gerilimi
        ing.: lamp voltage 
        fra.: tension fonctionnement 
        alm.: Brennspannung 

  Lambert yasası
        ing.: Lambert's law
        fra.: loi de Lambert
        alm.: Lambertsches Gesetz

  Lambert yüzeyi
        ing.: lambertian surface
        fra.: surface lambertienne
        alm.: Lambertfläche; vollkommen matte Fläche

  lazer
        ing.: laser
        fra.: laser
        alm.: Laser

  LCD; sıvı kristal displey
        ing.: liquid crystal display; LCD
        fra.: affichage à cristaux liquides
        alm.: Flüssigkristallanzeige

  LED; ışık yayımlayıcı diod
        ing.: light emitting diod; LED 
        fra.: diode électroluminescente; DEL ; diode photoémettrice
        alm.: lumineszenzemittierende Diode; LED 

  lüks
        ing.: lux
        fra.: lux
        alm.: Lux

  lüksmetre
        ing.: illuminance meter
        fra.: luxmètre
        alm.: Beleuchtungsstärkemesser; Beleuchtungsmesser ; Luxmeter 

  lümen
        ing.: lumen
        fra.: lumen
        alm.: Lumen

  lümen bölü metrekare
        ing.: lux
        fra.: lux
        alm.: Lux

 • M

  maden ocağı ışıklığı
        ing.: mine luminaire
        fra.: luminaire de mine
        alm.: Grubenleuchte

  madenci lambası
        ing.: miner's lamp
        fra.: lampe de mineur
        alm.: Bergmannsleuchte

  masa ışıklığı; masa lambası
        ing.: table lamp
        fra.: luminaire de table; lampe de table; lampe portative
        alm.: Tischleuchte

  mekaniksel ışılışıma
        ing.: triboluminescence
        fra.: triboluminescence
        alm.: Tribolumineszenz

  mercekli projektör
        ing.: lens spotlight
        fra.: projeteur à lentille
        alm.: Linsen-Scheinwerfer

  merkez telli lamba
        ing.: prefocus lamp
        fra.: lampe préfocus; lampe à filament centré
        alm.: Prefocus-Lampe; Einstellampe

  merkezsel fovea
        ing.: fovea; fovea centralis
        fra.: fovea; fovea centralis
        alm.: Netzhautgrube; Fovea centralis

  metal halide lamba
        ing.: metal halide lamp
        fra.: lampe aux halogénures métalliques
        alm.: Metall-Halogenid-Lampe

  metal halojenürlü lamba
        ing.: metal halide lamp
        fra.: lampe aux halogénures métalliques
        alm.: Metall-Halogenid-Lampe

  metal telli lamba
        ing.: metal filament lamp
        fra.: lampe à filament métallique
        alm.: Metalldrahtlampe

  metamer renk uyartıları
        ing.: metameric colour stimuli; metamers
        fra.: stimulus de couleur métamères; métamères
        alm.: bedingt-gleiche Farbreize; metamere Farbreize

  mikrop kırıcı ışınım
        ing.: germicidal radiation
        fra.: rayonnement germicide
        alm.: keimtötende Strahlung

  mikrop kırıcı lamba
        ing.: bactericidal lamp; germicidal lamp
        fra.: lampe germicide
        alm.: Entkeimungslampe

  morötesi ışınım
        ing.: ultraviolet radiation
        fra.: rayonnement ultraviolet
        alm.: ultraviolette Strahlung

  morötesi lambası
        ing.: ultraviolet lamp
        fra.: émetteur ultraviolet; lampe à ultraviolet
        alm.: Ultraviolett-Strahler; Ultraviolet-Lampe

 • N

  neperien tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
        ing.: Nepierian spectral internal transmittance density; Nepierian spectral absorbance
        fra.: densité optique interne népérienne par transmission; absorbance spectrale népérienne
        alm.: spektrales natürliches Absorptionsmass

  neperien tayfsal soğurma katsayısı
        ing.: Nepierian spectral absorption coefficient
        fra.: coefficient d'absorbtion spectral népérien
        alm.: spektraler natürlicher Absorptionskoeffizient

  nesne-renk
        ing.: object-colour
        fra.: couleur-objet
        alm.: gebundene Farbe

  nokta ışıklığı
        ing.: spotlight
        fra.: spot
        alm.: Punktstrahler

  noktasal aydınlatma
        ing.: spotlighting
        fra.: éclairage ponctuel
        alm.: Anstrahlung

  noktasal kaynak
        ing.: point source
        fra.: source ponctuelle
        alm.: punktartige Strahlungsquelle

  noktasal parıltı
        ing.: point brilliance
        fra.: éclat apparent
        alm.: Punkthelle

  normal katotsal düşüş
        ing.: normal cathode fall
        fra.: chute cathodique normale
        alm.: normaler Kathodenfall

 • O

  olanaklı güneşlenme süresi
        ing.: possible sunshine duration
        fra.: durée possible d'ensoleillement
        alm.: mögliche Sonnenscheindauer

  opal ampul
        ing.: opal bulb
        fra.: ampoule opale
        alm.: Trübglaskolben; Opalglaskolben

  opalleştirilmiş ampul
        ing.: coated bulb
        fra.: ampoule opalisée
        alm.: beschichteter Kolben

  optik düzenli lamba
        ing.: pressed glass lamp
        fra.: lampe à optique incorporée; lampe en verre pressé
        alm.: Pressglaslampe

  optik geçiricilik yoğunluğu
        ing.: transmittance density
        fra.: densité optique par transmission
        alm.: optische Dichte bei Transmission

  optik geriverim
        ing.: optical light output ratio 
        fra.: rendement optique 
        alm.: Leuchtenwirkungsgrad; optischer Wirkungsgrad 

  optik ışınım
        ing.: optical radiation
        fra.: rayonnement optique
        alm.: optische Strahlung

  optik süzgeç
        ing.: filter
        fra.: filtre 
        alm.: Filter

  optik yansıtıcılık yoğunluğu
        ing.: reflectance density
        fra.: densité optique par réflexion
        alm.: optische Dichte bei Reflexion

  optik yansıtıcılık yoğunluk çarpanı
        ing.: reflectance factor density
        fra.: ...
        alm.: optische Dichte für den Reflexionsfaktor

  optimal renk uyartıları
        ing.: optimal colour stimuli
        fra.: stimulus de couleur optimaux
        alm.: Optimalfarben

  ortalama küresel ışık yeğinliği
        ing.: mean spherical luminous intensity 
        fra.: intensité lumineuse sphérique moyenne 
        alm.: mittlere räumliche Lichtstärke 

  ortalama ömür
        ing.: average life
        fra.: durée de vie moyenne
        alm.: mittlere Lebensdauer

 • Ö

  ölçün çalışma lambası
        ing.: working standart lamp
        fra.: lampe étalon de travail
        alm.: Arbeitsnormallampe

  ömür
        ing.: life 
        fra.: durée de vie 
        alm.: Lebensdauer 

  ön ısıtmalı lamba
        ing.: preheat lamp; hot-stant lamp
        fra.: lampe à amorçage à chaud; lampe à préchauffage
        alm.: Glühstartlampe; Warmstartlampe

  ön ısıtmasız lamba
        ing.: cold-start lamp; instant-start lamp 
        fra.: lampe à amorçage à froid; lamp sans préchauffage
        alm.: Kaltstartlampe

  ön odaklamalı lamba
        ing.: prefocus lamp
        fra.: lampe préfocus; lampe à filament centré
        alm.: Prefocus-Lampe; Einstellampe

  önodaklamalı dip
        ing.: prefocus cap; prefocus base 
        fra.: culot préfocus; culot à précentrage
        alm.: Prefocus-Sockel; Einstellsockel

  örtücü
        ing.: louvre; spill shield; louver 
        fra.: paralume; écran-paralume
        alm.: Abdeckung; Raster

  özdeğişim katsayısı
        ing.: self-exchange coefficient
        fra.: coefficient d'auto-échange
        alm.: Eigenaustauschkoeffizient

  özel stüdyo projektörü
        ing.: special studio floodlight
        fra.: réflecteur diffusant spécial
        alm.: spezieller Studio-Scheinwerfer

  özgüvenli ışıklık
        ing.: instrinsically safe luminaire
        fra.: luminaire de sécurité intrinsèque
        alm.: eigensichere Leuchte

 • P

  paralel elektrot ısınması
        ing.: parallel cathode heating
        fra.: chauffage en parallèle des électrodes
        alm.: Parallelheizung einer Kathode

  paralel elektrot ön ısınması
        ing.: parallel cathode preheating
        fra.: préchauffage en parallèle des électrodes
        alm.: Parallelvorheizung einer Kathode

  parıltı
        ing.: brightness; luminosity
        fra.: luminosité
        alm.: Helligkeit

  parıltı eşlemeli ışıkölçer
        ing.: equality of brightness photometer
        fra.: photomètre à égalisation de luminosité
        alm.: Gleichheitsphotometer

  parıltılı
        ing.: bright
        fra.: lumineux
        alm.: hell

  parlaklık
        ing.: gloss 
        fra.: brillant; luisance 
        alm.: Glanz 

  parlaklıkölçer
        ing.: glossmeter
        fra.: luisancemètre
        alm.: Glanzmeter

  patlama korumalı ışıklık
        ing.: flameproof luminaire; explosion-proof luminaire 
        fra.: luminaire antidéflagrant
        alm.: explosiongeschützte Leuchte

  pencere
        ing.: window
        fra.: fenêtre
        alm.: Fenster

  piroelektrik alıcı
        ing.: pyroelectric detector
        fra.: récepteur pyroélectrique
        alm.: pyroelektrischer Emfänger

  Planck ışıyıcısı
        ing.: Planckian radiator, blackbody
        fra.: radiateur de Planck; corps noir
        alm.: Planckscher Strahler; schwarzer Körper

  Planck yasası
        ing.: Planck's law
        fra.: loi de Planck
        alm.: Plancksches Gesetz

  pozölçer
        ing.: exposure meter
        fra.: posemètre
        alm.: Belichtungsmesser

  profil projektörü
        ing.: profile spotlight
        fra.: projecteur de silhouettes
        alm.: Profil-Scheinwerfer

  projeksiyon lambası
        ing.: projection lamp
        fra.: lampe de projection
        alm.: Projektionslampe

  projektör
        ing.: projector
        fra.: projecteur
        alm.: Scheinwerfer; Strahler 

  projektör lambası
        ing.: projector lamp
        fra.: lampe pour projecteur
        alm.: Lichtwurflampe

  psikofizik renk
        ing.: colour
        fra.: couleur 
        alm.: Farbvalenz

  Purkinje olayı
        ing.: Purkinje phenomenon
        fra.: phénomène de Purkinje
        alm.: Purkinje-Phänomen

  purpura uyartısı
        ing.: purple stimulus
        fra.: stimulus pourpre
        alm.: Purpurfarben

  purpuralar sınırı
        ing.: purple boundary
        fra.: limite des pourpres
        alm.: Purpurlinie; Purpurgerade

  puslu yansımalar
        ing.: veiling reflections
        fra.: réflexions-voile
        alm.: Schleierreflexionen

 • R

  radyoışılışıma
        ing.: radioluminescence
        fra.: radioluminescence
        alm.: Radiolumineszenz

  Rayleigh yayınması
        ing.: Rayleigh scatter 
        fra.: diffusion de Rayleigh 
        alm.: Rayleigh-Streuung 

  referans aydınlatması
        ing.: reference lighting
        fra.: éclairage de référence
        alm.: Bezugsbeleuchtung

  referans durultucusu
        ing.: reference ballast
        fra.: ballast de référence
        alm.: Referenz-Vorschaltgerät

  referans ışıklayıcısı
        ing.: reference illuminant
        fra.: illuminant de référence
        alm.: Bezugslichtart

  referans lambası
        ing.: reference lamp
        fra.: lamp de référence
        alm.: Referenzlampe

  referans renk uyartıları
        ing.: reference colour stimuli
        fra.: stimulus de couleur de référence
        alm.: Primärvalenzen

  referans yüzeyi
        ing.: reference surface
        fra.: surface de référence
        alm.: Bezugsfläche; Messfläche

  renk atlası
        ing.: colour atlas
        fra.: atlas des couleur
        alm.: Farbatlas; Farbenkarte

  renk denklemi
        ing.: colour equation
        fra.: équation chromatique
        alm.: Farbabgleichung

  renk eşleme
        ing.: colour matching
        fra.: égalisation de couleur
        alm.: Farbabgleich

  renk görme sapaklığı
        ing.: defective colour vision
        fra.: vision anormale des couleur; dyschromatopsie
        alm.: Farbenfehlsichtigkeit

  renk katısı
        ing.: colour solid
        fra.: solide des couleur
        alm.: Farbkörper

  renk körlüğü
        ing.: monochromatism
        fra.: achromatopsie
        alm.: Achromatopsie

  renk sıcaklığı
        ing.: colour temperature
        fra.: température de couleur
        alm.: Farbtemperatur

  renk türü
        ing.: hue
        fra.: teinte; tonalité 
        alm.: Buntton

  renk uyartı fonksiyonu
        ing.: colour stimulus function
        fra.: courbe spectrale d'un stimulus de couleur
        alm.: Farbreizfunktion

  renk uyartıları toplamsal karışımı
        ing.: additive mixture of colour stimuli
        fra.: mélange additif de stimulus de couleur
        alm.: additive Farbmischung

  renk uyartısı
        ing.: colour stimulus
        fra.: stimulus de couleur
        alm.: Farbreiz

  renk uyartısı bağıl tayf eğrisi
        ing.: relative colour stimulus function
        fra.: courbe relative d'un stimulus de couleur
        alm.: relative Farbreizfunktion

  renkli ampul
        ing.: coloured bulb
        fra.: ampoule colorée
        alm.: gefärbter Kolben

  renkölçer
        ing.: colorimeter
        fra.: colorimètre
        alm.: Farbmessgerät

  renkölçme
        ing.: colorimetry
        fra.: colorimétrie
        alm.: Farbmessung

  renkölçümsel arılık
        ing.: colorimetric purity
        fra.: pureté colorimétrique
        alm.: spektraler Leuchtdichteanteil

  renkölçümsel fonksiyonlar
        ing.: colour-matching functions
        fra.: fonctions colorimétriques
        alm.: Spektralwertfunktionen

  renksel doymuşluk
        ing.: saturation
        fra.: saturation
        alm.: Sättigung

  renksel geriverim
        ing.: colour rendering
        fra.: rendu des couleurs
        alm.: Farbwiedergabe

  renksel geriverim indisi
        ing.: colour rendering index
        fra.: indice de rendu des couleurs
        alm.: Farbwiedergabe-Index

  renksel parlaklık
        ing.: chroma
        fra.: 
        alm.: 

  retina; ağtabaka; ağ katman
        ing.: retina
        fra.: rétine
        alm.: Netzhaut; Retina

  rezonans çizgisi
        ing.: resonance line
        fra.: raie de résonance
        alm.: Resonanzlinie

 • S

  salt ışınsal ısıölçer
        ing.: absolute thermal detector; self-calibrating thermal detector
        fra.: radiomètre absolu
        alm.: absoluter thermischer Empfänger; selbst-kaliebrierender thermischer Empfänger

  sapak üçrenkçillik
        ing.: anomalous trichromatism
        fra.: trichromatisme anormal
        alm.: anomale Trichromasie

  sarı leke
        ing.: yellow spot; macula lutea
        fra.: tache jaune; macula lutea
        alm.: gelber Fleck; Macula lutea

  saydam ampul
        ing.: clear bulb
        fra.: ampoule claire
        alm.: Klarglaskolben

  saydam ortam
        ing.: transparent medium
        fra.: milieu transparent
        alm.: durchsichtiges Medium

  seçer alıcı
        ing.: selective detector 
        fra.: récepteur sélectif 
        alm.: selektiver Empfänger 

  seçer ışıyıcı
        ing.: selective radiator
        fra.: radiateur sélectif
        alm.: selektiver Strahler

  seçmez alıcı
        ing.: non-selective detector 
        fra.: récepteur non sélectif 
        alm.: aselektiver Empfänger 

  seçmez ışıyıcı
        ing.: non-selective radiator
        fra.: radiateur non sélectif
        alm.: aselektiver Strahler

  senkrotron ışınım
        ing.: synchrotron radiation
        fra.: rayonnement synchrotron
        alm.: Synchrotron-Strahlung

  sert camlı ampul
        ing.: hard glass bulb
        fra.: ampoule en verre dur
        alm.: Hartglaskolben

  sıcak katotlu lamba
        ing.: hot cathode lamp
        fra.: lampe à cathode chaude
        alm.: Glühkathodenlampe

  sıradan ışıklık
        ing.: ordinary luminaire
        fra.: luminaire ordinaire
        alm.: gewöhnliche Leuchte

  sıvı kristal displey; LCD
        ing.: liquid crystal display; LCD
        fra.: affichage à cristaux liquides
        alm.: Flüssigkristallanzeige

  silindirsel dip
        ing.: shell cap; shell base 
        fra.: culot cylindrique
        alm.: Hülsensockel

  silindirsel fotonlanma
        ing.: photon cylindrical exposure
        fra.: exposition cylindrique photonique
        alm.: zylindrische Photonenbestrahlung

  silindirsel ışıklanma
        ing.: luminous cylindrical exposure
        fra.: exposition cylindrique lumineuse
        alm.: zylindrische Belichtung

  silindirsel ışınımlanma
        ing.: radiant cylindrical exposure
        fra.: exposition cylindrique énergétique
        alm.: zylindrische Bestrahlung

  siperlik
        ing.: cut-off
        fra.: défilement
        alm.: Abschirmung

  siperlik çıkış açısı
        ing.: shielding angle
        fra.: ...
        alm.: Ausstrahlungswinkel

  siperlik engel açısı
        ing.: cut-off angle 
        fra.: angle de défilement 
        alm.: Abschirmwinkel 

  skentilatör
        ing.: scintillator
        fra.: scintillateur
        alm.: Szintillator

  soğuk katotlu lamba
        ing.: cold cathode lamp
        fra.: lampe à cathode froide
        alm.: Kaltkathodenlampe

  soğurma
        ing.: absorption
        fra.: absorption
        alm.: Absorption

  soğurma çarpanı
        ing.: absorptance
        fra.: facteur d'absorption
        alm.: Absorptionsgrad

  sopacıklar
        ing.: rods
        fra.: bâtonnets
        alm.: Stäbchen

  spektral
        ing.: spectral
        fra.: spectral
        alm.: spektral

  spektrum
        ing.: spectrum 
        fra.: spectre 
        alm.: Spektrum 

  spot
        ing.: spotlight
        fra.: spot
        alm.: Punktstrahler

  standart açık CIE göğü
        ing.: CIE standard clear sky
        fra.: ciel serein normalisé CIE
        alm.: klarer Himmel nach CIE 

  standart alıcılık
        ing.: normalized detectivity 
        fra.: détectivité spécifique; détectivité normée 
        alm.: normierte Detektivität 

  standart alt geriverim
        ing.: downward light output ratio 
        fra.: rendement normalisé inférieur 
        alm.: unterer Betriebswirkungsgrad 

  standart geriverim
        ing.: light output ratio ; luminaire efficiency 
        fra.: rendement normalisé 
        alm.: Betriebswirkungsgrad 

  standart kapalı CIE göğü
        ing.: CIE standard overcast sky
        fra.: ciel couvert normalisé CIE
        alm.: bedeckter Himmel nach CIE

  starter
        ing.: starter
        fra.: starter
        alm.: Starter

  Stefan-Boltzmann yasası
        ing.: Stefan-Boltzmann's law
        fra.: loi de Stefan-Boltzmann
        alm.: Stefan-Boltzmannsches Gesetz

  steradyan
        ing.: steradian
        fra.: stéradian
        alm.: Steradiant

  stroboskopi etkisi
        ing.: stroboscopic effect
        fra.: effect stroboscopique
        alm.: stroboskopischer Effekt

  stüdyo yayıcı projektörü
        ing.: studio floodlight
        fra.: réflecteur diffusant de studio
        alm.: Studio-Scheinwerfer

  süngü dip
        ing.: bayonet cap; bayonet base 
        fra.: culot à baïonnette
        alm.: Bajonettsockel

  süre değişmezi
        ing.: time constant
        fra.: constante de temps
        alm.: Zeitkonstante

  süre denemesi
        ing.: life test
        fra.: essai de durée
        alm.: Lebensdauerprüfung

  süre testi
        ing.: life test
        fra.: essai de durée
        alm.: Lebensdauerprüfung

  sürekli tümler yapay aydınlatma
        ing.: permanent supplementary artificial lighting
        fra.: éclairage artificiel complémentaire permanent
        alm.: Tageslichtergänzungsbeleuchtung

  süzgeç
        ing.: filter
        fra.: filtre 
        alm.: Filter

 • Ş

  şapka lambası
        ing.: cap lamp
        fra.: lampe au chapeau; lampe-casque
        alm.: Kopfleuchte; persönliches Geleucht
  şapka lambası projektörü
        ing.: headpiece
        fra.: projecteur de lampe au chapeau
        alm.: Kopfstück

 • T

  taban ışıklığı
        ing.: bulkhead luminaire
        fra.: hublot
        alm.: Bodenleuchte

  Talbot yasası
        ing.: Talbot's law
        fra.: loi de Talbot
        alm.: Talbotsches Gesetz

  tam mat yüzey
        ing.: lambertian surface
        fra.: surface lambertienne
        alm.: Lambertfläche; vollkommen matte Fläche

  tanımlı ışık demeti lambası
        ing.: sealed beam lamp
        fra.: lampe monobloc
        alm.: ...

  taşınır ışıklık
        ing.: portable luminaire
        fra.: luminaire mobile; luminaire portatif
        alm.: ortsveränderliche Leuchte

  taşınır maden ocağı ışıklığı
        ing.: portable mine luminaire
        fra.: luminaire de mine portatif
        alm.: tragbare Grubenleuchte

  tavan uzaklığı
        ing.: suspension length
        fra.: distance au plafond; hauteur de suspension
        alm.: Pendellänge

  tavan uzaklığı oranı
        ing.: suspension factor
        fra.: rapport de suspension
        alm.: Pendellängenverhältnis

  tayf
        ing.: spectrum 
        fra.: spectre 
        alm.: Spektrum 

  tayf çizgisi
        ing.: spectral line
        fra.: raie spectrale
        alm.: Spektrallinie

  tayf lambası
        ing.: spectroscopic lamp
        fra.: lampe spectrale
        alm.: Spektrallampe

  tayfsal
        ing.: spectral
        fra.: spectral
        alm.: spektral

  tayfsal bağıl ışık etkinliği
        ing.: spectral luminous efficiency
        fra.: efficacité lumineuse relative spectrale
        alm.: spektraler Hellempfindlichkeitsgrad

  tayfsal çizgil soğurma katsayısı
        ing.: spectral linear absorption coefficient
        fra.: coefficient d'absorption linéique spectral
        alm.: spektraler Absorptionskoeffizient

  tayfsal çizgil yayınma katsayısı
        ing.: spectral linear scattering coefficient
        fra.: coefficient de diffusion linéique spectral
        alm.: spektraler Streukoeffizient

  tayfsal çizgil zayıflama katsayısı
        ing.: spectral linear attenuation coefficient
        fra.: coefficient d'atténuation linéique spectral
        alm.: spektraler Schwächungskoeffizient

  tayfsal dağılım
        ing.: spectral concentration; spectral distribution
        fra.: densité spectrale; répartition spectrale
        alm.: spektrale Dichte; spektrale Verteilung

  tayfsal duyarlılık
        ing.: spectral responsivity; spectral sensivity 
        fra.: sensibilité spectrale 
        alm.: spektrale Empfindlichkeit 

  tayfsal geçiricilik
        ing.: spectral transmissivity
        fra.: transmissivité spectrale
        alm.: spektrale Transmissivität

  tayfsal geometrik yer
        ing.: spectrum locus
        fra.: lieu spectral
        alm.: Spektralfarbenzug

  tayfsal ışıkölçer
        ing.: spectrophotometer
        fra.: spectrophotomètre
        alm.: Spektralphotometer

  tayfsal ışınımölçer
        ing.: spectroradiometer
        fra.: spectoradiomètre
        alm.: Spektralradiometer

  tayfsal iç geçiricilik yoğunluğu
        ing.: spectral internal transmittance density; spectral absorbance
        fra.: densité optique interne spectrale par transmission; absorbance spectrale
        alm.: spektrales dekadisches Absorptionsmass; dekadische Extinktion

  tayfsal iç geçirme çarpanı
        ing.: spectral internal transmittance
        fra.: facteur de transmission interne spectral
        alm.: spektraler Reintransmissionsgrad

  tayfsal iç soğurma çarpanı
        ing.: spectral internal absorptance
        fra.: facteur d'absorption interne spectral
        alm.: spektraler Reinabsorptionsgrad

  tayfsal kütlesel zayıflama katsayısı
        ing.: spectral mass attenuation coefficient
        fra.: coefficient d'atténuation massique spectral
        alm.: spektraler Massenschwächungskoeffizient

  tayfsal optik derinlik
        ing.: spectral optical thickness; spectral optical depth
        fra.: épaisseur optique spectrale; profondeur optique spectrale
        alm.: spektrale optische Dicke; spektrale optische Tiefe

  tayfsal optik kalınlık
        ing.: spectral optical thickness; spectral optical depth
        fra.: épaisseur optique spectrale; profondeur optique spectrale
        alm.: spektrale optische Dicke; spektrale optische Tiefe

  tayfsal renk yoğunluğu
        ing.: colorimetric purity
        fra.: facteur de pureté colorimétrique; pureté colorimétrique
        alm.: spektrale Farbdichte; spektraler Leuchtdichteanteil

  tayfsal soğurma indisi
        ing.: spectral absorption index 
        fra.: indice d'absoption spectral
        alm.: spektraler Absorptionsindex 

  tayfsal soğuruculuk
        ing.: spectral absorptivity
        fra.: absorptivité spectrale 
        alm.: spektrale Absorptivität

  tayfsal uyartı
        ing.: monochromatic stimulus; spectral stimulus
        fra.: stimulus monochromatique; stimulus spectral
        alm.: spektraler Farbreiz

  tayfsal üçtürsel koordinatlar
        ing.: spectral chromaticity coodrinates
        fra.: coordonnées trihcromatiques spectrales
        alm.: Spektralwertanteile

  tayfsal yer
        ing.: spectrum locus
        fra.: lieu spectral
        alm.: Spektralfarbenzug

  tayfsal yoğunluk
        ing.: spectral concentration; spectral distribution
        fra.: densité spectrale; répartition spectrale
        alm.: spektrale Dichte; spektrale Verteilung

  tek kıvrımlı tel
        ing.: single-coil filament
        fra.: filament à simple boudinage; filament spiralé
        alm.: Einfachwendel; Wendel

  tekdüze türsel uzay
        ing.: uniform colour space
        fra.: espace chromatique uniforme
        alm.: gleichförmiger Farbenraum

  tekdüze türsellik diyagramı
        ing.: uniform-chromaticity-scale diagram; UCS diagram
        fra.: diagramme de chromaticité uniforme
        alm.: gleichförmige Farbtafel; UCS-Farbtafel

  tekrenkçillik
        ing.: monochromatism
        fra.: achromatopsie
        alm.: Achromatopsie

  tektürsel ışıklılık sıcaklığı
        ing.: radiance temperature
        fra.: température de luminance 
        alm.: spektrale Strahlungstemperatur

  tektürsel ışınım
        ing.: monochromatic radiation
        fra.: radiation monochromatique; rayonnement monochromatique
        alm.: monochromatische Strahlung

  tektürsel uyartı
        ing.: monochromatic stimulus; spectral stimulus
        fra.: stimulus monochromatique; stimulus spectral
        alm.: spektraler Farbreiz

  tel
        ing.: filament
        fra.: filament
        alm.: Leuchtdraht

  temel renk türü
        ing.: unitary hue; unique hue
        fra.: teinte élémentaire
        alm.: Urfarbe

  titreme
        ing.: flicker
        fra.: papillotement
        alm.: Flimmern

  titremeli ışıkölçer
        ing.: flicker photometer
        fra.: photomètre à papillotement
        alm.: Flimmerphotometer

  toplam akı
        ing.: total flux 
        fra.: flux total 
        alm.: Gesamtlichtstrom 

  toplam renk çarpıklaşması
        ing.: resultant colour shift
        fra.: distorsion totale de couleur
        alm.: Farbverschiebung

  toplam bulanıklık çarpanı
        ing.: total turbidity factor
        fra.: facteur total de trouble
        alm.: Trübungsfaktor

  toplam güneş ışınımı
        ing.: global solar radiation
        fra.: rayonnement solaire global
        alm.: Globalstrahlung

  toplam aydınlık
        ing.: global illuminance
        fra.: éclairement global
        alm.: Globalbeleuchtungsstärke

  toplam renkölçümsel çarpıklaşma
        ing.: resultant colorimetric shift
        fra.: distorsion colorimétrique totale
        alm.: farbmetrische Verschiebung

  toplanık akı
        ing.: cumulative flux 
        fra.: flux cumulé 
        alm.: kumulierter Zonenlichtstrom 

  toplayıcı tavan ışıklığı
        ing.: downlight
        fra.: plafonnier intensif; spot de plafond
        alm.: ...

  troland
        ing.: troland
        fra.: troland
        alm.: Troland

  tungsten şeritli lamba
        ing.: tungsten ribbon lamp; strip lamp 
        fra.: lampe à ruban de tungstène
        alm.: Wolframband-Lampe

  tungsten telli lamba
        ing.: tungsten filament lamp
        fra.: lampe à filament de tungstène
        alm.: Wolframdrahtlampe

  tümler dalga boyu
        ing.: complementary wavelength
        fra.: longueur d'onde complémentaires
        alm.: kompensative Wellenlänge

  tümler renk uyartıları
        ing.: complementary colour stimuli
        fra.: stimulus de couleur complémentaires
        alm.: komplementäre Farbreize

  tümler renkler
        ing.: additive complementary colours
        fra.: couleur complémentaires
        alm.: Kompensationsfarbe; kompensative Farbe

  tür uzayı
        ing.: colour space
        fra.: espace chromatique
        alm.: Farbenraum

  türsel doymuşluk
        ing.: chromaticness; colour fullness
        fra.: chromie; niveau de coloration
        alm.: ...

  türsel renk uyartısı
        ing.: chromatic stimulus
        fra.: stimulus chromatique
        alm.: bunter Farbreiz

  türsel uyma
        ing.: chromatic adaptation
        fra.: adaptation chromatique
        alm.: Farbumstimmung

  türsellik
        ing.: chromaticity
        fra.: chromaticité
        alm.: Farbart

  türsellik diyagramı
        ing.: chromaticity diagram
        fra.: diagramme de chromaticité
        alm.: Farbtafel

  türsellik düzeyi
        ing.: chromaticness; colour fullness
        fra.: chromie; niveau de coloration
        alm.: ...

  türsüz algılanmış renk
        ing.: achromatic colour
        fra.: couleur achromatique
        alm.: unbunte Farbe

  türsüz renk uyartısı
        ing.: achromatic stimulus
        fra.: stimulus achromatique
        alm.: unbunter Farbreiz

 • U

  Ulbircht küresi
        ing.: integrating sphere; Ulbricht sphere
        fra.: sphère d'Ulbricht; sphère intégrante
        alm.: Ulbrichtsche Kugel

  uyarma
        ing.: excitation
        fra.: excitation
        alm.: Anregung

  uyarma tayfı
        ing.: excitation spectrum
        fra.: spectre d'excitation
        alm.: Anregungsspektrum

  uyartı arılığı
        ing.: excitation purity
        fra.: pureté d'excitation
        alm.: spektraler Farbanteil

  uyma
        ing.: adaptation
        fra.: adaptation
        alm.: Adaptation

  uymada renk çarpıklaşması
        ing.: adaptive colour shift
        fra.: distorsion de couleur pour l'adaptation
        alm.: Farbwandlung

  uymada renkölçümsel çarpıklaşma
        ing.: adaptive colorimetric shift
        fra.: distorsion colorimétrique pour l'adaptation
        alm.: Farbumstimmungs-Adaptation

  uyum
        ing.: accommodation
        fra.: accommodation
        alm.: Akkommodation

  uzun yay lambası
        ing.: long-arc lamp
        fra.: lampe à arc long
        alm.: Langbogenlampe

 • Ü

  üçrenkçillik
        ing.: trichromatism
        fra.: trichromatisme
        alm.: Trichromasie

  üçtürsel bileşenler
        ing.: tristimulus values 
        fra.: composants trichromatiques 
        alm.: Farbwerte 

  üçtürsel dizge
        ing.: trichromatic system
        fra.: système trichromatique
        alm.: trichromatisches System

  üçtürsel koordinatlar
        ing.: chromaticity coordinates
        fra.: coordonnées trichromatiques
        alm.: Farbwertanteile

  üçüncü görmezlik
        ing.: tritanopia
        fra.: tritanopie
        alm.: Tritanopie

  üçüncü sapaklık
        ing.: tritanomalous vision
        fra.: tritanomalie
        alm.: Tritanomalie

  üçüzlü akı
        ing.: flux triplet 
        fra.: triplet de flux 
        alm.: ... 

  üniform tür uzayı
        ing.: uniform colour space
        fra.: espace chromatique uniforme
        alm.: gleichförmiger Farbenraum

  üst akı
        ing.: upward flux 
        fra.: flux supérieur 
        alm.: oberer halbräumlicher Lichtstrom 

 • V

  vidalı dip
        ing.: screw cap; screw base 
        fra.: culot à vis
        alm.: Schraubsockel; Gewindesockel

  von Kries'in geçerlilik yasası
        ing.: persistence law
        fra.: loi de persistance 
        alm.: Persistenzsatz 

 • W

  Wien'in ışınım yasası
        ing.: Wien's law 
        fra.: loi de Wien
        alm.: Wiensches Strahlungsgesetz

 • Y

  yanıt süresi
        ing.: response time 
        fra.: temps de réponse 
        alm.: Ansprechzeit 

  yanma gerilimi
        ing.: lamp voltage 
        fra.: tension fonctionnement 
        alm.: Brennspannung 

  yansıma
        ing.: reflection
        fra.: réflexion
        alm.: Relfexion

  yansıma ile tam yayındırıcı
        ing.: perfect reflecting diffuser
        fra.: diffuser parfait par reflexion
        alm.: vollkommen mattweisses Medium bei Reflexion

  yansımaölçer
        ing.: reflectometer
        fra.: réflectomètre
        alm.: Reflektometer

  yansımaölçümsel değer
        ing.: reflectometer value
        fra.: valeur réflectométriques
        alm.: Reflektometerwert

  yansımayla kamaşma
        ing.: glare by reflection
        fra.: éblouissement par réflexion
        alm.: Reflexblendung

  yansımış güneş ışınımı
        ing.: reflected solar radiation
        fra.: rayonnement solaire réfléchi
        alm.: reflektierte Globalstrahlung

  yansıtıcı
        ing.: reflector
        fra.: réflecteur
        alm.: Reflektor

  yansıtıcı ampul
        ing.: reflectorized bulb
        fra.: ampoule réfléchissante
        alm.: verspiegelter Kolben

  yansıtıcı lamba
        ing.: reflector lamp
        fra.: lampe à réflecteur
        alm.: Reflektorlampe

  yansıtıcılı projektör
        ing.: reflector spotlight
        fra.: projecteur-réflecteur
        alm.: Spiegel-Scheinwerfer

  yansıtıcılık
        ing.: reflectivity 
        fra.: réflectivité 
        alm.: Eigenreflexionsgrad 

  yansıtıcılık çarpanı
        ing.: reflectance factor
        fra.: ... 
        alm.: Reflexionsfaktor

  yansıtma çarpanı
        ing.: reflectance
        fra.: facteur de réflexion
        alm.: Reflexionsgrad

  yapay oluşturulmuş aktiniksel etki
        ing.: artifically induced actinic effect
        fra.: effet actinique produit artificiellement
        alm.: künstlich erzeugter aktinischer Effekt

  yararlı akı
        ing.: utilized flux
        fra.: flux utile
        alm.: Nutzlichtstrom

  yararlı düzlem
        ing.: work plane; working plane
        fra.: plan utile; plan de travail
        alm.: Nutzebene

  yararlılık
        ing.: utilance
        fra.: utilance
        alm.: Raumwirkungsgrad

  yardım aydınlatması
        ing.: emergency lighting
        fra.: éclairage de secours
        alm.: Notbeleuchtung

  yarı değer açısı
        ing.: half-value angle
        fra.: angle de demi-valeur
        alm.: Halbwertswinkel

  yarı dolaylı aydınlatma
        ing.: semi-indirect lighting
        fra.: éclairage semi-indirect
        alm.: vorwiegend indirekte Beleuchtung

  yarı dolaysız aydınlatma
        ing.: semi-direct lighting
        fra.: éclairage semi-direct
        alm.: vorwiegend direkte Beleuchtung

  yarı küresel yayımlayıcılık
        ing.: emissivity 
        fra.: émissivité 
        alm.: halbräumlicher Emissionsgrad 

  yarı yayınık geçme
        ing.: mixed transmission
        fra.: transmission mixte; transmission semi-diffuse
        alm.: gemischte Transmission

  yarı yayınık yansıma
        ing.: mixed reflection
        fra.: réflexion mixte; réflexion semi-diffuse; réflexion semi-régulière
        alm.: gemischte Reflexion

  yarıiletken durultucu
        ing.: semiconductor ballast
        fra.: ballast à semiconducteurs
        alm.: Halbleiter-Vorschaltgerät

  yatay pencere
        ing.: rooflight; skylight
        fra.: lucarne
        alm.: Oberlicht

  yay boşalması
        ing.: arc discharge; electric arc 
        fra.: décharge en arc 
        alm.: Bogenentladung 

  yay lambası
        ing.: arc lamp
        fra.: lampe à arc
        alm.: Bogenlampe

  yayıcı
        ing.: diffuser
        fra.: diffuseur
        alm.: Diffusor; lichtstreuender Körper

  yayım
        ing.: emission 
        fra.: émission 
        alm.: Emission 

  yayım tayfı
        ing.: emission spectrum
        fra.: spectre d'émission 
        alm.: Emissionsspektrum

  yayımlatıcı
        ing.: emissive material
        fra.: matière émissive
        alm.: Emitter 

  yayındırıcı
        ing.: diffuser
        fra.: diffuseur
        alm.: Diffusor

  yayınık aydınlatma
        ing.: diffused lighting
        fra.: éclairage diffusé
        alm.: diffuse Beleuchtung; gestreute Beleuchtung

  yayınık geçirme çarpanı
        ing.: diffuse transmittance
        fra.: facteur de transmission diffuse
        alm.: Grad der gestreuten Transmission

  yayınık geçme
        ing.: diffuse transmission
        fra.: transmission diffuse
        alm.: gestreute Transmission; diffuse Transmission

  yayınık gök ışınımı
        ing.: diffuse sky radiation
        fra.: rayonnement diffus du ciel
        alm.: diffuse Himmelsstrahlung

  yayınık yansıma
        ing.: diffuse reflection
        fra.: réflexion diffuse
        alm.: gestreute Reflexion, diffuse Reflexion

  yayınık yansıtma çarpanı
        ing.: diffuse reflectance
        fra.: facteur de réflexion diffuse
        alm.: Grad der gestreuten Reflexion

  yayınma
        ing.: diffusion; scattering
        fra.: diffusion
        alm.: Streuung

  yayınma çarpanı
        ing.: diffusion factor
        fra.: facteur de diffusion
        alm.: Streuvermögen

  yayınma göstericisi
        ing.: indicatrix of diffusion; scattering indicatrix
        fra.: indicatrice de diffusion
        alm.: Streuindikatrix

  yedek aydınlatma
        ing.: stand-by lighting
        fra.: éclairage de remplacement
        alm.: Ersatzbeleuchtung

  yer ışıklığı
        ing.: bulkhead luminaire
        fra.: hublot
        alm.: Bodenleuchte

  yer indisi
        ing.: room index; installation index
        fra.: indice du local; indice d'installation
        alm.: Raum-Index

  yoğunlukölçer
        ing.: densitometer
        fra.: densitomètre
        alm.: Densitometer

  yumuşak yayıcı
        ing.: softlight
        fra.: diffuseur
        alm.: ...

  yüksek basınçlı cıva buharlı lamba
        ing.: high pressure mercury lamp
        fra.: lampe à mercure à haute pression
        alm.: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

  yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba
        ing.: high pressure sodium lamp
        fra.: lampe à sodium à haute pression
        alm.: Natriumdampf-Hochdrucklampe

  yüksek yeğinlikli boşalmalı lamba
        ing.: high intensity discharge lamp; HID lamp
        fra.: lampe à décharge à haute intensité; lampe DHI
        alm.: Hochdruckentladungslampe; HID-Lampe

  yüzey rengi
        ing.: surface colour
        fra.: couleur de surface
        alm.: Aufsichtfarbe

  yüzeylik döşem akısı
        ing.: installation flux density
        fra.: flux surfacique de l'installation
        alm.: flächenbezogener Lichtstrom der Beleuchtungsanlage